Frauduleus handelen bij wachtgelden


Al voor de zomer van 2005, lang voordat Hans Smolders gekozen werd als raadslid, kwamen Raadsgriffier Vrenken en Burgemeester Vreeman erachter dat er voor 280.000 euro onterecht wachtgeld was uitgekeerd in Tilburg. Ondanks die wetenschap werden er toch weer geheime afspraken gemaakt om wachtgeld uit te keren aan raadsleden die op 7 maart 2006 na de verkiezingen zouden vertrekken en die volgens de rijksregeling totaal geen recht hadden op die uitkering. Smolders heeft betrokkenen een lange tijd van tevoren gewaarschuwd dat hij dat nooit zou tolereren. Drie weken voordat Smolders in de gemeenteraad zou komen heeft Vreeman samen met alle politieke partijen in de gemeenteraad, zelfs geheel tegen het advies van de ambtenaren in, artikel 8f geschrapt Beluister bijlage3
Dat artikel 8f luidt als volgt : "De uitkering eindigt in elk geval met ingang van de maand volgend op die waarop de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt".Zie bijlage3a
Na jarenlang machtspolitiek en fraudeleus handelen van de gevestigde politiek is er door de Lijst Smolders op 30 oktober 2007 een nieuw Reglement van Orde gekomen waarin de tekst van artikel 8f weer wél is opgenomen!! Zie bijlage3b


Op 7 maart 2006 kwam Lijst Smolders met 5 zetels in de raad. Via de reguliere weg heeft Smolders toen gelijk geprobeerd om duidelijkheid te krijgen over die wachtgelden door art. 47 vragen te stellen aan Burgemeester en Wethouders van Tilburg, Zie bijlage4a   en Zie bijlage4b . Uiteindelijk kwam er een "vertrouwelijk" stuk dat diende als antwoorden op deze vragen en werd het voor mij volstrekt duidelijk dat er frauduleus gehandeld was, Zie bijlage5!!!!! . De uitkeringsdatum kwam steeds dichterbij en Smolders heeft toen open en eerlijk de media erbij betrokken. Nadat Smolders het frauduleus handelen van Burgemeester Vreeman al vanaf de zomer van 2005 pijnlijk had blootgelegd, hebben betrokkenen vervolgens in blinde paniek hun gezicht willen redden door pas op 21 april 2006 op volstrekt oneigenlijke gronden belachelijke vragen te gaan stellen aan de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken, Zie bijlage6 . Uiteindelijk heeft de toenmalige Minister, de heer Remkes, geantwoord in een brief waar hij vervolgens niets aan duidelijkheid te wensen overliet, bijlage7 . Hij moet wel gedacht hebben!! Na een verschrikkelijke periode van pure machtspolitiek kon het college van B&W uiteindelijk niet anders dan géén wachtgelden uitkeren!! Zie bijlage8

 

officiële vragen aan het college

Lijst Smolders Tilburg

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Tilburg, 22 maart 2006

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

 

Geacht College,

Snel wachtgeld geregeld voor afgetreden raadsleden?

De LST is zeer teleurgesteld dat op initiatief van CDA en TOP voor het aantreden van de nieuwe raad. er nog snel even een raadsvoorstel is aangenomen.
Het aangenomen raadsvoorstel betreft het verwijderden van artikel 8f welke betrekking heeft op uitkering bij aftreden.
Het verwijderde artikel 8f hield in dat de uitkering eindigt met ingang van de maand volgend op die waarop de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt.
Laat de initiatiefnemers van CDA en TOP nou de 65 jarige leeftijd ruim gepasseerd zijn en kost wat kost dat wachtgeld nog even binnen willen slepen, terwijl ze omkomen in de welvaart!
Juist deze raadsleden die altijd hebben lopen verkondigen dat ze voor de minder bedeelden opkwamen moeten zich schamen dat ze onterecht op deze wijze ook nog 2 jaar wachtgeld willen opstrijken.
Het ware beter geweest dat ze tijdens hun raadlidmaatschap zich ook zo fanatiek hadden ingezet voor de mensen die nu onder de armoedegrens leven.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

1. Is het college van B&W van plan om de aftredende raadsleden boven de 65 jaar van een uitkering te voorzien.
2. Zo ja, druist dat niet in tegen de landelijke regels?
3. Zo ja, vindt u dat moreel verantwoord?
4. Zo ja, wat gaat dat de gemeente (belastingbetaler) kosten?
5. Zo nee, waarom is dan artikel 8f in de verordening verwijderd?

