16 november 2007

 

officiële vragen

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                        15 juni 2007

 

Tilburg kan miljoenen binnenhalen voor groenstructuur

 

Het kabinet trekt de komende vier jaar 42 miljoen uit voor groen om de stad. In 2013 moet in totaal 16.000 hectare aan groene gebieden rond de steden zijn geraliseerd.
Dat blijkt uit het beleidsprogramma van het kabinet dat deze week werd gepresenteerd. Het kabinet wil de kwaliteit van groen in de stad verbeteren en de verbinding tussen stad en platteland versterken. Volgens minister
Gerda Verburg van LNV kan meer 'groen om de hoek' problemen op het gebied van gezondheid, intergratie en sociale samenhang oplossen.
De minister pleit voor bereikbaar groen op loopafstand voor iedereen en roept gemeentelijke en provinciale bestuurders op zich in te zetten voor meer parken en bomen in steden: "Burgers geven in enquêtes keer op keer aan graag in een groene omgeving te leven. Toch kampt meer dan de helft van de grote steden met gebrek aan groen."

Dit is dus bij UITSTEK het moment voor Tilburg om een stevige lobby richting Den Haag op te zetten en de LST wijst in dit kader naar onze recent gepresenteerde visie inzake de groenstructuur van Tilburg -West (zie bijlage). De LST meent dat bijvoorbeeld de aankoop van landbouwgronden bij het Reeshofbos (Drasse driehoek) (mede ook gelet op de 16 miljoen gereserveerde euro's voor duurzaamheid in het kader van de opbrengsten van Essent) in combinatie met deze financiele injecties uit Den Haag. GEEN ENKEL PROBLEEM meer mag zijn.

De LST stelt het college daarom de volgende vragen:

 • Is het college van zins een stevig verzoek te richten aan Den Haag om financiële middelen te verwerven ter versterking van het groen in en om de stad?
 • Is het college met ons van mening dat het Reeshofbos en omgeving in aanmerking moeten komen voor een kwaliteitsimpuls (en uitbreiding met gronden die nu nog een agrarische bestemming hebben in de Drasse Driehoek?)

 

Met vriendelijke groet

 

Hans Smolders, Arjen Roos, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Harrie de Swart

 

 

LST duurzaam beleid:
Voorrang aan jeugd: milieu-educatie in Tilburg-West/Reeshof

Onlangs nam een meerderheid van de raad een motie aan die het college opdraagt een substantieel deel van het extra Essent-dividend te besteden aan 'duurzaam beleid'.
Er werden bedragen genoemd van circa 15 a 16 miljoen. De indieners van de motie konden helemaal niet aangeven wat voor visie er aan ten grondslag ligt aan het verzoek om dit enorme bedrag bij de komende begrotingsbehandeling voor dit doel te reserveren. Er komt dus voor de collegepartijen PVDA, CDA en Groen Links nu een budget bij gebrek aan beleidsvoorstellen. De SP-fractie heeft doormiddel van een open brief de fracties in de gemeenteraad uitgenodigd deel te nemen aan een milieu-/duurzaamheidsoverleg om invulling te geven aan dat beleid. De LST wil graag alvast enkele punten inbrengen.

De Lijst Smolders Tilburg wijst in het kader van het nieuw te formuleren beleid op de vele burgerinitiatieven in de gemeente Tilburg en onderschrijft de noodzaak van educatie en voorlichting op het gebied van duurzaamheid. Met name hecht de fractie belang aan de vorming van de jeugd. Tot onze verbazing toont het college blijkbaar meer belang aan de inrichting van Moerenburg met kunst-elementen en een vestiging van een milieueducatiecentrum aldaar. En dat terwijl er in het kinderrijke Tilburg-West/Reeshof al jaren, zo niet decennia, burgers vragen om een milieueducatiecentrum en kinderboerderij in die wijk.

