officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                             5 september 2007

 

Steunt de Gemeente onze Tilburgse zanger Guus Meeuwis? Waarom is er nog steeds niets bekend over het Irene Wuststadion?

Wij vinden dat Tilburgers extra steun mogen verwachten van haar gemeente zoals nu met de discussie of het lied van Guus Meeuwis het volkslied van Brabant moet worden.
Wij van Lijst Smolders hebben ook al eerder gepleit om de nieuwe 400 meter ijsbaan naar Irene Wust te vernoemen, omdat zij al van kinds af aan lid is van de Tilburgse ijsclub!!
Twee hele bijzondere mensen die uitzonderlijk gepresteerd hebben en wij vinden het maar bijzonder stil om beide zaken??

Een en ander noopt ons dan ook tot het stellen van onderstaande vragen,

  1. Waarom heeft u als College van Burgemeester en Wethouders de bijzondere Tilburger Guus Meeuwis nog niet openlijk steun betuigd?
  2. Waarom heeft u nog steeds niet besloten om de nieuwe 400meter ijsbaan wel of niet naar de bijzonder sportvrouw Irene Wust te vernoemen?

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 


13 maart 2007

 


15 maart 2007

 


21 februari 2007

 


Logo LSTInitiatiefvoorstel Lijst Smolders en PvdA

Toekenning naam van Ireen Wüst aan de te realiseren nieuwe ijsbaan.

Nooit eerder was een sportvrouw uit de regio Tilburg zo succesvol als Ireen Wüst uit Goirle. De gemeente Tilburg heeft daar al blijk van gegeven door deze fantastische sportvrouw van de IJsclub Tilburg al tweemaal te eren als sportvrouw van het jaar.

De behaalde Olympische titels, haar Nederlandse titels en last but not least het wereldkampioenschap allround zijn volgens de fracties van de Lijst Smolders Tilburg en de Partij van de Arbeid voldoende redenen om haar naam te verbinden aan de te realiseren nieuwe 400 meter ijsbaan in het Stappegoorgebied. Elders in Nederland zijn er vergelijkbare voorbeelden die dit verzoek rechtvaardigen. Daarbij valt te denken aan het Abe Lenstra voetbalstadion in Heerenveel en het Inge de Bruijn & Pieter van den Hoogenbandzwembad.

De gemeenteraad van Tilburg besluit het college op te dragen:

•  Te onderzoeken of Ireen Wüst haar naam wil verbinden aan de nieuwe ijsbaan in Tilburg
•  Bij een positief antwoord de naam 'Ireen Wüst' te verbinden aan de te realiseren 400 meter ijsbaan in Tilburg.

Namens

Lijst Smolders Tilburg
Peter van den Hoven

PvdA
Bas Wilthagen

 

 

Er zijn belangrijkere zaken te bespreken in Tilburg, maar het gaat mij om de intriges en de wagelijke achterkamertjespolitiek in de Tilburgse politiek waar ik u nogmaals op wil wijzen!! Het onderstaande voorstel "hal van eeuwige roem" werd pas ingediend toen het CDA ontdekte dat de LST samen met PVDA de nieuwe ijshal wilde vernoemen naar Irene Wust in een initiatiefvoorstel. Hoe het is afgelopen weten we, de PVDA heeft onder zware druk van CDA en Groen Weg(Links) toen het hazepad gekozen en het initiatiefvoorstel ingetrokken. De PVDA steunde vervolgens een week later wel het voorstel van het CDA!! Dat is nou politiek!! Trouwens, de Tilburgse sporthelden zijn allang te bewonderen bij elke sportvereniging in hun prijzenkasten en kantine's!!

 


31 maart 2007

 

400 mtr IJsbaan Stappegoor toch vernoemd naar Ireen Wüst

 


10 juli 2008

Klik hier voor de vergroting

 

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                              26 december 2008

 

Noodkreet; "400 meter ijsbaan komt kleedkamers tekort door teveel commerciële ruimtes"

De nieuwe ijssportcentrum is in aanbouw.
De Lijst Smolders Tilburg vraagt zich af of er geen problemen komen in de nabije toekomst nu er maar erg weinig sportgerelateerde- en omkleedruimte's gecreëerd worden.
De commerciële ruimte's dreigen de overhand te krijgen en de Lijst Smolders Tilburg is er van overtuigd dat dit ten koste gaat van de gebruiksvriendelijkheid c.q exploitatie .
De zorgen worden gedeeld door toekomstige gebruikers en verenigingen en zeker ook door de stichting BIJT die over dit onderwerp al diverse keren aan de bel heeft getrokken.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vraag :

  1. Bent u het met de LST eens dat het aantal sportgerelateerde c.q kleedkamers erg beperkt is ?
  2. Bent u het met de LST eens dat e.e.a. een smet is op het ontwerp/project ?
  3. Bent u het met de LST eens dat er bij gelijktijdig gehouden sportwedstrijden/trainingen problemen
    ontstaan ?
  4. Heeft u n.a.v. eerdere signalen al actie ondernomen ?
  5. Bent u bereid commerciële ruimtes om te zetten naar publieksruimtes ?
  6. Bent u bereid daar middelen voor in te zetten.?


Hans Smolders

 

 

 


31 december 2008

 geluidsfragment van de
raadscommissie Maatschappij
26 maart 2007

 


Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016