 

Met vriendelijke groeten

Hans Smolders, Arjen Roos, , Harrie de Swart
Patrick van de Wijgert, Peter v/d Hoven,
LST

 

 


23 maart 2006

   

 


24 maart 2006

 

 

NOS teletekst 27 maart 2006

 

 

 

Nos nieuws op radio 1 - 27 maart 2006

Luister

 

Omroep Brabant teletekst 27 maart 2006

 

 

Omroep Brabant TV 27 maart 2006

Bekijk

 

officiële vragen aan het college

Lijst Smolders Tilburg

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Tilburg
per email 28 maart 2006

 

Tilburg, 28 maart 2006

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

 

Geacht College,

Ten onrechte verkregen wachtgeld raadsleden terugvorderen?

Burgers die een uitkering of geld hebben ontvangen van de overheid waar ze geen recht op hebben moeten dat per direct terugbetalen en met grote dwang. Het is aan diezelfde burgers niet uit te leggen als men het ten onrechte uitbetaalde wachtgeld aan ex-raadsleden niet met grote spoed zou terugvorderen. Met name (ex)raadsleden hebben een grote verantwoordelijkheid en moeten weten dat bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd deze wachtgeldregeling komt te vervallen zoals ook WAO, WW etc.etc.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

1. Gaat het college het ten onrechte uitgekeerde geld terugvorderen?
2. Zo ja, op welke termijn?
3. Heeft burgemeester Vreeman aan Mevr. Scheepens en Dhr. Schriek toezeggingen gedaan dat ze
    wachtgeld/uitkering zouden krijgen?
4. Zo ja, waarom?
5. Zo nee, waarom zijn deze ex- raadsleden dan zo stellig en gretig dat ze wel wachtgeld zouden krijgen?

 

Met vriendelijke groeten

Hans Smolders, Arjen Roos, , Harrie de Swart
Patrick van de Wijgert, Peter v/d Hoven,
LST

 

Elsevier 28 maart 2006

 


28 maart 2006

 

 

 


29 maart 2006

 

 
30 maart 2006


 


30 maart 2006

 

 

Audio en video over Wachtgeld
Omroep Brabant radio - 10 april 2006
Omroep Brabant TV - 10 april 2006

 

 
11 april 2006

 


11 april 2006

 

 

 

 

 

 


13 april 2006

 

 

 

Ingezonden brief

Logo LSTFRAUDULEUS HANDELEN POLITICI EN BURGEMEESTER!!

Het is godgeklaagd dat het CDA bij monde van fractievoorzitter Maarten van den Tillaart durft op te komen voor het onterecht willen binnenhalen van wachtgeld van Tilburgse raadsleden! Het getuigd van pure realiteitswaanzin en machtspolitiek van het CDA en ze hebben niet in de gaten dat de CDA achterban met grote snelheid afneemt en dat is maar goed ook. Hoe blind van de macht en hoe dom moet je zijn om hier steeds weer op terug te komen en het hoort zeker al niet thuis tijdens de behandeling van het beleidsplan van de coalitie (ABC). Tegelijkertijd Hans Smolders verwijten dat hij op de man speelt is de omgekeerde wereld!. Willens en wetens hebben met name oud fractieleider van het CDA Marlies Scheepens en Burgemeester Ruud Vreeman geprobeerd frauduleus te handelen. Ze zijn daarvoor al door Den Haag voor schut gezet. Het is van de gekke dat alles uit de kast wordt gehaald om deze oud raadsleden die allemaal omkomen in de welvaart onterecht een uitkering te willen geven waar ze absoluut geen recht op hebben. Het is schandalig dat diezelfde politici die de zaak willens en wetens hebben willen besodemieteren onlangs 4000 mensen in Tilburg die op of onder de armoedegrens leven en wel recht hadden op een uitkering gewoon in de kou hebben laten staan!! Voor deze mensen houdt het gewoon op met het gegeven dat van de 12000 mensen die recht hadden op die uitkering bij dossiernr. 8000 het geld op was. Had dan zoals bij dat wachtgeld ook een advies gevraagd bij de UVT, die hadden dan wel uitgelegd dat je die 800.000 euro moest delen door 12000 en niet door 8000, dan was het geen willekeur geweest en had iedereen een extraatje gehad.Voor deze arme mensen had de Tilburgse politiek wel gerust mogen gaan zeuren bij de minister om geld, dat hadden we dan allemaal wel begrepen. Maar wat we nooit zullen begrijpen is dat de door en door zieke politiek in Tilburg met uitzondering van de VVD en de SP, in de achterkamers bijna 1 jaar is gaan knokken voor hebzuchtige en arrogante politici die geen recht hadden op wachtgeld en willens en wetens frauduleus hebben willen handelen!!

