Alles over het Midi Theater

 

| 11 december 2007 | 14 april 2008 | 19 mei 2008 | 18 februari 2009 |

 


11 december 2007
Onverantwoordelijke geldsmijterij met in de hoofdrol de PVDA en het CDA

Dat Adje in Tilburg laagdrempelig theater wil gaan maken is leuk. Dat dit ruim 7,5 miljoen euro aan gemeenschapsgeld gaat kosten is absurd! Het stadsbestuur vindt onnozele Adje een unieke kans die nu zomaar voorbij komt en snel met twee handen moet worden aangrepen. Het College van B&W ziet tot overmaat van ramp Adje ook nog als een ideaal uithangbord voor Tilburg. Veel onnozeler kan het niet!! Dit geintje gaat wel even 7,5 miljoen euro belastinggeld kosten! . . . . .


 

RTL Boulevard

 

Audio  en Video reactie op toezegging 7,5 miljoen voor Adje
Omroep Brabant 11 december 2007
Radio 5 correspondent uit Tilburg over Adje theater

 

Betoog LST commisievergadering Adje theater 3 december 2007

1e termijn
2e termijn


1e termijn in de commissie economie van 3 december over het Adje-Theater

 

Dat Adje in Tilburg laagdrempelig theater wil gaan maken is leuk.
Dat dit ruim 7,7 miljoen euro aan gemeenschapsgeld gaat kosten is absurd!
En alsof het al niet gek genoeg is wilt u Adje daarna nog verder in het zadel gaan helpen.
Moeten we dit nu echt serieus nemen of is dit één grote grap?
Wethouder Backx verwoordde het in het Brabants Dagblad treffend met de woorden; "Onnozelheid is aanstekelijk ". Als onnozelheid inderdaad aanstekelijk is dan kan het niet anders als dat Tilburger Adje al jaren zijn inspiratie haalt uit dit College!!

Dat het een grap moet zijn blijkt wel uit het feit dat alleen de gemeente Tilburg ruim 7,7 miljoen investeert in dit project en verder helemaal niemand met een substantieel bedrag.
Je hoeft aan dit voorstel ook geen 5 minuten te rekenen om de conclusie te trekken dat dit een financiële fiasco is en blijft.
En dan te bedenken dat er een gigantische lijst van betrokkenen is met zelfs een heus Comite van aanbeveling! Zolang het met de PVDA gaat, vinden ze het allemaal prima!!
PVDA staat voor:::: Portemonnee Van De Ander
De PVDA strooit jaarlijks al meer dan 20 miljoen euro uit over onze stad aan kunst en cultuur, dus zeg nou niet dat er weinig gebeurd in Tilburg alsjeblieft.

Dan de aankoop v/h pand ; Ligt daar een visie en strategie aan ten grondslag?? Het is natuurlijk al te gemakkelijk om te zeggen dat het past in het Veemarktkwartier. Kunt u nu vandaag aan deze commissie stukken overleggen waaruit blijkt dat u met een bepaalde visie en strategie bepaalde panden gaat aankopen aan de Heuvel, waaronder dit pand?
Gaat u bijvoorbeeld elk pand aan de Heuvel opkopen als dat vrij komt? Of aan de Tivolistraat? Toon me de stukken vandaag!!

Dat het snel zou moeten daar krijg ik helemaal jeuk van!! Bij zulke domme plannen van ruim 7,7 miljoen euro kun je inderdaad ook maar beter overhaast en onnozel te werk gaan.
Bij de procedures wilt u aan van alles gaan afwijken, zoals de aanbestedingsprocedures, de reguliere procedure bij voorstel nieuw beleid, enz.
Bij bepaalde initiatieven zou ik me dat nog kunnen indenken, zeker als ze van essentieel belang zijn voor de stad! Denk dus nog maar eens goed na waar het hier vandaag over gaat!
U als College zou u diep moeten schamen, want het is in en in triest.
Ruim 7,7 miljoen gemeenschapsgeld op deze wijze misbruiken dat zijn bizarre Politieke keuze's waar de Lijst Smolders grote afstand van neemt zoals wij dat ook al eerder hebben gedaan bij bijvoorbeeld het draaiend huis op de Hasseltrotonde en allerlei andere PVDA Hobby's.

 

 


4 december 2007

 


13 december 2007

 

14 december 2007

 


11 december 2007

 

Betoog LST raadsvergadering Adje theater 10 december 2007

1e termijn
 2e termijn

1e termijn raadsvergadering Adje Theater 10 december 2007


In de commissievergadering van vorige week heeft de Lijst Smolders dit College al duidelijk laten weten wat zij van deze onverantwoordelijke geldsmijterij vindt.
Tussen die vergadering van vorige week en die van vandaag heeft er wel een heel belangrijk feit plaatsgevonden. Echter, Sinterklaas heeft inmiddels ons land verlaten!!
De Lijst Smolders hoopt dan ook dat tegelijkertijd met dat vertrek het College weer over gaat tot de orde van de dag en de realiteit weer onder ogen is gaan zien en tot inkeer is gekomen.
Zo’n Sinterklaas kan ook best verwarrend werken voor onnozele politici.
De PVDA (Portemonnee Van De Ander) speelt natuurlijk weer eens de hoofdrol in het potverteren bij dit onrealistisch en onbetaalbaar Adje Theater.
Want wie gaat die ruim 7,5 miljoen euro betalen nu Sinterklaas vertrokken is, nee ook zoete lieve Gerittje niet, maar gewoon de Tilburgse belastingbetalers!! Ik vraag me trouwens af waar dit College het lef vandaan haalt om vorige week met zulke belachelijke financiële voorstellen te komen. Dit College bewijst hiermee echt onnozeler te zijn dan Adje zelf.

Waarom investeert u in godsnaam alleen als College? U heeft al jaren zien aankomen door de komst van de megabioscoop op het P. Vreedeplein dat de Midi leeg zou komen te staan.
U praat altijd over verbindingen leggen in de stad. Heeft u al die jaren geen enkele serieuze investeerder kunnen verbinden aan dit idee? Blijkbaar niet, want de ondernemer die u nu aan ons voorstelt, Adje, die neemt u blijkbaar zelf ook niet al te serieus. Immers: u geeft hem al bij voorbaat 50.000 euro per jaar als tegemoetkoming in zijn exploitatiekosten.

Nu een week later ligt er hier een eindvoorstel dat wat knip en plakwerk heeft ondergaan door o.a. het gevoelige woordje Reeshof weg te laten en elders wat kleingeld vandaan te halen.
Na de stevige kritiek vorige week van bijna alle fractie’s over de absurde bedragen met grote risico’s ben ik nu een week later wel benieuwd naar de mening van deze fractie’s en op welke basis zij nu wel zouden kunnen instemmen met dit eindvoorstel.

De heer v.d Tillaart van het CDA moet toch weten dat als iemand binnen zijn bank zulks een financieringsvoorstel ter ondertekening aan zijn baas zou voorleggen hij dan per direct gepromoveerd zou worden tot beheerder van het fietsenhok, het niveau van de PVDA zullen we maar zeggen.
Wat het College met steun van de PVDA en het CDA ons hier voorlegt kan en mag nooit het bestuurlijk niveau zijn van de 6e stad van het land en het is echt erg dat dit College dat zelf niet of nauwelijks doorheeft. Daardoor is het als mens ook best wel een beetje aandoenlijk.

Dit college en met name de PVDA en het CDA zouden zich diep moeten schamen om deze absurde geldverspilling goed te keuren. In de politiek moet je afwegen en weloverwogen keuze’s maken. Hier gaat het echter niet om keuze’s maar om pure waanzin!!

Het is te hopen dat elke PVDA-kiezer en elke CDA-kiezer deze geldverkwisting van ruim 7,5 miljoen euro niet zal vergeten en een paar weken voor de verkiezingen van 2010 zich wederom niet voor de gek laat houden.

Ruim 7,5 miljoen euro gemeenschapsgeld op deze wijze misbruiken, dat zijn bizarre praktijken waar de Lijst Smolders onpasselijk van wordt en ook grote afstand van neemt, zoals wij dat ook al eerder hebben gedaan bij allerlei andere PVDA Hobby’s.

Antwoorden op een betoog zijn hier niet vanzelfsprekend dus zullen wij als aanvulling ook concrete vragen stellen.

1) Als er hier vandaag een meerderheid zou komen, wat de LST zich overigens niet voor kan stellen, wat is dan de datum dat vaststaat dat de verbouwing door de gemeente Tilburg betaalt zal gaan worden.
2) U heeft het steeds over een strategische aankoop van het pand aan de Heuvel, maar de gemeente zou wel 1000 panden kunnen noemen in Tilburg die ze in haar onroerend goed portefeuille zou willen hebben. Bij de aankoop van dit pand aan de Heuvel, ligt daar een visie en een strategie aan ten grondslag zodat u ook bijvoorbeeld de aangrenzende panden aan de Heuvel wilt gaan aankopen om dat bij het Veemarkt kwartier te trekken? Waarom is en was daar dan nog geen WVG op van toepassing?
3) Was niet juist het uitgangspunt v/h college dat podiumkunsten in de Spoorzone zouden komen?
4) Vanwaar deze paniek, haast en grote financiële risico’s terwijl met een beetje visie u allang actie had kunnen ondernemen m.b.t. de herbestemming van de Midi?
5) Bent u zich ervan bewust dat er ook gewoon live uitzendingen verzorgt kunnen worden met een mobiele straalzender of wilt u het Hilversum van het Zuiden gaan worden?


Tot zover mijn 1e termijn voorzitter

 

 


21 december 2007

 


28 december 2007

Klik hier voor de vergroting

 

Brief aan het college

 

Gemeente Tilburg Tilburg, 9 april 2008
T.a.v. het College van B&W
Postbus 90155
5000 LH Tilburg

 

Geacht college,

Dinsdagavond 8 april mochten wij tussen 18:00 en 19:00 vertrouwelijk de bijlagen van het bedrijfsplan van “theater Adje” inzien.