De LST hecht dus veel waarde aan de vorming en betrokkenheid van jongeren en opteert voor een milieu-educatie/annex bezoekersruimte in de groene gordel aan de rand van dit stadsdeel: van de Groene Kamer, Dongevallei, Reeshofbos, Drijflanen, (Zeven Geitjes en Boslust) naar de Oude Warande en in het verlengde daarvan de Spoorzone waar nog veel van ecologische waarde is te vinden.
Het gebied de Drasse driehoek zou aangekocht moeten worden en van agrarisch naar een natuurbestemming getransformeerd worden met inheemse soorten, een stuwdam om het water langer vast te houden etc.

De LST vraagt om een versterking van het gebied qua infrastructuur: een gratis parkeervoorziening, wandel- en fietspaden : elementen waar inmiddels een burgerinitiatief onder ligt, getrokken door burgers als Dion Voskens, Jan en Bram van Beurden, Max Verhoeven en Ed Jacobs.

De LST wil meer samenhang in het gebied dat nu nog te versnipperd wordt beleefd. Bijvoorbeeld zou het verblijf in het gebied veraangenaamd kunnen worden met bijvoorbeeld een kiosk en toiletruimtes in het Reeshofpark waardoor er vanaf De Kievitshoeve (voormalig Peerke van de Staak) een recreatiezone gecreëerd en beleefd kan worden tot en met Boslust en de Zeven Geitjes.
De LST vindt dat die gewenste samenhang gefaciliteerd wordt met een netwerk van fietspaden, bewegwijzering, borden met informatie over landschappelijke en natuurlijke waarden en de hiervoor genoemde nieuwe extra parkeervoorziening in het gebied.

De LST wil dat de gemeente burgerinitiatieven op dit gebied serieus neemt en wijst wellicht ten overvloede op de volgende initiatieven:

Ten eerste: De stadsnatuurmanifestatie (Naar aanleiding van een start van de kwaliteitsimpuls in het gebied) in het Reeshofbos van komende zaterdag, waarin nu de gemeente nu slechts op een zeer bescheiden wijze 'aanwezig' is. De initiatiefnemers hebben onlangs plannen gepresenteerd voor een totale opwaardering van het gebied waarbij ondermeer het terugbrengen van oorspronkelijke flora en fauna.

Initiatiefnemers zijn: Dion Voskens, Jan en Bram van Beurden, Max Verhoeven en Ed Jacobs.

Ten tweede: Vanuit het gedachtegoed "natuurlijk leven en genieten" wil ondernemer Landgoed De Groene Kamer een uniek landgoed neerzetten aan de rand van de stad Tilburg. Gerard Berkelmans is de initiatiefnemer van Landgoed De Groene Kamer. Hij is onder andere eigenaar van Intratuin Rosmalen en wil met het opzetten van Landgoed De Groene Kamer inspelen op de groeiende behoefte aan natuurbeleving en verantwoord consumeren in brede zin. Landgoed De Groene Kamer is een combinatie van commercie (bijvoorbeeld: een tuincentrum, een landwinkel met streekproducten, een restaurant, een outdoor winkel), natuur (het park van het landgoed, de rivier De Donge waar het landschap aan grenst en Het Groene Kwadrant als naaste omgeving), cultuur en educatie (denk hierbij aan bijvoorbeeld theater, workshops, activiteiten op een centrum voor natuureducatie, kunst) en ontspanning (bijvoorbeeld een gezondheidscentrum en verschillende wandel- en fietsroutes)

En vervolgens de vele kleinere initiatieven zoals de Speurneuzenclub, Vrienden van het Wandelbos. De gemeente heeft unieke kansen in dit gebied vanwege de grote natuurlijke rijkdom, de nabijheid van andere ecologisch waardevolle gebieden en last but not least: Enthousiaste ondernemers die graag als partner willen meedenken en meewerken aan realistische plannen, maar natuurlijk niets hebben aan milieuhypocratie zoals de politiek nu vaak presenteert!


 

Hoezo kinderboerderij in de Reeshof?

"Het is zeker een goed idee om een jeugdboerderij op te zetten in de Reeshof. Om jongeren van verschillende leeftijden naar de jeugdboerderij te trekken, zal men activiteiten voor alle leeftijden moeten organiseren. Voor de jongere kinderen is het vooral leuk om de dieren te verzorgen, te voeren, aan te raken, maar ook wandelen etc. De oudere jongeren zijn echter moeilijker bezig te houden. Voor deze kinderen is het bijvoorbeeld interessant om aparte diersoorten te houden, die men normaal niet kan zien."