Hans Smolders LST

 

Gemeenteraad 25 april 2006

 

PVDA, CDA, GL, AB, TOP en D66 diende Motie in,
en men ging weer over tot de orde van de dag?

 


26 april 2006 


27 april 2006 

 

Fragment Modern bestuur 8 mei '06
Wachtgeld oud raadsleden
Fragmenten Raadsvergadering 26 juni '06
Minister Remkes en wachtgeld


officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Tilburg, 28 juni 2006

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde


Geacht College,


Burgemeester en Wethouders plegen onbehoorlijk bestuur!!!

Veel te laat en met een boer als kiespijn heeft het college de brief van Minister Remkes van 12 mei j.l ook aan de LST overhandigd dus pas op 27 juni. De inhoud was voorspelbaar en er wordt dan ook met B&W letterlijk de vloer aangeveegd door de Minister. Of zoals een ambtenaar zei; "Deze brief laat niets aan duidelijk te wensen over" Op alle punten bakzeil moeten halen is een brevet van onvermogen, terwijl wij als LST al vele malen op de feiten hadden gewezen. Deze amateuristische werkwijze is ontzettend schadelijk voor het aanzien en de geloofwaardigheid van Burgemeester en Wethouders. Nu stoot zelfs een ezel zich al niet 2 keer aan dezelfde steen maar dit college blijkbaar wel 5 keer, omdat eerder al een brief/e-mail van Binnenlandse Zaken duidelijk was. Wij als LST hebben ook al maanden u en de ex-raadsleden diverse malen gewaarschuwd voor de regels die daarvoor gelden. Het is dan ook ongelofelijk dat u in gezamenlijk verband met de vorige gemeenteraad de spelregels toch nog net op de finish naar uw hand heeft gezet in de laatste raadsvergadering van de vorige raadsperiode. Verder hebben (ex)raadsleden zelf een grote verantwoordelijkheid en moeten weten dat bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de wachtgeldregeling/uitkering komt te vervallen, zoals in de verordening was vastgesteld, tenminste voor de laatste raadsvergadering van de oude raad. Men wist donders goed dat er geen recht was op wachtgeld of een uitkering! Dat is ook op te maken uit de vertrouwelijke stukken, welke geen predikaat vertrouwelijk hadden mogen krijgen, waarin burgemeester Vreeman afspraken had gemaakt met ex-raadleden al in de zomer van 2005.

Conclusie: Schaf die hele wachtgeldregeling af!!

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

1. Bent u bereid om aan dit onbehoorlijk bestuur een einde te maken en over te gaan tot de orde van de dag?

2. Bent u het met de LST eens dat u nu klare wijn moet schenken en per direct aan de ex-raadsleden moet mededelen dat ze geen recht hebben op wachtgeld of een uitkering.

3. Bent u het met de LST eens dat al het onterecht uitgekeerde wachtgeld in het verleden alsnog moet worden teruggevorderd?

4. Bent u het met de LST en Minister Remkes eens dat we de wachtgeldregeling af moeten schaffen?

5. Zou u in het openbaar excuses willen maken met betrekking tot de handelswijze ten aanzien van deze wachtgeld/uitkering kwestie?