Wij willen de vertrouwelijkheid niet schenden daarom worden er door ons in deze open brief geen bedragen genoemd, geen concurrentie gevoelige informatie verstrekt en worden er geen namen genoemd. Voor de onderbouwing van ons verzoek aan u is het echter noodzakelijk de aard van de documenten te beschrijven. Dit kan op geen enkele manier iemands belang schaden en vandaar zijn wij van mening dat wij de vertrouwelijkheid daarmee dan ook niet schaden.

In de bijlage zitten de stukken die moeten aantonen dat het een solide en deugdelijk bedrijfsplan is. Het college heeft aan de raad toegezegd dat het college slechts positief zou beslissen over het initiatief indien er een deugdelijk bedrijfsplan zou liggen. De bijlage is dus van cruciaal belang vanuit de controlerende rol van de raad.

Deze bijlage bevat als belangrijke stukken een begroting een accountantsverklaring en een bankgarantie.

De accountantsverklaring
Deze geeft aan dat er voor de onderbouwing van het bedrijfsplan door de indieners uitgangspunten zijn gehanteerd waarvan de vraag is of die kunnen worden behaald. Dit betreft voornamelijk de bezoekersaantallen en de bedragen die een zeer belangrijke partij mogelijk gaat besteden. In de vertrouwelijke bijlage staat geen verdere onderbouwing voor deze 2 posten.

De bankgarantie
Dit is een zogenaamde "tegoed-garantie". Dit betekent dat er een bedrag ter hoogte van de bankgarantie op een geblokkeerde spaarrekening moet worden gestort. Vervolgens wordt op basis van dit tegoed een bankgarantie afgegeven. Voor de bank zit hier dus geen enkel risico in en het feit dát er een bankgarantie wordt afgegeven kan dus geen indicatie zijn dat de bank vertrouwen heeft in de onderneming.

De begroting
Hierin staan de uitgaven en de opbrengsten. Deze bedragen zijn grotendeels niet - dan wel totaal onvoldoende onderbouwd - om als deugdelijke begroting in het bedrijfsplan te kunnen dienen.

De SP, LST en VVD hebben de volgende vragen:

1) Dat de vertrouwelijke stukken slechts één uur vertrouwelijk ter inzage liggen is in onze herinnering een absoluut unicum. Bovendien waren er die avond op twee plaatsen in de stad bijeenkomsten waar de meeste raadsleden bij aanwezig moesten zijn. Wat is de reden dat u voor deze route heeft gekozen anders dan dat u liever niet heeft dat de raadsleden zien op basis van welke stukken u uw steun aan Adje geeft baseert?

2) Als reden voor het vertrouwelijk ter inzage leggen van de stukken werd ter plekke mondeling aangegeven dat dit was om concurrentie gevoelige informatie af te schermen. Voor zover ons bekend heeft theater Adje geen concurrenten. Zou Adje al concurrenten hebben dan zijn dit ongesubsidieerde ondernemingen die natuurlijk nooit zonder subsidie en gemeenteïnvesteringen van 7,5 miljoen kunnen concurreren met theater Adje. Wat is dan nog de reden om de stukken vertrouwelijk ter inzage te leggen?

3) De bankgarantie en de accountantsverklaring zijn o.i. uitsluitend in het bedrijfsplan opgenomen om aan de raad proberen aan te kunnen tonen dat het een degelijk bedrijfsplan is. Waarom zijn de accountantsverklaring en de bankgarantie vertrouwelijk?

4) Net als bij het blamage met de sponsoring van het textielmuseum misbruikt u naar onze mening de vertrouwelijkheid om uw politieke verantwoordelijkheid voor wanbeleid in de openbaarheid te ontlopen. Voor het opheffen van de vertrouwelijkheid is een meerderheid in de raad benodigd. Doordat bij uw wethouders de politiek leiders van de 3 coalitiefracties zitten en de coalitiefracties de meerderheid van de raadszetels bezetten heeft u als college dus de macht om vertrouwelijkheid te misbruiken. Door het opheffen van de vertrouwelijkheid kunt u in ieder geval de schijn van machtsmisbruik voorkomen en aanstaande maandag een eerlijk en open debat laten plaatsvinden. Bent u bereid dit te doen?

Aangezien wij dit aanstaande maandag reeds in de commissie Economie bespreken verzoek ik u ons nog vóór het weekend te reageren op deze brief.

Tevens vragen wij u geen definitieve verbintenissen aan te gaan die het proces van gunning onomkeerbaar maken voor de beantwoording van deze brief alsmede behandeling in de commissie en eventueel naar aanleiding van die commissie in de raad.

Met vriendelijke groet,

Joost Möller
VVD

Hans Smolders
LST

Johan van den Hout
SP 


10 april 2008

 


10 april 2008

 


10 april 2008

 


10 april 2008

 


14 april 2008
College gevallen over Adje-theater!

Maandenlang heeft de LST geprobeerd om het College van B&W weer met beide benen op de grond te krijgen. Wij hebben er alles aan gedaan om de onverantwoorde geldsmijterij en het vele wanbeleid af te stoppen. Het Adje-theater van 7,5 miljoen euro was uiteindelijk de druppel die de emmer deed overlopen.  Vandaag heeft eindelijk een raadslid van een coalitiepartij zijn verantwoordelijkheid genomen en is de Lijst Smolders gaan steunen. Dat heeft echter geleid tot het opstappen van het gehele College van Burgemeester en Wethouders. . . . . .


<<terug

College gevallen

 

Betoog LST commissie economie 14 april 2008
Betoog 1e termijn
Betoog 2e termijn

 

1e termijn
Dank je wel voorzitter,
Ik ga eerst even terug naar de legendarische commissievergadering van 3 december j.l. waar het college dacht even snel een dubieuze investering van 7,5 miljoen euro er doorheen te drukken.
De wethouders haalde alles uit de kast en wisten zelfs te melden dat Burgemeester Vreeman persoonlijk was gebeld door de grootste en belangrijkste directeur van Endemol en die had gezegd dat het “echt wel” ergens om ging! Verder wist deze belangrijke man nog te melden dat hij groot committent had bij dit initiatief. Nu zijn we ruim 4 maanden verder en dat committent van deze zeer belangrijke grote mijnheer heeft zelfs niet ene harde euro opgeleverd in de “vertrouwelijke” bijlage van het bedrijfsplan.
Wethouder Bax en wethouder Janssen voerden de druk nog verder op in die vergadering en wisten te vertellen dat we geen tijd moesten verspillen en het heel belangrijk was om nu al aan andere partijen te kunnen melden dat de gemeente goed was voor deze investering en er dan onmiddellijk gestart kon worden.
Haast, haast en nog eens haast want ook de programmering van Adje, in januari 2009, stond op het spel. Bedenk nog even goed dat we nu al ruim 4 maanden verder zijn!! ………………
Het was ook heel amateuristisch en dom dat het College “Adje” ging zien als een kans die zomaar voorbij kwam en heel snel met beide handen moest worden aangegrepen.
Tot overmaat van ramp bracht het College ook nog naar buiten dat “Adje” een ideaal uithangbord voor Tilburg zou zijn.
Binnen de gemeenteraad was er één partij die ook uitblonk in onnozelheid waarvan de fractievoorzitter zelfs op de landelijke TV de volgende onnavolgbare uitspraak deed;
“Het leuke van Adje is dat hij zorgen heeft om Tilburg en Adje Tilburg graag op de kaart wil gaan zetten”.
Laat deze legendarische woorden nog maar eens goed op je inwerken, die nota bene uit de mond komen van de fractievoorzitter van de verruit grootste partij in Tilburg, de 6e stad van het land!

de raad 14 april 2008Vervolgens heeft de Raad met veel pijn en moeite het agendapunt “Adje-theater” een week later naar de raadsvergadering van 10 december kunnen tillen. Op deze wijze werd het totaal op hol geslagen college tegen zichzelf in bescherming genomen.
In die raadsvergadering op 10 december hebben een aantal partijen wederom hun rol in de gemeenteraad zeer serieus genomen, door keiharde eisen te stellen. Daarmee zijn de twee verantwoordelijke wethouders alweer in bescherming genomen door de gemeenteraad.
De raad eiste met klem een deugdelijk ondernemersplan, een goede financiële onderbouwing, een serieuze bankgarantie en een marktonderzoek voor deze investering van 7,5 miljoen euro.

Inmiddels hebben wij vorige week als raad de geëiste zaken ontvangen.
Het ondernemersplan rammelt aan alle kanten. Er is zo goed als geen harde euro te vinden en alles is gebaseerd op drijfzand met enkel en alleen mitsen en maren en open eindjes.
Daarbij zijn zowat alle toezeggingen boterzacht…, wat ook duidelijk wordt in de second opinion van de LA group.
Het toppunt van amateurisme is de bijgevoegde verklaring van LOTT
Ook in de commissie van aanbeveling zitten mensen die een reputatie hebben hoog te houden zoals o.a. “Wim Festipet Luijendijk”. Ik zal niet verklappen bij welke partij hij hoort.
Maar ook het kleingeld van de onderwijsinstellingen maakt geen indruk, terwijl zelfs ook daar de afspraken boterzacht zijn.

In de gemeente Tilburg is gelukkig nog nooit één ondernemer zo bevoordeeld als Adje. Het is een staaltje van oneerlijke concurrentie en mogelijk zelfs ongeoorloofde indirecte staatssteun door deze belachelijk lage huur. De eerste drie jaar wordt op die belachelijk lage huur ook nog eens 50.000euro in mindering gebracht. Verder maken wij ons ook grote zorgen om het bedrijfsplan, waar het echt om grote bedragen gaat!!
De te nemen risico’s liggen geheel bij de gemeente, de belastingbetalers dus…… en echt helemaal nergens anders!!