"Met betrekking tot het Milieu Educatief Centrum is het belangrijk om samen met de basisscholen aan projecten te gaan werken. Zo komen de jongeren via de basisscholen te weten wat er voor activiteiten er bij het milieueducatiecentrum georganiseerd worden."

Zijn dit citaten uit de gezamenlijke motie van de VVD, Lijst Smolders Tilburg en de PvdA die tijdens de laatste begrotingsbehandeling werd aangenomen? Een motie die opriep tot realisatie van een kinderboerderij/annex milieu-educatiecentrum in onze eigen VINEX-wijk? In de Reeshof dus.. waar we volgens het Brabants Dagblad grote mot gaan krijgen met de opgroeiende jeugd omdat er voor deze categorie zo bitter te weinig te doen is?

NEE, HOOR. Deze teksten komen uit een onderzoek naar de behoeften van tieners en pubers in de Reeshof. Een onderzoek van maar LIEFST 10 JAAR GELEDEN!! En wat is er sinds die tijd gebeurt? HELEMAAL NIETS.

Tijdens de tijdelijke boycot van enkele vergaderingen gaat de LST zich hardop afvragen wie er tijdens de afgelopen jaren wel enig verschil heeft gemaakt.

 

Wordt vervolgd

 

 

Kinderraad neemt idee LST over

Kinderraden Reeshof 1 en Reeshof 2 van de Twern winnaars verkiezing Beste Idee van de Stad!

In het politieke circuit en de daaraan gekoppelde wereld van onderzoeksbureautjes, subsidieslurpende instellingen en organisaties is het niet ongebruikelijk om met andermans veren te pronken. Het wemelt er van de onderscheidingen en prijsjes. Originaliteit, uitvoerbaarheid of financiele haalbaarheid doen meestal totaal niet ter zake. Protesteren als er sprake is van jatwerk, plagiaat, het heeft geen zin. Als je 'netjes' je mond houdt, kom immers ook jij nog weleens aan de beurt als er een prijsje wordt uitgedeeld. Of een zilveren legpenning. Zo werkt dat het in het zichzelf-bewierokende-circus!!

Neem nu het winnende 'idee' van een milieu-educatiecentrum bij de kinderboerderij in de Reeshof. Al twintig jaar leeft dat idee onder de wijkbewoners. Talloze initatieven en plannen zijn er geweest. En zijn er nog. De Lijst Smolders Tilburg heeft er de afgelopen jaren talloze malen op gewezen. In debatten, in moties, in open brieven. Enzovoorts enzovoorts.

Maar wie krijgt er de prijs voor het Beste Idee van de Stad? De Kinderraad!! En wat krijgt de kinderraad om dat idee uit te voeren? Negenduizend euro!!! Dat houdt niet over dus!

Maar om het vertrouwen in de politiek niet verder te beschadigen, houden we er hier over op. Kinderraad van harte gefeliciteerd! Hier volgt het jubelbericht van de o zo originele ambtelijke commissie:

Een Milieu Educatief Centrum, genaamd KinderNatuurWereld, binnen de te realiseren Kinderboerderij in het Reeshofpark. Met dat idee won Kinderraad Reeshof 1 van de Twern woensdag 8 juli jl. een symbolische cheque ter waarde van € 9000,-. Kinderraad Reeshof 2 behaalde, met 1 puntje verschil, een mooie tweede plaats met hun idee voor een Game Hall in het Jongerencentrum.