Met vriendelijke groeten, Hans Smolders namens de LST fractie

 


28 juni 2006

 

29 juni 2006

 

'Minister Remkes steunt LST!'
Elsevier 28 juni 2006

 

28 juni 2006

 

 

28 juni 2006
Lijst Smolders Tilburg wil af van wachtgeld voor raadsleden en Minister Remkes steunt LST!

WachtgeldZowat de gehele Tilburgse bevolking is blij dat eindelijk het bewust frauduleus handelen door het onterecht uitkeren van wachtgeld aan Tilburgse politici eens aangepakt wordt door Lijst Smolders. Echter de gemeenteraad vond het schandalig dat Hans Smolders deze wachtgeldkwestie open en eerlijk ter discussie had gesteld begin 2006. Daarbij te bedenken dat Hans Smolders zelfs de politiek maanden van tevoren de kans heeft gegeven om tot inkeer te komen maar blijkbaar maakt macht ze stekeblind!! Sterker nog de gemeenteraad heeft in april met een motie Hans Smolders ook nog eens een gele kaart aangesmeerd. Eind 2006 moest de gehele Tilburgse politiek met de staart tussen de benen erkennen dat Smolders gelijk had en ze werden zelfs door Minister Remkes openlijk terechtgewezen. Zoals zo vaak zegt Smolders niets anders dan dat 2+2 gewoon vier is en het college beweert zoals zo vaak, als het haar uitkomt, dat 2+2 vijf is enkel en alleen op basis van hun meerderheid en zonder inhoudelijke argumenten. Dat is nou politiek, die wij als Tilburgers spuugzat zijn!.

 


29 juni 2006

 

29 juni 2006

   

Initiatiefvoorstel 30 juni 2006

Logo LST Initiatiefvoorstel Logo LST


Tilburg 30 juni 2006

 

Inleiding
-------------------

Naar aanleiding van de afgelopen maanden, waarin bleek dat zelfs vanaf 1992 onterecht wachtgelden/uitkeringen zijn uitgekeerd aan ex-raadsleden en er zelfs het afgelopen jaar nog is geprobeerd frauduleus te handelen door het college van B&W zelf, is het van nu af aan belangrijk dat elke schijn en vorm van zakkenvullerij wordt vermeden.

Nu ook de Minister plannen heeft om dit wachtgeld/uitkering voor vertrekkende raadsleden te schrappen zou het de Tilburgse politiek sieren om daar nu al in mee te gaan voordat het aangenomen wordt in de 2 e kamer.

Op deze wijze zou de geloofwaardigheid van de Tilburgse politiek weer enigszins een beetje hersteld kunnen worden. Tot ons verdriet zagen wij gisteren in het Brabants Dagblad dat het college niet van plan is om de huidige wachtgeldregeling voor vertrekkende raadsleden te schrappen. Wij vinden dit zeer teleurstellend omdat het onbehoorlijk bestuur van de afgelopen maanden een nog grotere kloof heeft geslagen tussen de bevolking van Tilburg en haar bestuurders en men schijnbaar niet van plan is die kloof te gaan dichten.

 

Voorstel:.
--------------------

Wij stellen daarom voor om wachtgeld of een uitkering af te schaffen voor vertrekkende raadsleden in Tilburg en dit te behandelen in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

Met vriendelijke groeten,

LST, Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert, Harrie de Swart


 

1 juli 2006

 

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Motie

 

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 18 september 2006.

 

Constaterende dat:

 

het onbehoorlijk bestuur van de afgelopen maanden m.b.t. het onterecht uitkeren van wachtgeld een nog grotere kloof heeft geslagen tussen de bevolking van Tilburg en de politiek.


Overwegende dat:

 

 • De burgemeester niet volgens de wet heeft gehandeld en daar past maar een woord bij en dat is FRAUDE
 • U onterecht Dhr. Smolders van de LST een gele kaart heeft gegeven die alleen op basis van een meerderheid en niet op basis inhoud is gegeven
 • U tot twee maal toe een wanhopige brief heeft gestuurd naar de Minister van Binnenlandse Zaken
 • U de geloofwaardigheid van B&W in Tilburg op dat Ministerie belachelijk heeft gemaakt en dat bleek ook wel uit de twee reactie's van het Ministerie.