De second opinion van de LAgroup is duidelijk.
Ik zal letterlijk enkele conclusies uit het rapport opnoemen

* De financiële basis onder de plannen bevat cruciale onzekerheden
* Wij achten een dergelijk inkomstenniveau moeilijk haalbaar
* Het geraamde kostenniveau is te laag
* Structurele financiële gemeentelijke ondersteuning ligt voor de hand
* Een beperkte factor was het feit dat LAgroep geen toestemming had om te spreken met de partijen waarmee de BV de intentieovereenkomsten heeft gesloten.
* Aangezien dat in de intentieovereenkomsten geen financiële randvoorwaarden zijn opgenomen, zijn de inkomsten uit deze bronnen voor de BV lastig hard te maken
* Het denken over economisch rendement is steeds bepalender bij de ontwikkeling van theater- en entertainmentvoorstellingen, dus ook voor deze partijen gelden normale economische wetten
* Met landelijke omroepen of TV producenten zijn op dit moment nog geen overeenkomsten gesloten.
* Het fors aantal bezoekers is lastig haalbaar
* De getoonde marge is vrij hoog
* Er is nog geen rekening gehouden met de afdracht van de marge aan Theaters Tilburg
* De hoge bezetting van de foyer en het mediacafé is onredelijk
* Met de vele gebruikers en huurders ligt botsing van belangen op de loer maar ook logistieke problemen
* Verhuur van Foyer ten behoeve van evenementen is lastig te realiseren
* Er zijn twee expositieruimtes met een extreem hoge bezetting
* De totale bezetting van de ruimten is alleen al praktisch gezien erg hoog
* Sponsoring van de bierbrouwer hoort bij de horeca-exploitant en dus niet in dit bedrijfsplan
* De eerder genoemde potentiële tegenstellingen van belangen bij het gebruik van het foyer zetten de relatie tussen exploitant en BV op scherp
* Programma- en voorstellingskosten kunnen tegenvallen
* Er dient rekening gehouden te worden met auteursrechten en voorstellingskosten
* Gratis personeel kan meer kosten dan gedacht
* De getoonde formatie is laag bij de hoge bezetting van het gebouw
* Begeleiding van studenten kan door wetgeving de BV dwingen tot meer professioneel personeel
* De wetgeving kan de organisatie dwingen tot een groter formatie
* Kapitaallasten en onderhoud installaties kan een forse post zijn voor de gemeente
* Productiekosten sluiten niet aan op het hoge activiteitenniveau
* Het zijn ondernemers met een beperkte staat van dienst
* Er is een reëel risico op overschrijding van de exploitatiebegroting

In de raadsnotitie van vorige week constateert het College dat ; “De Zingende decoupeerzaag aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan met een degelijk businessplan, gebaseerd op een realistisch financiële exploitatie met harde cijfers” Dat kan niet anders dan een pijnlijke vergissing zijn!!
Het moet u onderhand toch wel duidelijk zijn dat een banaan niet recht te praten valt.
De LST hoopt dan ook dat beide wethouders de kritiek van de second opinion niet inhoudelijk gaan betwisten want dat zou pas echt heel gênant zijn.
Mochten wethouder Bakx en wethouder Janssen met de onderliggende stukken nog steeds van mening zijn dat dit project van 7,5 miljoen euro door zou moeten gaan, dan denk ik dat wij als gemeenteraad onderhand de gemeente Tilburg in bescherming moeten gaan nemen voor deze onverantwoordelijke en onnozele Wethouders. Dan kunnen wij als raad vervolgens niets anders dan dit agendapunt op de eerstvolgende raadsvergadering zetten om maatregelen te kunnen nemen.
Sta er nog maar eens bij stil dat je voor die 7,5 miljoen euro bijvoorbeeld 150 nieuwe ondernemers zou kunnen faciliteren voor maar liefst 50.000 euro per stuk.
Sta er nog maar eens bij stil dat u voor die 7,5 miljoen euro het hele gebied binnen de cityring verder zou kunnen ondersteunen voor kleinschalige startende ondernemers zodat daardoor dan één groot sterk dwaalgebied kan ontstaan met grote aantrekkingskracht van buitenaf.
Sta er ook nog maar eens bij stil dat u voor die 7,5 miljoen euro ook honderden stelletjes aan een starterswoning zou kunnen helpen.
Sta er ook nog maar eens bij stil dat u voor die 7,5 miljoen euro ook honderden verengingen, sportclubs, burgerinitiatieven, vrijwilligers en ga zo maar door had kunnen ondersteunen.
Sta er ook nog maar eens bij stil dat u deze 7,5 miljoen euro misschien wel helemaal niet moet gaan uitgeven maar alvast moet reserveren voor de door uzelf aangekondigde begrotingstekorten.
Zo kan ik uiteraard nog wel even doorgaan maar ga nu eerst de reactie’s van beide wethouders afwachten en hoop dat zij weer met beide benen op de grond zijn beland.
Tot zover mijn eerste termijn voorzitter.

 

Audio  en Video over de val van het College
Rtl Boulevard 14 april 2008
Omroep Brabant 15 april 2008

 


14 april 2008

 


14 april 2008

 


14 april 2008

 


15 april 2008

 


15 april 2008

klik hier voor een vergroting

 


15 april 2008

 


15 april 2008

 

 


16 april 2008

 


17 april 2008

 


18 april 2008

 

Debat LST over val college
18 april 2008
1e termijn
2e termijn

 


24 april 2008

Klik hier voor een vergroting van het artikel

 

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan de voorzitter van de raad

Betreft: interpellatieverzoek Adje -Theater Tilburg,                                                         29 april 2008

Geachte heer Vreeman,

Amper twee weken geleden is het Tilburgse College gevallen over het Adje-theater.
Ook tijdens de nieuwe onderhandelingen bleek dit 7,5 miljoen kostende project een halszaak en lijdend onderwerp te zijn voor een nieuw coalitieakkoord.
Nu bekend is geworden dat in het nieuwe coalitieakkoord van SP, VVD, PvdA en Groen Link nog steeds dezelfde onderliggende stukken de basis zijn om verder te gaan met het Adje-Theater is en blijft het ongeloofwaardig en zeker als u het rapport van de LA-Group nog eens naleest. De Lijst Smolders vindt het voor de 6e stad van het land onbegrijpelijk en de schijn wordt dan ook gewekt dat er al harde afspraken lagen waar de gemeente niet onderuit kan!!
Nog steeds is er geen harde euro te vinden en maar hopen dat het allemaal goed gaat aflopen.
Ten opzichte van twee weken geleden is er fundamenteel niets veranderd dat een investering van 7,5 miljoen euro nu wel zou kunnen rechtvaardigen.
Niet voor niets was er een meerderheid in de raad die de huidige onderliggende plannen en het bedrijfssplan volstrekt te kort vond schieten.
VVD- raadslid Verstraeten, registeraccountant van beroep, heeft niet zomaar afstand genomen van deze gemeenteraad die op een onverantwoordelijke wijze met geld omgaat.
Daarbij bevestigt u zelfs indirect ook nog dat de huidige initiatiefnemers onbekwaam zijn door de directeur van 013 te benoemen als managementadviseur.
Ik hoop wel dat de heer van den Hove zijn focus blijft houden op 013, want voordat je het weet moet ook 013 weer zwaar aan het subsidie-infuus.
Dat er een externe horecaondernemer zou komen is oud nieuws.
En u blijft maar hopen dat er cofinanciering komt (subsidie’s uit de provincie, of elders) en dat is ook weer geen nieuws. \
Zo’n cofinanciering is trouwens ook weer gewoon belastinggeld van de burger zelf.
Waar blijft het miljoen van de grote belangrijke heren zoals die van Endemol??
Gaat Endemol 1 miljoen voor de programmering betalen dus ook werkelijk overmaken aan??
Is er al een contract getekend na 6 maanden lang praten met Endemol?
Kortom, volgens de LST is er fundamenteel niets veranderd ten opzichte van twee weken geleden?
De LST ziet verder ook nog steeds grote onbegrijpelijke en onverantwoordelijke pijnpunten in de “vertrouwelijke” bijlage van het bedrijfsplan!!

Voor de LST is dit aanleiding te verzoeken tot een interpellatiedebat ex artikel 49 van het Reglement van Orde en dat te laten plaatsvinden na het installeren van het nieuwe College in de raadsvergadering van 19 mei 2008.

Vervolgens is het van groot democratisch belang dat de bouwprocedure niet wordt gestart alvorens de gemeenteraad daarmee heeft ingestemd.
Het hoogste orgaan “De Raad” kan dan ook eerst via een nota kennis nemen van alle zogenaamde nieuwe feiten en op basis daarvan haar afweging maken.
Verder vragen wij u met klem op geen enkele wijze te handelen ten nadele van de gemeente Tilburg.

Met vriendelijke groet,

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 


30 april 2008

Klik hier voor een vergroting van het artikel

 

Fragment Rtl Boulevard

 

Audio en video van installatie nieuw college 19 mei 2008
Omroep Brabant - Reacties na installatie nieuw college
Omroep Brabant - Verslag installatie nieuw college
Brabant 10 Installatie nieuw college

 

Eerdere officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                          24 april 2008

Asbestsanering Adje-theater veel groter en dus duurder.

Bij de aankoop van het Midi-theater wist de gemeente dat daar asbest aanwezig was.
Inmiddels wordt er al heel lang gewerkt in het pand aan de Heuvelring 108.
Gisteren heeft de LST wederom een bezoek gebracht aan de werklui die de asbest aan het saneren zijn in het Adje-theater.
Men had 2 weken uitgetrokken voor de sanering van de asbest, maar omdat er ook verborgen asbest aangetroffen werd is men nu al 5 weken bezig met als gevolg een fikse financiële tegenvaller. Echter voor niets gaat de zon op!!
Wij hopen niet dat u met hoofdaannemer v Casteren (die vaak voor de gemeente werkt) afspraken achter de schermen gaat maken dat deze fikse tegenvaller stiekem verrekend gaat worden met andere projecten, dit om te voorkomen dat het Adje-theater nog verder onder vuur komt te liggen. Het is ongeloofwaardig als 2 weken asbestsanering net zo duur zou zijn als 5 of 6 weken asbestsanering.

Een en ander noopt ons tot het stellen van de volgende vragen,

1. Wat had u begroot voor deze asbestsanering en hoeveel gaat u daar nu al overheen?
2. Kunt u aan ons de offerte en de opdrachtbevestiging overleggen voor deze asbestsanering?
3. Als er volgens de regels Europees aanbesteed had moeten worden, waarom heeft u dat
    dan voor de zoveelste keer weer niet gedaan?

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 

 


29 april 2008

 

 


2 mei 2008

 


3 mei 2008

Klik hier voor een vergroting

 


8 mei 2008


Midi theater19 mei 2008
Nieuw college wil toch Adje-theater!