Kinderen van 5 Kinderraden, verspreid over heel Tilburg, streden afgelopen woensdag mee in de verkiezing voor het Beste Idee van de Stad Tilburg. Alle vijf presenteerden zij hun ideeën, stelden vragen en mochten uiteindelijk hun stem uitbrengen voor het Beste Idee. Uiteindelijk, na een spannende verkiezing, kwam Kinderraad Reeshof 1 als winnaar uit de bus. De € 9000,- wordt ingezet voor de uitvoering van het Idee: KinderNatuurWereld bij de Kinderboerderij

Het idee

We willen dat de kinderen (en volwassenen) leren over de natuur op een speelse en leuke manier. Dat willen we doen door:

 • Lespakketten voor scholen
 • Veldwerkpakketten en leskisten
 • Mensen bezig laten zijn met de natuur, de natuur laten beleven
 • Mensen bewust met het milieu om laten gaan, zodat ze beter voor de natuur en het milieu gaan zorgen om dit schoon te houden.
 • Alle mensen uit de Reeshof mee te kunnen laten doen
 • Allerlei andere activiteiten

Op deze manier willen we proberen mensen beter voor het milieu en natuur te laten zorgen. We willen dat ze zorg en respect hebben voor het milieu, actief zijn en kennis op doen van de natuur.

Bij de uitvoering van dit idee is het belangrijk dat er goed samengewerkt wordt tussen de scholen, kinderdagverblijven/BSO's, musea, Gemeente Tilburg, vrijwilligers, De Twern, de bibliotheek, enz.

 

Kinderraad Reeshof 1 is erg blij met hun prijs en dat het idee gerealiseerd worden!

 

 

Motie

Motie Kinderboerderij/annex milieu-educatiecentrum Reeshof

De Raad van de Gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 3, 10 en 11 november 2008, behandelende het voorstel inzake programmabegroting 2009

In overweging nemende dat

 • het college de ambitie heeft uitgesproken om op korte termijn een kinderboerderij in de Reeshof te creëren
 • in de Reeshof en Tilburg-West ook behoefte is aan (meer) voorzieningen op het gebied van milieu-educatie

draagt het college op om met een specifiek voorstel te komen dat verder gaat dan louter een kinderboerderij en hierbij ook aan te sluiten bij ideeën van de werkgroep Reeshofbos, Oliemeulen, scholen en andere organisaties uit de Reeshof en Tilburg-West (zoals bijvoorbeeld de Speurneuzenclub) in het Wandelbos.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Hans Smolders, Arjen Roos, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Harrie de Swart

 

 

Motie

Motie Kinderboerderij/annex milieu-educatiecentrum Reeshof

De Raad van de Gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 20 april 2009, behandelende het voorstel inzake kinderboerderijen

In overweging nemende dat

 

 • het college de ambitie heeft uitgesproken om op korte termijn een kinderboerderij in de Reeshof te creëren
 • in de Reeshof en Tilburg-West ook behoefte is aan (meer) voorzieningen op het gebied van milieu-educatie
 • de gemeenteraad in november 2008 bij de programmabegroting 2009 het college per motie unaniem heeft opgedragen om met een specifiek voorstel te komen dat verder gaat dan louter een kinderboerderij en hierbij ook aan te sluiten bij ideeën van de werkgroep Reeshofbos, Oliemeulen, scholen en andere organisaties uit de Reeshof en Tilburg-West (zoals bijvoorbeeld de Speurneuzenclub) in het Wandelbos
 • het college deze motie NIET in die geest uitvoert (gelet op het voorstel over kinderboerderijen zoals het nu op de agenda staat) en waarbij een milieu-educatieve functie zelfs als 'eventueel' wordt omschreven

 

draagt het college op alsnog een lokatie in of nabij de Reeshof te zoeken (bijvoorbeeld nabij het Reeshofbos, Drassige Driehoek) en in contact te treden met hiervoor genoemde organisaties teneinde een combinatie kinderboerderij/tuin/milieu-educatiecentrum te realiseren en de raad nog dit jaar een uitgewerkt realisatieplan en financieringsvoorstel te presenteren.

En gaat over tot de orde van de dag

 

Hans Smolders, Arjen Roos, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Harrie de Swart

 

 

Reeshof krijgt kinderboerderij
annex milieu-educatiecentrum

Tijdens de afgelopen begrotings-behandelingen van de Tilburgse gemeenteraad is een motie aangenomen met als doel om een kinderboederij/annex milieu-educatiecentrum te realiseren in de Reeshof. De motie was mede ingediend door Arjen Roos van de Lijst Smolders Tilburg. Het is een oude wens van vele Reeshof-bewoners en verenigingen.

 

 


Kinderraad

 


10 juli 2009

 


7 april 2012


 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016