 

Verzoekt het College per direct het wachtgeld af te schaffen.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart

Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert

 

 

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Motie

 

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 18 september 2006.

 

Constaterende dat:

 

 • Het college frauduleus gehandeld heeft, terwijl ze wist dat er al vele jaren onterecht wachtgeld was uitgekeerd aan ex-raadsleden

Overwegende dat:

 

 • U zich in alle bochten heeft gewrongen om wachtgeld te regelen voor raadsleden die daar geen recht op hadden
 • De burgemeester niet volgens de wet heeft gehandeld en daar past maar een woord bij en dat is FRAUDE
 • Er door Dhr. Smolders al 6 maanden van te voren voor gewaarschuwd was dat dit niet kon en hij dat niet zou accepteren
 • Er onterecht een gele kaart is gegeven aan de boodschapper Dhr. Smolders , zulks alleen op basis van een meerderheid en niet op basis van inhoud
 • U tot twee maal toe een wanhopige brief heeft gestuurd naar de Minister van Binnenlandse Zaken met oneigenlijke argumenten om toch wachtgeld/uitkering te ritselen.
 • U de geloofwaardigheid van de gemeente Tilburg op dat Ministerie onderuit heeft gehaald zoals ook bleek uit de twee reactie's van het Ministerie.
 • U geen enkel respect toont naar de burgers toe, ze minacht, maar deze Tilburgers wel steeds het gelag moeten betalen van uw wanprestatie's.
 • Door dit soort onbehoorlijk bestuur er 80.000 Tilburgers al niet meer gaan stemmen

 

Zegt het vertrouwen in het college op,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

L.S.T : Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert

 

 

 

Betoog Raadsvergadering 18 september 2006 afschaffen wachtgeld

 


21 september 2006

 

 

19 mei 2007

 

23 mei 2007

 

Logo LSTInitiatiefvoorstel Logo LST


Tilburg 6 mei 2008

 

Inleiding
-------------------

Raadslid zijn is een bijbaan en de Lijst Smolders vindt het juist daarom onzin om wachtgeld uit te keren als je stopt met deze bijbaan.

Daarbij zijn er in Tilburg voordat de LST aantrad in de gemeenteraad echt grote fouten gemaakt en daardoor zijn er zeer lange tijd onterecht wachtgelden uitgekeerd.

Al vanaf 1992 zijn onterecht wachtgelden/uitkeringen uitgekeerd aan ex-raadsleden en zelfs met de wetenschap dat dit niet mocht is er toch nog in 2006 geprobeerd dat te blijven doen en dat is niet uit te leggen.

De Lijst Smolders vindt dit zeer teleurstellend omdat het onbehoorlijk bestuur van de afgelopen 2 jaar nog een grotere kloof heeft geslagen tussen de bevolking van Tilburg en haar bestuurders. Daarom het volgende voorstel.

 

Voorstel:.
--------------------

Wij stellen voor om wachtgeld of een uitkering af te schaffen voor vertrekkende raadsleden in Tilburg en dit zo spoedig mogelijk vast te leggen in de verordening geldelijke voorzieningen raadsleden.

 

LST, Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert, Harrie de Swart

 

 

 

 

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Motie

 

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 11 juni 2008.

 

Constaterende dat:

 

 • Er mogelijk 900.000 euro wachtgeld betaald moet gaan worden omdat het gehele college is afgetreden door het Adje-theater
 • Er jaarlijks 83000 euro betaald moet worden omdat het gehele college is afgetreden door het Adje-theater en de SP een extra wethouder heeft geëist

 

 

Overwegende dat:

 

 • De er vele jaren onterecht wachtgeld is uitgekeerd
 • Raadslid zijn enkel een bijbaan is
 • Het de hoogste tijd is dat de politiek het goed voorbeeld geeft en zich eens van de goede kant laat zien

 

 