Amper twee weken geleden is het Tilburgse College gevallen over het Adje-theater. Tijdens de nieuwe onderhandelingen tussen VVD, SP, PvdA en Groen Links bleek dit 7,5 miljoen kostende project een halszaak en lijdend onderwerp te zijn voor een nieuw coalitieakkoord. . . .


<<terug

Onverantwoordelijke geldsmijterij met
in de hoofdrol de PVDA, CDA, VVD en de SP

 

Raadsvergadering 19 mei 2008
Betoog LST
Motie 1
Motie 2
Motie 3

 

Betoog LST 19 mei 2008

College verantwoording

Allereerst wil ik uitspreken trots te zijn op mijn eigen fractie die in een zeer korte tijd en in uiterst moeilijke omstandigheden zich enorm goed heeft ontwikkeld.
De LST is hier zowat de enige fractie die stabiel, standvastig en betrouwbaar is gebleken.
Daarentegen wordt in deze raadszaal puur uit angst, vaak geprobeerd een verkeerd beeld van de LST neer te zetten, of worden we zelfs buitengesloten.
Het is goed om er even bij stil te staan dat de Lijst Smolders 12 % van de kiezers achter zich heeft staan en de grootste winnaar is bij de laatste verkiezingen! Gelukkig is voor de LST de waardering buiten deze raadszaal als maar groter aan het worden.
Het Brabants Dagblad omschreef dit nieuwe College als een couveusekindje, maar dit couveusekindje zal nog veel langer kunstmatig in leven gehouden moeten worden.
Dat zal waarschijnlijk wel moeten tot aan de nieuwe verkiezingen in maart 2010.
Politiek gezien hebben de PvdA en Groen Links in no-time het CDA ingeruild voor de SP en de VVD. Lekker stabiel clubke zullen we maar zeggen!! Dat daar vervolgens een nietszeggend collegeprogramma is uit komen rollen is dan ook niet zo verbazingwekkend. Blijkbaar was er voor dit collegeprogramma ook geen titel te verzinnen, maar gezien de inhoud mag dit collegeprogramma dan ook geen naam hebben.

Het is uiterst schadelijk als een College van de 6 e stad van het land valt over een onverantwoordelijke uitgave van 7,5 miljoen euro, met Adje die zich zorgen maakt om Tilburg en als uithangbord onze stad op de kaart wil gaan zetten. Tot overmaat van ramp bleek al heel snel dat het nieuwe College gewoon verder wilde gaan met Adje, alsof het om enorme stadsbelangen zou gaan zoals bij Interpolis of bij de Fuji. Eerdere felle tegenstanders van dat Adje-theater, de SP en de VVD, bleken met wethoudersposten in het vooruitzicht, ineens 180 graden te zijn gedraaid en dat met onderliggende stukken die nog steeds volstrekt tekort schieten.
De Bonheur Groep was voor de val v/h College al in gesprek over exact dezelfde rol als nu. Gewoon de Horeca exploiteren en het horecagedeelte inrichtten zoals dat altijd gaat.
Dat is overigens ook in de oude onderliggende stukken van de LA-Group te lezen.
De horecaondernemer heeft mij telefonisch bevestigd dat hij nooit betoogd heeft dat zijn plannen nu anders zouden zijn als voor de val van het College. Motie 1
Door op deze ongeloofwaardige wijze te blijven doordrammen wordt er op zijn minst de schijn gewekt dat er reeds met marktpartijen onomkeerbare afspraken zijn gemaakt.
Het enige wat vandaag deze onverantwoordelijke investering van ruim 7,5 miljoen euro door kan laten gaan is pure machtspolitiek en wel van het ergste soort. Juist datgene wat door de SP,VVD en de LST de afgelopen 2 jaar zo verfoeid is.

De woorden van SP leider de heer v/d Hout en VVD leider de heer Moller tijdens de presentatie van dit Collegeprogramma op 29 april waren dan ook legendarisch.
De heer van de Hout vond het zelfs ontzettend gezellig en zei dat ZE er inhoudelijk eigenlijk heel snel uit waren en vervolgens zei de heer Moller dat hij liever met anderen partijen wilde samenwerken. Lekker geloofwaardig zullen we maar zeggen.
De werkelijke strijd ging dan ook niet om de inhoud van het Collegeprogramma, want dat was met al die gezelligheid snel geregeld. De echte strijd barstte pas los bij de verdeling van hun eigen wethoudersposten. Daar moest zelfs de persconferentie nog voor worden uitgesteld.
Het gaat dus weer niet over de inhoud en wat goed is voor de stad, maar wederom om de goudgerande baantjes. Waarschijnlijk heeft Tilburg er weer een primeurtje bij. We hebben nu zelfs twee echte ¾ wethouders, de zoveelste stadspromotie voor Tilburg. Nu de SP zelf op het pluche zit zijn er meer wethouders dan ooit tevoren. Eindhoven heeft er bijvoorbeeld maar 4.
De SP en de VVD zouden ook nooit samenwerken met de in hun ogen zeer onbekwame Gon Mevis, die daar onlangs ook nog een motie van wantrouwen voor aan zijn broek kreeg.
Ook op dit punt was het pluche voor de SP en de VVD belangrijker. Beide hebben het nu ontzettend gezellig met Gonnie. Wethouder Moller mag binnenkort dan ook gaan uitleggen wat Gonnie met 8 miljoen euro heeft uitgespookt en wat dat allemaal heeft opgeleverd.

De eindstreep halen voor dit nieuwe College is eigenlijk ook niet zo moeilijk, want het grote zomerreces staat al voor de deur en dan is het jaar 2008 al weer een eindje voorbij.
Vervolgens gaan de meeste partijen in het jubileumjaar 2009 doen waar ze heel erg goed in zijn, een jaar lang feestvieren met de PvdA, de portemonnee van de ander.
En als ze dan uitgefeest zijn, staan de nieuwe verkiezingen in maart 2010 al voor de deur.
Maar voor het zover is hebben de SP en de VVD hier vandaag op de eerste dag van dit nieuwe College al heel veel uit te leggen, zoals o.a. over het Adje-theater. Het zou echt een brevet van onvermogen zijn als men alleen met bijzaken komt zoals een horeca-exploitant die dit ruim 7,5 miljoen euro kostende plan vlot zou moeten gaan trekken. Het is een schande dat wij als hoogste orgaan "De Raad" niet eens een nieuwe nota hebben ontvangen om vervolgens weloverwogen een nieuw besluit te kunnen nemen. Wat we in de kranten hebben kunnen lezen is niets nieuws en dat doet het ergste vrezen voor de SP en de VVD. Motie 2
Verder mogen de SP en de VVD ook uitleggen of het normaal is dat deze nu al verwende startende jonge ondernemers salarissen van bruto 60.000 tot 70.000 euro nog laag vinden ook.
Dit terwijl wij als gemeente de komende drie jaar hen subsidiëren door 720.000 euro in mindering te brengen op de toch al relatief lage huur. Motie 3

Wel heeft U in het Collegeprogramma onze grote zorg gedeeld dat er te weinig voorzieningen zijn voor de jeugd. Het verheugt ons, dat u versneld onze motie wil uitvoeren om een kinderboerderij en milieueducatiecentrum te realiseren in de Reeshof. Ook de inbreiding in het centrum was de LST van meet af aan een doorn in het oog omdat de menselijke maat daardoor geheel aan het verdwijnen is en de limiet allang bereikt is. We zijn lang een roepende in de woestijn geweest, maar ook daar wordt nu gelukkig eindelijk in dit Collegeprogramma aandacht aan besteed.

In de pijler fysiek vinden we uw gebrek aan visie met betrekking tot de Spoorzone stuitend. Slechts 7 nietszeggende zinnetjes wijdt u aan dit kansrijke gebied. U besteedt wel meer aandacht aan de Reeshof maar uitsluitend om electorale redenen en presenteert daarbij de ene na de andere dooddoener, ik herhaal de ene na de andere dooddoener.
Zo gaat u het winkelcentrum Dalem afbouwen.
Hadden de Reeshofbewoners na 10 jaar wachten op dat winkelcentrum iets anders kunnen verwachtten dan, of is er onderhandeld om dat winkelcentrum wat nu half afgebouwd is zo te laten staan als een KORT project? U gaat ook winkelcentrum Heyhoef uitbreiden?
Dat horen we ook al langer dan 10 jaar en daar zit nog steeds geen enkel schot in die uitbreiding. U gaat ook na jarenlange discussies horeca realiseren in het Reeshofpark?
Wat een onzin. Het is horeca-ondernemer van der Meijs die dat gaat doen in ruil voor meer dan 150 gratis parkeerplaatsen van de gemeente. Gaat u dat laatste maar eens uitleggen aan de winkeliers van winkelcentrum Heyhoef die straks te maken gaan krijgen met uw BETAALD parkeren.
gaat bovendien ook de Noordwesttangent afronden. En weer vraag ik me dan af: hadden we iets anders mogen verwachten? Het NIET afronden van een weg waardoor duizenden belastingbetalers in de Reeshof al heel lang in de file staan lijkt me geen optie, temeer omdat u anders in 2010 op de eerder toegekende subsidie's gekort gaat worden?
Met andere woorden: In het westen niets nieuws!! Dus; Im Westen Nichts Neues.
Kortom dit Collegeprogramma zonder titel is grotendeels niets meer dan ouwe wijn in nieuwe zakken en deze wijn met 'n korte houdbaarheidsdatum, is inmiddels al heel troebel geworden!


 


19 mei 2008

 


21 mei 2008

 


22 mei 2008

klik hier voor een vergroting

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                           22 mei 2008

 

Oneerlijke concurrentie Horeca, bij Adje-Theater!!

Er is al enige tijd veel ontevredenheid en onrust in de Tilburgse horeca m.b.t. oneerlijke concurrentie die indirect of direct door de gemeente wordt veroorzaakt.
De druppel die de emmer nu doet overlopen is de wijze waarop de horeca wordt gegund in het Adje-theater aan één partij.
Je kunt dat de Bonheur-groep absoluut niet kwalijk nemen, want horecaondernemers zouden bij een open inschrijving in de rij hebben gestaan voor deze mooie locatie met een huur van 58.500 euro per jaar voor 390 vierkante meter vloeroppervlak inclusief gas en licht met ook nog mogelijkheden voor een terras, 10 dagen kermis en div. evenementen voor de deur, tel uit je winst! De energiekosten zijn afhankelijk van de omzet en liggen tussen de 15.000 en 45.000euro. De brouwerij en leveranciers komen flink over de brug op deze A1 locatie en 20.000euro inkomsten van de gokkast is minimaal. Zowel Adje als de horecaondernemer hebben een gouden deal gesloten op kosten van de belastingbetaler.
Het zijn juist de incompetente politieke leiders van de PvdA, VVD en SP die weer eens duidelijk hebben laten zien, niet het gewenste niveau te bezitten om de 6 e stad van het land te besturen en blijkbaar niet weten wat er in de echte wereld speelt.
Inmiddels is contact opgenomen met het BEM, Bureau Eerlijke Mededinging.
Deze bestrijdt oneerlijke concurrentie in de horeca.
Er wordt bij het Adje-theater de eerste drie jaar indirect een huurkorting gegeven van 720.000euro ( 190.000euro plus 50.000euro per jaar) waardoor de Bonheur-groep indirect gigantisch meeprofiteert met onwerkelijke voorwaarden.
Voor de buitenwereld lijkt het straks alsof het Adje-theater druk bezet is, maar het zal in werkelijkheid gewoon een indirect zwaar gesubsidieerde goedlopende horecazaak zijn, die gigantische winsten zal gaan maken, wat ik overigens iedere hardwerkende ondernemer gun!!
Ook de loonkosten, drie ton voor 5 startende jonge ondernemers, zitten mij dwars.
PvdA leider Hamming en SP-leider v/d Hout vonden dat ook maar heel normaal??
Ik hoop dat ze dat aan de postbodes op straat, de verpleegsters met de handen aan het bed, agenten op straat, de buschauffeurs, bouwvakkers op de steigers enz. gaan uitleggen!!

 

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vraag;

•  U geeft 240.000euro per jaar huurkorting aan de huurders van uw pand, het voormalige Midi-theater, kunt u verklaren waardoor de horeca-exploitant een absurd niet marktconforme lage pachtprijs betaalt zoals hierboven omschreven?

•  Vindt u ook net als de LST dat zowel Adje als de Bonheur-Groep een ongekende niet marktconforme deal hebben gesloten als ondernemer? Zo nee leg dat dan maar eens uit!

•  Waar kunnen alle andere ondernemers terecht voor zulke deals in de toekomst?

 

Fractieleider LST, Hans Smolders

 

 


27 mei 2008

 

Logo LSTinitiatiefvoorstel Logo LST


Tilburg 27 mei 2008

 

Inleiding
-------------------

U als gemeente heeft het voormalige Midi-theater aangekocht voor 2,5 miljoen euro.
U gaat vervolgens verbouwen voor nog eens 5 miljoen euro.
We praten dan nog niet eens over de overige extra kosten zoals de grote asbestsanering.
We praten dus over een investering van ruim 7,5 miljoen euro.
De normale huurprijs voor ondernemers in de markt is rond de 10% op deze
A1 locatie; ongeveer 750.000 euro
De maatschappelijke huurprijs zoals bij woningbouwcoöperaties is rond de 5% op deze
A1 locatie; ongeveer 390.000 euro
De initiatiefnemers die het Midi-theater gaan huren zijn ondernemers en huren het pand van u op deze A1 locatie voor de relatief lage huur van 390.000 euro per jaar.
Daarbovenop gaat u als gemeente deze ondernemers de eerste drie jaar ook nog eens een enorm grote huurkorting geven van 240.000 euro per jaar op de toch al relatief lage huur voor deze ondernemers.

Uit dit alles ontstaat ook een niet marktconforme verpachting aan een horeca-exploitant.
Hij gaat deze mooie A1 locatie pachten voor 58.500 euro per jaar voor 390 vierkante meter vloeroppervlak inclusief energie, met ook nog mogelijkheden voor een terras, 10 dagen kermis en evenementen voor de deur, tel uit je winst! De energiekosten zijn afhankelijk van de omzet en liggen tussen de 15.000 en 45.000euro. De brouwerij en leveranciers komen flink over de brug op deze A1 locatie en 20.000 euro inkomsten van de gokkast rekenen we niet eens mee. Bij een open inschrijving zouden de horecaondernemers in de rij hebben gestaan.
Het College beweert dat Deloitte en DTZ Zadelhoff op basis van onderzoek hebben aangegeven dat de huur marktconform is. Daarbij wordt niet gesproken over de enorme huurkorting van 240.000 euro per jaar, wat ongeoorloofde overheidssteun dan wel concurrentievervalsing is. Waarom heeft u deze onderzoeken nooit aan de raadsleden gegeven en openbaar gemaakt aan de pers. Ik verzoek u dan ook bij deze per direct de onderzoeken aan de raadsleden te doen toekomen.

Voorstel:.
--------------------

Wij stellen voor om een gespecialiseerd bureau in te schakelen en deze te laten onderzoeken of er sprake is van ongeoorloofde overheidssteun dan wel concurrentievervalsing bij de verhuur van het Midi-theater door de gemeente Tilburg aan de huidige ondernemers die het pand per 01-01-2009 gaan huren met een enorme huurkorting van 240.000euro per jaar op de toch al relatieve lage huurprijs op deze A1 locatie.

 

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert, Harrie de Swart

 

 

 


28 mei 2008

 


28 mei 2008

Klik hier voor een vergroting

 


29 mei 2008

 

Raadsvergadering 11 juni 2008
LST over risico's Midi theater

 

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST

Motie

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 11 juni 2008.

Constaterende dat:

 • De nu inmiddels wethouder geworden de heer v/d Hout o.a. het volgende verkondigt;
  “ Zeker weten, als het vorige college het Midi plan had uitgewerkt zoals het nu is
  zou het nooit gevallen zijn” ( Maar er is helemaal geen nieuw uitgewerkt Midi plan!!)
 • De leden van de SP in de ALV van 6mei j.l. en op de SP-website door hun toenmalige fractievoorzitter volstrekt onjuist zijn geïnformeerd m.b.t. het Midi-theater en op basis van die onjuiste informatie akkoord zijn gegaan met collegedeelname.
 • De SP-fractie na de installatie v/h nieuwe college ook heeft ingezien dat ook zij verkeerd zijn ingelicht door hun voormalige fractievoorzitter en er wezenlijk niets is veranderd t.a.v de onderliggende stukken van het vorige college.
 • De SP-fractie zo geschrokken is van die onjuiste informatie dat zij 1 dag na het aantreden v/h nieuwe college een brandbrief heeft gestuurd waarin zij voor het zomerreces duidelijkheid eist van het nieuwe college m.b.t. het Midi-theater.
 • De SP-fractie in de eerstvolgende twee reguliere vergaderingen (16 juni en 23 juni) in de commissie Maatschappij eist zo uitgebreid en compleet mogelijk gerapporteerd te worden over de voortgang in het vastleggen van alle in het collegeprogramma genoemde toezeggingen, uitgangspunten en uitzichten in concrete contracten en schriftelijke, bindende afspraken. Dat betreft dus in elk geval de creatieve en de commerciële partners (wie zijn het tot nu toe allemaal, wat en/of hoeveel dragen ze bij, vanaf wanneer en voor hoe lang?) en de manier waarop de € 2,5 miljoen aan externe cofinanciering wordt binnengehaald. Verder wil ze graag zoveel mogelijk weten over de besprekingen met “derden” van wie sprake is in het collegeprogramma.

Overwegende dat:

 • Het onverantwoordelijk is om dergelijk grote investeringen, zoals bij het Adje-theater, te doen zonder concrete contracten en bindende afspraken.
 • Wij ook nog niets concreets hebben gezien van de met veel Tam Tam aangekondigde Endemol contacten van alweer een half jaar geleden.

Draagt het College op om verder geen definitieve verbintenissen aan te gaan die het proces van gunning onomkeerbaar maken en de verbouwing van het Midi-theater per direct te stoppen totdat het hoogste orgaan “De Raad” fatsoenlijk is geïnformeerd, zoals uiteindelijk ook de SP-fractie heeft ingezien.

en gaat over tot de orde van de dag.

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert

 

 

Commissie maatschappij 16 juni 2008
LST over risico's Midi theater
Raadsvergadering 30 juni 2008
Toelichting interpellatieverzoek Midi theater

 

Interpellatieverzoek 26 juni 2008

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan de voorzitter van de raad Tilburg,                                                                  26 juni 2008

 

Betreft: interpellatieverzoek om laatste stand van zaken m.b.t. Midi-theater

 

Geachte heer Vreeman,

Eerder is er mede door het Midi-theater een voltallig College gevallen en is er ook een zeer gerespecteerd en gewaardeerd VVD raadslid opgestapt doordat er geen fatsoenlijke onderliggende stukken lagen om een investering van ruim 7,5 miljoen euro te rechtvaardigen.
De onverantwoordelijke handelswijze van zowel het oude als het nieuwe college is de LST vanaf de presentatie tot op de dag van vandaag m.b.t het Adje-theater een doorn in het oog.
De LST zal alles wat gezegd is niet weer gaan herhalen en verwachten dat ook niet van u.

Inmiddels vertrouwde de SP-fractie het nieuwe College ook niet meer en stuurde hen op hoge poten een brief, gelijk één dag na de installatie van dat nieuwe College.

De SP-fractie heeft in de commissie Maatschappij nu voor de 2 e maal geëist om voor het zomerreces zo uitgebreid en compleet mogelijk gerapporteerd te willen worden over de voortgang in het vastleggen van alle in het collegeprogramma genoemde toezeggingen, uitgangspunten en uitzichten in concrete contracten en schriftelijke, bindende afspraken.
Dat betreft dus in elk geval de creatieve en de commerciële partners (wie zijn het tot nu toe allemaal, wat en/of hoeveel dragen ze bij, vanaf wanneer en voor hoe lang?) en de manier waarop de € 2,5 miljoen aan externe cofinanciering wordt binnengehaald. Verder wil ze graag zoveel mogelijk weten over de besprekingen met "derden" van wie sprake is in het collegeprogramma.