Draagt het College op om artikel 8 a,b,c,d,e van de verordening geldelijke voorziening raadsleden 2006 te laten vervallen en te vervangen door artikel 8 waarin staat dat er voor raadsleden geen recht is op een uitkering/wachtgeld na vertrek uit de gemeenteraad.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert

 

 

 


Logo LSTINITIATIEFVOORSTEL Logo LST


Tilburg, 8 oktober 2009

 

Inleiding
-------------------
Raadslid zijn is een bijbaan en de Lijst Smolders vindt het juist daarom onzin om wachtgeld uit te keren als je stopt met deze bijbaan.
Daarbij zijn er in Tilburg voordat de LST aantrad in de gemeenteraad echt grote fouten gemaakt en daardoor zijn er zeer lange tijd onterecht wachtgelden uitgekeerd.
Al vanaf 1992 zijn onterecht wachtgelden/uitkeringen uitgekeerd aan ex-raadsleden en zelfs met de wetenschap dat dit niet mocht is er toch nog in 2006 geprobeerd dat te blijven doen en dat is niet uit te leggen.
Net voordat de LST in de gemeenteraad kwam op 13 februari 2006 hebben de fractie’s van PvdA, CDA, VVD, SP, TVP, GL, AB, TOP en D66 zelfs art 8f geschrapt in de verordening geldelijke voorzieningen raadsleden.
Dat artikel luidde als volgt; "De uitkering eindigt in elk geval met ingang van de maand volgend op die waarop de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt".
Toen de LST in de Raad kwam heeft zij uiteindelijk het geschrapte art. 8f weer terug in de verordening gekregen.
De Lijst Smolders vindt dat het onbehoorlijk bestuur van de afgelopen 4 jaar nog een grotere kloof heeft geslagen tussen de bevolking van Tilburg en haar dagelijkse bestuurders.
Daarom het volgende voorstel.

Voorstel:
--------------------
Wij stellen voor om wachtgeld of een uitkering af te schaffen voor vertrekkende raadsleden in Tilburg en dit zo spoedig mogelijk vast te leggen in de verordening geldelijke voorzieningen raadsleden.

 

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert, Harrie de Swart

 

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde 8 oktober 2009

 

College bezuinigt op hypocriete wijze op eten en drinken, maar stelt niet voor om het wachtgeld af te schaffen voor Raadsleden!!

 

Onlangs werd met heel veel tam tam door het college een bezuiniging aangekondigd op het stadhuis.Het College gaat op eten en drinken bezuinigen want alle kleine beetjes helpen.

De LST vindt inderdaad dat alle kleintjes helpen, daarom stellen wij voor om nog meer op eten en drinken te bezuinigen omdat raadsleden niet voor niets maandelijks maar liefst 360 euro onkostenvergoeding krijgen en met het College hoeven we al helemaal geen medelijden te hebben.

Er kunnen makkelijk nog veel meer bezuinigingen gevonden worden die zomaar het dubbele opleveren.

De LST heeft al diverse malen gepoogd om het wachtgeld af te schaffen voor raadsleden.

Dit vooral omdat het raadslidmaatschap maar een bijbaantje is en men daar al vorstelijk voor betaald wordt.

Bruto krijgt een raadslid ruim1900 euro per maand ( incl. onkosten) voor gemiddeld 1 dag werken in de week.

 

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

 

•  Bent u het met de LST eens dat er nog meer moet worden bezuinigt op eten en drinken van de Burgemeester, Wethouders en Raadsleden omdat zij niet voor niets maandelijks een riante onkostenvergoeding krijgen?

•  U zegt dat alle kleine beetjes helpen, maar waarom stelt u dan niet voor aan de raad om het wachtgeld af te schaffen voor raadsleden zodat minimaal het dubbele bezuinigt kan worden als bij het bezuinigen op het eten en drinken?

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 


15 oktober 2009

 

Commissie Modern Bestuur - 23 november 2009
Initiatief Voorstel wachtgeld

 


24 november 2009

 


14 december 2010

Klik hier voor een vergroting

 

Wachtgeld wethouders t/m oktober 2010

Klik hier voor een vergroting

 


18 december 2010

 


27 maart 2011

 


24 september 2013

 

NOVA 18 mei 2007

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016