De LST heeft alleen 2 korte vragen;
1) Kan het College voldoen aan de eisen die de SP heeft gesteld in haar brief van 21 mei
2) Ligt er al vanaf 6 mei een nieuw plan, dat de gemeente meer dan voldoende zekerheid geeft en de financiële risico's tot een minimum beperken, waarbij meer dan de helft van de kosten worden betaald door derden enz. enz. zoals wethouder v/d Hout zijn SP achterban steeds heeft doen laten geloven op de website en in de ALV?

De LST verzoekt tot een interpellatiedebat ex artikel 49 van het Reglement van orde maar daar hoeft wat ons betreft geen extra vergadering voor te worden uitgeschreven omdat dit zeer korte debatje goed samen kan vallen met de raadsvergadering van maandag 30 juni a.s.

Met vriendelijke groet,
Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

 


27 juni 2008

 


3 juli 2008

 


8 juli 2008

 


5 juli 2008

 

"Wat er nu aan contracten ligt is helemaal niets en dat is het samenspel tussen de Tilburgse bobo's die nu redden wat er te redden valt. De ene hand wast de andere zullen we maar zeggen. Trouwens het is zeer bedenkelijk dat het Hoger Onderwijs en zelfs de Universiteit zich laten misbruiken voor politieke spelletjes met in de hoofdrol Adje. Maakt gelijk de teloorgang van ons onderwijs duidelijk van de afgelopen decennia. Het is tot nu toe allemaal belastinggeld wat in dat Adje-theater gestoken wordt en geen enkele euro van derden. Zeer bedenkelijk dat de PvdA, VVD en SP met dit onverantwoordelijk gedrag zomaar wegkomen."

 

Commisie maatschappij 25 augustus 2008
Betoog LST 1e termijn
Betoog LST 2e termijn

 


26 augustus 2008

 

 


5 september 2008


 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                               9 september 2008     

 

De aap is uit de mouw, het Adje-theater wordt in werkelijkheid zwaar gesubsidieerde horeca, met Adje in de hoofdrol als ober!

Geen grote investeerders als Endemol etc. etc, maar de gemeente Tilburg die ruim 7,5 miljoen euro steekt in het Adje Theater. Ondernemer Adje en zijn vrienden die vervolgens het theater gaan huren, betalen de eerste drie jaar de helft van de huur zoals alleen in het maatschappelijk verkeer wordt gerekend (140.000 euro). Dat is zeker een fooi als je deze huurprijs vergelijkt met een commerciële huurprijs (600.000euro) bij deze investering. Vandaar dat deze grappenmakers zelf ook salarissen van rond de 65.000euro in het voorruitzicht hebben.
Door deze lage huur wordt de horeca onderverhuurd aan de Bonheurgroep voor ook een absurd lage prijs (58.000 euro) inclusief energie, kermis en een terras op deze A1 locatie.
Dat op zich is al oneigenlijke concurrentie, dan wel indirecte staatssteun, van de gemeente.
Maar het wordt nog erger nu werkelijkheid wordt wat de LST al vreesde.
Het oorspronkelijke Adje-theater blijkt niet haalbaar en alles wordt uit de kast gehaald om gezichtsverlies te vermijden. Het Adje-theater wordt nu zwaar gesubsidieerde horeca!

Ik wil nogmaals benadrukken dat de Bonheurhorecagroep geen enkele blaam treft, omdat zij doen waar zij goed in zijn en dat is ondernemen in de horeca.
Zie onderstaande advertentie van de Bonheurhorecagroep op hun website.

========================================================================

Nog even... reserveer NU!

5 januari 2009 opent het MIDI Theater officieel haar deuren. Het theater is bestemd voor theatervoorstellingen, maar ook te reserveren voor presentaties, lezingen, diners, (personeels)feestavonden e.d.

Wilt u uw gasten verrassen met een splinternieuwe locatie in een perfecte setting en catering?
Het MIDI Theater is dan het antwoord. Wilt u één van de eersten zijn: neem dan contact op met onze afdeling
Sales op T: 013-549 96 00 of per e-mail via sales@bonheurhorecagroep.nl.

========================================================================

Des te meer neemt de Lijst Smolders het B&W van Tilburg kwalijk dat het Adje-theater nu direct een concurrent is geworden voor alle marktpartijen in de horeca in de gemeente Tilburg die ook presentaties, lezingen, diners, (personeels)feestavonden e.d verzorgen en daardoor omzetverlies gaan lijden.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

 1. Bent u zich ervan bewust dat door presentaties, lezingen, diners, personeelsfeestjes, feestavonden e.d te verzorgen in het Adje-theater dat er dan elders in de horeca flink omzetverlies geleden gaat worden en u daar indirect verantwoordelijk voor bent?
 2. Waarom heeft u na alle eerdere ophef over de horeca in 013 niet zoals was afgesproken een openbare inschrijving laten plaatsvinden voor de horeca in het Adje-Theater, zoals onlangs nog wel bij de Nieuwe Vorst en afgesproken was?
 3. Weet u dat recht tegenover het Midi-theater horecagelegenheid de Gallery is gevestigd en deze onderneming ook presentaties, lezingen, diners, personeelsfeesten, feestavonden e.d verzorgt en deze ondernemer alleen al aan energiekosten 30.000 euro kwijt is?
 4. Wat vindt VVD-wethouder economie, de heer Moller, van deze gang van zaken?
 5. Hoe gaat u voorkomen dat de reguliere horeca in de gemeente Tilburg geen omzet verliest aan het zwaar gesubsidieerd Adje-theater ?

 

Logo LST WWW.LIJSTSMOLDERS.NL Logo LST

 

 

Bonheur Horeca Groep horecapartner van MIDI Theater

MIDI Theater is een laagdrempelig theater, waar een avondje uit gelijk staat aan een avond ongecompliceerd lachen voor een betaalbare prijs. Na de voorstelling kan men nagenieten in het gezellige mediacafé dat in de kelder van het MIDI theater gelegen is. Deze voormalige schuilkelder wordt compleet vernieuwd en krijgt een eigen ingang aan de Veemarktstraat.

De programmering van het MIDI Theater zal o.a. gevuld worden door "De zingende decoupeerzaag", maar geeft ook nieuw talent de mogelijkheid om zich aan het publiek te presenteren. Zo kunnen de leerlingen van de ROC's en Fontys kunstopleidingen binnenkort hun talenten tonen op het nieuwe toneel.
Naast theater bestaat verder nog de mogelijkheid om landelijke en regionale Tv-programma's op te nemen. Ook hierbij worden studenten van de Fontys school voor Journalistiek en afdeling Sound & Vision van het ROC Midden Brabant betrokken.

Bovendien zal het theater vanaf 1 januari 2009 exclusief te reserveren zijn voor úw bijeenkomsten zoals presentaties, congressen, beurzen, diners, recepties en feestavonden.

Voor meer informatie omtrent de mogelijkheden of voor het maken van reserveringen kunt u contact opnemen met de afdeling Sales van Bonheur Horeca Groep, tel: 013 - 5499600 of mail naar Sales@bonheurhorecagroep.nl.

 


15 september 2008

 

 


23 september 2008

 

 


12 oktober 2008

 

officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LST      LIJST SMOLDERS TILBURG      Logo LST

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg


Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                          12 oktober 2008

Stilte voor de storm bij het Adje-theater??

De opening van het Adje-theater zou binnenkort een feit moeten zijn, of toch weer niet.
Nog steeds hebben wij niets vernomen van de grote partijen zoals Endemol, Ericsson en de vele partijen waarvan B&W 11 maanden geleden, met heel veel bravoure, had aangekondigd dat die in de rij zouden stonden staan om mee te doen met Adje.
De PvdA fractievoorzitter wist zelfs op de landelijke TV te melden dat Adje zich zorgen maakte om Tilburg en dat Adje uit betrokkenheid ($ of €) Tilburg op de kaart ging zetten.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

1)
U gaat ons toch niet vertellen, met het bekende gedraai en gekonkel, dat het Adje-Theater op de geplande datum 1 januari niet open kan gaan?
2)
De opening van het Adje Theater staat voor de deur, hoeveel financiële zekerheden zijn er al binnen van bedrijven als Endemol en Ericsson waar we al 1 jaar op wachten?
3)
De opening van het Adje Theater staat voor de deur, maar hoeveel financiële zekerheden zijn er al binnen van de vele andere bedrijven die in de rij zouden staan?
4)
Hoe zit het met het vastleggen van alle genoemde toezeggingen, uitgangspunten en uitzichten in concrete contracten en schriftelijke, bindende afspraken (en dan bedoelen wij natuurlijk niet het onderwijs dat zich op volstrekt ongeloofwaardige wijze door u voor het karretje laat spannen) van de partners die u omschrijft als TOPPERS, die ook daadwerkelijk een aanzienlijke financiële bijdrage kunnen leveren?
5)
U praat al 1 jaar over de creatieve en de commerciële partners (wie zijn het tot nu toe allemaal, wat en/of hoeveel dragen ze bij, vanaf wanneer en voor hoe lang) en op welke manier wordt de € 2,5 miljoen aan externe cofinanciering binnengehaald?
6)
Kunt u nu onderhand na zowat 1 jaar onzekerheid eens duidelijkheid geven over de besprekingen met "derden" van wie sprake is in het collegeprogramma?
7)
We hebben teksten voorbij zien komen als Midi werkt aan Toppers, maar waar blijven die TOPPERS dan en dan uiteraard in financiële zin?
8)
Waarom is er eigenlijk een externe adviseur nodig gebleken bij het Adje-theater?
9)
Bent u zich ervan bewust dat de externe adviseur van het Adje-theater zijn handen vol heeft aan de problemen die hij zelf heeft met zijn personeel als directeur van 013?


Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 


15 oktober 2008

 


16 oktober 2008

 


12 november 2008

 


12 november 2008


18 februari 2009
Nog geen jaar na de val van 'n volledig College is er wederom crisis binnen B&W door het Adje-theater

Midi theaterBurgemeester Vreeman sprak van een persoonlijk drama voor wethouder Backx, zoals hij dat eerder ook al zei bij wethouder Janssen en nog wel op dit zelfde Adje dossier. De Lijst Smolders vindt dit onverantwoordelijk omgaan met belastinggeld en wanbeleid een drama voor de stad. De Tilburgers moeten uiteindelijk deze geldverkwisting en amateurisme gaan betalen. Deze bestuurders worden vorstelijk betaald ( 8000 tot 10.000 euro per maand ) en ondanks hun wanprestaties krijgen ze vaak een riante wachtgeldregeling en later een nog betere baan aangeboden uit het door en door zieke politieke- overheidssysteem! . . . .


<<terug

Adje met (ex) wethouders Janssen en Backx

Adje op de foto met (ex)
wethouders Janssen en Backx

 

 

officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                          2 januari 2009

Opening van peperduur Adje-theater uitgesteld en nog steeds geen “TOPPERS” voor een haalbare exploitatie!

Als je straks in een nieuw Adje-theater van 8 miljoen euro staat, dan zul je niets anders kunnen zeggen dan dat het er mooi uitziet, maar als controlerend raadslid mag het daar niet om gaan. Het gaat erom dat het College van B&W de Raad op het verkeerde been heeft gezet en op een onverantwoordelijke wijze is begonnen aan een project dat 8 miljoen euro belastinggeld kost. Men zal met het al heel lang verwachtte belastinggeld wat van de provincie gaat komen voor het gehele Veemarktkwartier wel totaal gaan inzetten voor het Adje-theater, waardoor een financieel probleem ontstaat voor de rest v/h Veemarktkwartier.

In november liet u ons nog weten dat de opening van het Adje-theater op 5 januari 2009 een feit zou zijn, maar ook dit wordt weer niet gehaald. Ook hebben wij nog steeds niets vernomen van de grote partijen zoals Endemol, Ericsson enz. waarvan B&W 15 maanden geleden met veel bravoure had aangekondigd dat zij voor Adje in de rij zouden staan.
De PvdA fractievoorzitter wist zelfs op de landelijke TV te melden dat Adje zich zorgen maakte om Tilburg en dat Adje uit betrokkenheid ($ of €) Tilburg op de kaart ging zetten.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

1) Eerder zou de gehele verbouwing in januari 2009 klaar zijn, onlangs meldde u dat alleen de
    grote zaal en de foyer op 5 januari 2009 open zou gaan, wat is de oorzaak dat ook dit laatste
    niet gehaald wordt?
2) Gaat de verbouwing meer kosten dan u eerder aan de Raad heeft medegedeeld?
3) De SP meldde al in mei 2008 het volgende; “ Van de 5 miljoen euro verbouwingskosten
    wordt nu meer dan de helft door anderen betaald”. Weet u wie meer dan de helft van de
    verbouwingskosten heeft betaald?
4) We hebben teksten voorbij zien komen als “Midi werkt aan Toppers”, maar waar blijven die
    TOPPERS en dit uiteraard in financiële zin? (waardoor 380.000 euro huur per jaar op termijn
    ook daadwerkelijk betaald kan gaan worden zodat er jaarlijks geen huurkorting nodig blijft
    van 190.000euro en een subsidie van 50.000euro)
5) U heeft van de daken geschreeuwd alsof er investeerders in de rij zouden staan zoals
    Endemol, Ericsson enz, waarom wachten we nu al tevergeefs meer dan 1 jaar op contracten
    die ‘n haalbare exploitatie mogelijk maken?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

 


6 januari 2009

Klik hier voor een vergroting

 

8 januari 2009

 


17 februari 2009

Klik hier voor een vergroting

 


17 februari 2009

Klik hier voor een vergroting

 

Audio en video - crisis in college
Omroep Brabant - Wethouder Backx (PVDA) stapt op
Brabant 10 - Wethouder Backx (PVDA) stapt op
Brabant 10 - Wethouder Backx (PVDA) baan bij GGD Brabant

 


18 februari 2009

 


18 februari 2009

 


18 februari 2009

 


18 februari 2009

 


19 februari 2009

Klik hier voor een vergroting

 


19 februari 2009

 

 

officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                              19 februari 2009

Voldoet het peperdure Adje-theater niet aan de geluidsnormen?

Vandaag wordt er waarschijnlijk weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de Adje-Soap.
Onderstaande was vandaag weer te lezen in het Brabants Dagblad.

TILBURG - Het Tilburgse stadsbestuur onderhandelt met Rinus Martens over de aankoop van enkele panden aan de Veemarktstraat die grenzen aan het Midi Theater.
Namens Martens heeft advocaat mr. Pieter van Dun eerder een bezwaarprocedure ingesteld tegen de bouwvergunning voor het omstreden Midi Theater.

"Akoestische metingen in de panden van mijn cliënt hebben uitgewezen dat als het Midi Theater geëxploiteerd gaat worden, geluidsnormen worden overschreden", zegt Van Dun namens zijn cliënt. De oud-horecaondernemer onthoudt zich van elk commentaar.
Martens bezit vier panden in de Veemarktstraat, waarvan hij er zelf een bewoont.

Om aan de geluidsnormen te voldoen, zijn extra investeringen nodig. Daarvan is niet duidelijk of die binnen de kostenoverschrijding van 1,9 miljoen euro vallen waarvoor wethouder Hugo Backx afgelopen maandag zijn verantwoordelijkheid niet wilde nemen.
Om het probleem op te lossen, overweegt het college nu om tot aankoop van Martens' panden over te gaan. Volgens een gemeentewoordvoerder past zo'n transactie binnen de totale herontwikkeling van het Veemarktkwartier.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

1) Mag het Adje-theater niet geëxploiteerd gaan worden totdat u de panden heeft aangekocht?
2) U heeft nu bijna 10 miljoen euro uitgegeven aan dit Adje-theater, waarom kunt u dan
    vervolgens niet aan de geluidsnormen voldoen zoals elke ondernemer dat moet?
3) Door te stellen dat u het probleem gaat oplossen door te overwegen tot aankoop van de
    panden over te gaan, op een tijdstip waar uzelf de regie niet meer in handen heeft, stellen
    wij u de vraag waarom bent u niet eerder in onderhandeling gegaan met de eigenaar van
    de panden?
4) Bent u zich er nu van bewust dat u een zeer ongezonde, ongewenste en
    bizarre onderhandelingspositie heeft om deze panden aan te kopen?
5) Beseft u onderhand dat u met het Adje-theater een zeer onverantwoordelijke weg
    bent ingeslagen en u nu eigenlijk gegijzeld wordt door uw eigen onkunde,
    zelfoverschatting en hoogmoedswaanzin?
6) Wanneer beseft u als B&W onderhand eens dat deze ongezonde en dwaze Culturele
    ambities een financiële ramp worden voor onze stad.

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 

Audio spoedebat raadsenquete
1e en 2e termijn LST

 

Betoog LST tijdens het spoedebat van 19 februari 2009


Als er één partij is geweest die bij dit dossier over het Adje-theater van meet af aan tot in treurnis toe heeft gewaarschuwd voor de onverantwoordelijke en amateuristische werkwijze van het gehele College van B&W en in het bijzonder de portefeuillehouders dan is het wel de Lijst Smolders.
Op dit belachelijke dossier is inmiddels een voltallig college gevallen en hebben er 2 wethouders moeten aftreden.
Voor de financiële expert van de VVD, Marc Verstraeten, was dit onverantwoordelijk dossier mede de bekende druppel die de emmer deed overlopen en stapte op.
Ondertussen is er bij dit Adje-theater al 9,5 miljoen euro belastinggeld uitgegeven.

In dit stadhuis, in deze poppenkast ben ik zo vaak verketterd terwijl ik gewoon mijn werk doe als volksvertegenwoordiger en met pijn in het hart krijgt de Lijst Smolders telkens achteraf weer gelijk.
Blijkbaar zijn een aantal ambtenaren het onverantwoordelijk besturen van onze stad ook spuugzat en hadden me getipt!
Daardoor stelde de LST onlangs in art. 47 vragen de volgende concrete vraag;
Gaat de verbouwing meer kosten dan u eerder aan de Raad heeft medegedeeld?
Als de LST door deze informatie van binnenuit onlangs geen art.47 vragen had gesteld, dan hadden we hier vandaag niet gezeten en ook nog niets geweten van de gigantische overschrijding. Dan was er bewust gewacht tot na de opening van het Adje-theater!
In de Collegevergadering van 3 februari j.l. moesten de vragen beantwoord worden van de LST en de hoofdrolspelers binnen B&W wisten dat er vanaf dat moment geen ontkomen meer aan was en al zeker niet met de hete adem van de Lijst Smolders in de nek.
Vervolgens is er afgelopen maandag een zuidelijk toneelstukje opgevoerd.

Hans Smolders tijdens de vergaderingHoe nu verder, ik zal niet alles herhalen wat de LST al heeft gezegd over dit Adje-theater.
Maar U zult begrijpen dat een en ander me toch wel van de lever af moet!!

Ik kan u zeggen dat ik maandag boos was toen ik de hoogte van de overschrijding hoorde, ik was dinsdag nog bozer toen alle feiten duidelijk werden.
Afgelopen maandag was eigenlijk niets meer dan een slecht gebracht toneelstuk vol drama, inclusief snik in één bedrijf, gelukkig zonder bloemen aan het eind.
De zelfgenoegzaamheid, de hoogmoedswaanzin en de zelfoverschatting van Burgemeester en wethouders en inmiddels ex-wethouders kennen blijkbaar geen grenzen!
Afgelopen maandag nadat Backx gedwongen was door zijn collega’s om op te stappen, zei de wethouder in zijn afscheidsspeech, de volgende legendarische woorden, “ Ik hoop dat we uit mijn aftreden iets positiefs kunnen halen. Nadrukkelijk hoop ik niet dat het de start is van een tijd waarin de mentaliteit van rekenmeesters zijn intrede in de stad doet. Tilburg is te waardevol om alleen met een rekenmachine te besturen” Dat zijn de afscheidswoorden van een inmiddels ex-wethouder Financiën, je moet het maar durven, terwijl de Fontys Sporthogeschool haar vertrek al heeft aangekondigd en ga zo maar door!! En dan te bedenken dat de vorige erfenis van deze wethouder, het faillissement van de Tilburgse Kunst Stichting nog niet eens is afgewerkt.
Zijn kostenoverschrijdingen en het subsidieterreur incidenten? Nee, het gebeurt in Tilburg te vaak!!

Burgemeester Vreeman sprak over een persoonlijk drama voor wethouder Backx, zoals hij dat eerder ook al zei bij wethouder Janssen en nog wel op ditzelfde Adje dossier.
Maar is dit wel een drama voor deze ex-wethouders? Zij krijgen immers een riant wachtgeld en worden straks weer wethouder of burgemeester ergens anders. En zij hoeven die overschrijding van 2 miljoen euro niet zelf te betalen, maar dat mogen de Tilburgers doen.
De LST is deze schijnheiligheid van bestuurders die wanprestaties leveren spuugzat.

Over alle andere ongeloofwaardige zaken waar over gesproken wordt daar zal ik nu niet op ingaan zoals o.a. de tijdsdruk, een kundige projectleider, een meer dan ervaren externe bouwmanager en het project is gegund aan een betrouwbare gekwalificeerde aannemer, u maakt zich hier zelf volkomen belachelijk en ongeloofwaardig.
Tot nu toe heeft Endemol 1 opname gemaakt, waarbij o.a. een paar ezels, paarden, ’n varken, een Duits Zwijn genaamd Fred…. een splinternieuw theater mogen komen onder poepen en plassen in Tilburg.
Op dit soort opnames zitten ze natuurlijk in het mediapark te Hilversum niet te wachten, maar voor deze onzin kunnen ze sinds kort uitwijken naar Tilburg.

Zijn deze debacles dan alleen de schuld van deze ene, overigens wel aardige, wethouder Backx? Nee, natuurlijk niet.

De Burgemeester en de andere Wethouders zijn er net zo verantwoordelijk voor, maar verschuilen zich nu lafhartig.
Het is een politieke doodzonde van alle wethouders en de Burgemeester, dat zij de raad in augustus 2008 niet hebben geïnformeerd dat er al in juni een overschrijding was van maar liefst 500.000 euro. Dit is ook het moment waarop de Burgemeester en alle wethouders verantwoordelijk zijn geworden. Als u deze informatie al in de beginfase van het project krijgt, mag je als gezamenlijk College van B&W nooit de afspraak maken dat je tot na de verbouwing de andere kant op kijkt, de raad niet informeert en vervolgens afwacht hoe het schip gaat stranden.
Nou het schip is gestrand en hoe!!!!! De burgemeester en alle nog zittende wethouders hebben bewust nagelaten om de eerste overschrijding aan de raad te melden en hebben vervolgens bewust geen toezicht meer gehouden en wij als Raad zijn dus bewust buitenspel gezet.
Nogmaals als de LST geen art.47 vragen had gesteld dan hadden we nu nog niets geweten!
Een politieke doodzonde is dit onbehoorlijk bestuur van Burgemeester&Wethouders en daar hoort verantwoordelijkheid voor genomen te worden door gezamenlijk af te treden.
Als u allen blijft zitten, is het een walgelijke vertoning om alleen wethouder Backx af te laten treden!
Maar ook als raad kan en mag je deze gang van zaken nooit accepteren, niet als coalitie- maar ook niet of als oppositiepartij.
Het moge duidelijk zijn, voor vriend en vijand, dat in Tilburg het vertrouwen in B&W onherstelbaar is beschadigd.


 

Audio en video - crisis in college
Brabants Dagblad TV - Crisis in de raad bij spoedebat
Omroep Brabant - Crisis in de raad bij spoedebat

 


20 februari 2009

 


20 februari 2009

 

20 februari 2009

 

Audio en video - crisis in college
Brabant 10 nieuws - Enquete na Crisis Midi theater - 20 februari '09

 


21 februari 2009

 

officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                          21 februari 2009

Burgemeester Vreeman spreekt op TV eigen vonnis uit.

Op 19 februari is besloten dat er een raadsenquête komt. Een paar dagen later al deed Burgemeester Vreeman uitspraken op tv, bij Brabant10, die de kwalijke rol van B&W duidelijk bevestigen. Hiermee is duidelijk geworden dat op zijn minst Burgemeester Vreeman de gemeenteraad willens en wetens buiten spel heeft gezet.
Het Adje-theater is een financieel drama geworden zoals verwacht.
De LST heeft van meet af aan daarvoor gewaarschuwd. Over de gigantische overschrijding zei Burgemeester Vreeman vandaag op tv letterlijk het volgende;

Maar als je had gezegd, nee, het kost geen 5 miljoen maar sinds onze crisis in het College (en die tijd van de onderhandelingen is van de tijd van het bouwen afgegaan) had gezegd jammer genoeg het kost nu 6,5 miljoen, dan was maar weer de vraag of de Coalitiepartijen dan hadden gezegd, ja, dan doe ik wel mee. Dus je zit jezelf enerzijds een beetje in de maling te nemen waar het gaat om geld, aan de andere kant is de drive natuurlijk dat je het project zo mooi vindt”.

De LST heeft een helder beeld, onderbouwd met feiten, die aantonen hoe bedenkelijk en amateuristisch alles van meet af aan is verlopen m.b.t. het Adje-theater. Nu Burgemeester Vreeman op TV met bovengenoemde uitspraken komt en er bewust niet voor kiest om dat in de Raadenquête te doen zal hij daar wel een reden voor hebben. Na de Raadenquête zal duidelijk worden of de andere wethouders ( met name regisseur/samensteller van dit College Jan Hamming) ook hun consequenties zullen moeten trekken zoals hun ex-collega de heer Backx dat al wel heeft gedaan en Burgemeester Vreeman dat per direct nu ook zal moeten gaan doen.

Een en ander noopt ons tot het stellen van de volgende vragen,

1. Beseft de Burgemeester wel dat dit soort zeer gevoelige zaken in de Raadenquête thuis
    hadden gehoord en gezien de inhoud van zijn uitspraken er ook eigenlijk niet meer valt
    te ontkomen voor Burgemeester Vreeman dat hij nu al zijn verantwoordelijkheid zal
    moeten gaan nemen, zoals eerder ex-wethouder Hugo Backx dat wel deed?
2. Heeft de Burgemeester bewust zijn eigen vonnis getekend?
3. Heeft de Burgemeester al een andere baan?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 


24 februari 2009

 

Audio en video - crisis in college
Brabant 10 nieuws - Positie Vreeman onhoudbaar - 24 februari '09

 


25 februari 2009

 


25 februari 2009

Klik hier voor een vergroting

 

Audio en video - crisis in college
Brabant 10 nieuws - Positie Vreeman onhoudbaar - 25 februari '09

 


26 februari 2009

 


24 februari 2009

 


2 maart 2009

 

officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                              2 maart 2009

Heeft Adje de huur al betaald vanaf 5 januari?

Het amateurisme kent geen grenzen.
Vandaag het volgende artikel in het Brabants Dagblad;

Eerste openbare evenement Midi gaat niet door

TILBURG - De finale van 'Op zoek naar Tilburgs dichttalent 2009' zondag moest het eerste openbare evenement bij het Midi Theater zijn, maar het theater houdt de deuren gesloten.
De dichtwedstrijd zal daarom uitwijken naar café De Kerktuin. Naar verluidt zou de brandveiligheid van de Midi nog niet in orde zijn.

"Het kwam donderdag als een verrassing voor mij dat we moesten uitwijken", zegt Henk Verhoeven, van de organiserende stichting Kunstprojecten Tilburg. "Gelukkig kunnen we bij De Kerktuin terecht. We leggen een rode loper uit van de Midi naar het café, want De Kerktuin zit er net om de hoek. Jammer genoeg is er daar ruimte voor maar 200 man in plaats van de 450 bij de Midi. Nu maar hopen dat het niet al te druk wordt."
Het Midi Theater heeft nog niet gereageerd op het hoe en waarom van de sluiting.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

1) Heeft de exploitant van het Midi-theater de huur vanaf 5 januari al betaald, zo nee
    waarom niet en vanaf welke datum gaat dat dan wel gebeuren en wat zijn dan de
    financiële consequenties voor de gemeente Tilburg?
2) Wordt de huurkorting van 190.000 euro gewoon afgetrokken van de huur van
    380.000 euro, zo nee hoe zit het dan?
3) Krijgt de exploitant v/h Midi-theater de jaarlijkse subsidie van 50.000 euro nog
    wel, of wordt die ook verrekend met de huur, zo nee hoe zit het dan wel?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 

Audio en video - crisis in college
Brabant 10 - gemeente en LST vraagt beelden op Vreeman - 4 maart '09

 


5 maart 2008

 


13 maart 2009

 

Brabant 10 - Backx directeur bij GGD

 


26 maart 2009

 

Audio en video - Adje weg bij het Midi Theater
RTL Boulevard - Opening Midi theater - 26 maart '09
Omr. Brabant radio - Reactie wethouder Horn op Midi - 31 maart 2009
Omr. Brabant radio - Reactie Jan Waalen op Midi - 31 maart 2009
Omr. Brabant radio - Reactie Joris Bengevoort op Midi - 31 maart 2009
Omroep Brabant - Adje weg bij Midi theater - 1 april 2009 (9.00)
Omroep Brabant - Adje weg bij Midi theater - 1 april 2009 (19.30)

 


31 maart 2009

 


1 april 2009

 


1 april 2009

 


3 april 2009

 


4 april 2009

Klik hier voor een vergroting

 


4 april 2009

 


7 april 2009

 

Audio en video - Bestemming Miditheater
RTL Boulevard - Gemeente zoekt bestemming Midi theater - 28 april '09

 


29 april 2009

 


8 juli 2009

 


9 juli 2009

 


10 juli 2009

 


11 juli 2009

 

 


Rapport onderzoekscommisie Midi Theater

 

De hoofdrolspelers
Klik op de hoofdrolspelers om fragmenten te bekijken van de raadsenquete

Burgemeester Ruud Vreeman Ex-wethouder Hans Janssen Ex-wethouder Hugo Backx
Ex-Burgemeester
Ruud Vreeman(PvdA)
Lees verder
Ex-wethouder
Hans Janssen(CDA)
Lees verder
Ex-wethouder
Hugo Backx(PvdA)
Lees verder
Wethouder
Jan Hamming(PvdA)
Lees verder

 

Lees verder

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016