Onverantwoordelijke geldsmijterij met
in de hoofdrol de PVDA en het CDA


RTL Boulevard

 


10 april 2008

 


10 april 2008

 


10 april 2008

 


10 april 2008

 

Brief aan het college

 

Gemeente Tilburg Tilburg, 9 april 2008
T.a.v. het College van B&W
Postbus 90155
5000 LH Tilburg

 

Geacht college,

Dinsdagavond 8 april mochten wij tussen 18:00 en 19:00 vertrouwelijk de bijlagen van het bedrijfsplan van “theater Adje” inzien.

Wij willen de vertrouwelijkheid niet schenden daarom worden er door ons in deze open brief geen bedragen genoemd, geen concurrentie gevoelige informatie verstrekt en worden er geen namen genoemd. Voor de onderbouwing van ons verzoek aan u is het echter noodzakelijk de aard van de documenten te beschrijven. Dit kan op geen enkele manier iemands belang schaden en vandaar zijn wij van mening dat wij de vertrouwelijkheid daarmee dan ook niet schaden.

In de bijlage zitten de stukken die moeten aantonen dat het een solide en deugdelijk bedrijfsplan is. Het college heeft aan de raad toegezegd dat het college slechts positief zou beslissen over het initiatief indien er een deugdelijk bedrijfsplan zou liggen. De bijlage is dus van cruciaal belang vanuit de controlerende rol van de raad.

Deze bijlage bevat als belangrijke stukken een begroting een accountantsverklaring en een bankgarantie.

De accountantsverklaring
Deze geeft aan dat er voor de onderbouwing van het bedrijfsplan door de indieners uitgangspunten zijn gehanteerd waarvan de vraag is of die kunnen worden behaald. Dit betreft voornamelijk de bezoekersaantallen en de bedragen die een zeer belangrijke partij mogelijk gaat besteden. In de vertrouwelijke bijlage staat geen verdere onderbouwing voor deze 2 posten.

De bankgarantie
Dit is een zogenaamde "tegoed-garantie". Dit betekent dat er een bedrag ter hoogte van de bankgarantie op een geblokkeerde spaarrekening moet worden gestort. Vervolgens wordt op basis van dit tegoed een bankgarantie afgegeven. Voor de bank zit hier dus geen enkel risico in en het feit dát er een bankgarantie wordt afgegeven kan dus geen indicatie zijn dat de bank vertrouwen heeft in de onderneming.

De begroting
Hierin staan de uitgaven en de opbrengsten. Deze bedragen zijn grotendeels niet - dan wel totaal onvoldoende onderbouwd - om als deugdelijke begroting in het bedrijfsplan te kunnen dienen.

De SP, LST en VVD hebben de volgende vragen:

1) Dat de vertrouwelijke stukken slechts één uur vertrouwelijk ter inzage liggen is in onze herinnering een absoluut unicum. Bovendien waren er die avond op twee plaatsen in de stad bijeenkomsten waar de meeste raadsleden bij aanwezig moesten zijn. Wat is de reden dat u voor deze route heeft gekozen anders dan dat u liever niet heeft dat de raadsleden zien op basis van welke stukken u uw steun aan Adje geeft baseert?

2) Als reden voor het vertrouwelijk ter inzage leggen van de stukken werd ter plekke mondeling aangegeven dat dit was om concurrentie gevoelige informatie af te schermen. Voor zover ons bekend heeft theater Adje geen concurrenten. Zou Adje al concurrenten hebben dan zijn dit ongesubsidieerde ondernemingen die natuurlijk nooit zonder subsidie en gemeenteïnvesteringen van 7,5 miljoen kunnen concurreren met theater Adje. Wat is dan nog de reden om de stukken vertrouwelijk ter inzage te leggen?

3) De bankgarantie en de accountantsverklaring zijn o.i. uitsluitend in het bedrijfsplan opgenomen om aan de raad proberen aan te kunnen tonen dat het een degelijk bedrijfsplan is. Waarom zijn de accountantsverklaring en de bankgarantie vertrouwelijk?

4) Net als bij het blamage met de sponsoring van het textielmuseum misbruikt u naar onze mening de vertrouwelijkheid om uw politieke verantwoordelijkheid voor wanbeleid in de openbaarheid te ontlopen. Voor het opheffen van de vertrouwelijkheid is een meerderheid in de raad benodigd. Doordat bij uw wethouders de politiek leiders van de 3 coalitiefracties zitten en de coalitiefracties de meerderheid van de raadszetels bezetten heeft u als college dus de macht om vertrouwelijkheid te misbruiken. Door het opheffen van de vertrouwelijkheid kunt u in ieder geval de schijn van machtsmisbruik voorkomen en aanstaande maandag een eerlijk en open debat laten plaatsvinden. Bent u bereid dit te doen?

Aangezien wij dit aanstaande maandag reeds in de commissie Economie bespreken verzoek ik u ons nog vóór het weekend te reageren op deze brief.

Tevens vragen wij u geen definitieve verbintenissen aan te gaan die het proces van gunning onomkeerbaar maken voor de beantwoording van deze brief alsmede behandeling in de commissie en eventueel naar aanleiding van die commissie in de raad.

Met vriendelijke groet,

Joost Möller
VVD

Hans Smolders
LST

Johan van den Hout
SP 

 


21 december 2007Betoog LST raadsvergadering Adje theater 10 december 2007

1e termijn
 2e termijn

1e termijn raadsvergadering Adje Theater 10 december 2007


In de commissievergadering van vorige week heeft de Lijst Smolders dit College al duidelijk laten weten wat zij van deze onverantwoordelijke geldsmijterij vindt.
Tussen die vergadering van vorige week en die van vandaag heeft er wel een heel belangrijk feit plaatsgevonden. Echter, Sinterklaas heeft inmiddels ons land verlaten!!
De Lijst Smolders hoopt dan ook dat tegelijkertijd met dat vertrek het College weer over gaat tot de orde van de dag en de realiteit weer onder ogen is gaan zien en tot inkeer is gekomen.
Zo’n Sinterklaas kan ook best verwarrend werken voor onnozele politici.
De PVDA (Portemonnee Van De Ander) speelt natuurlijk weer eens de hoofdrol in het potverteren bij dit onrealistisch en onbetaalbaar Adje Theater.
Want wie gaat die ruim 7,5 miljoen euro betalen nu Sinterklaas vertrokken is, nee ook zoete lieve Gerittje niet, maar gewoon de Tilburgse belastingbetalers!! Ik vraag me trouwens af waar dit College het lef vandaan haalt om vorige week met zulke belachelijke financiële voorstellen te komen. Dit College bewijst hiermee echt onnozeler te zijn dan Adje zelf.

Waarom investeert u in godsnaam alleen als College? U heeft al jaren zien aankomen door de komst van de megabioscoop op het P. Vreedeplein dat de Midi leeg zou komen te staan.
U praat altijd over verbindingen leggen in de stad. Heeft u al die jaren geen enkele serieuze investeerder kunnen verbinden aan dit idee? Blijkbaar niet, want de ondernemer die u nu aan ons voorstelt, Adje, die neemt u blijkbaar zelf ook niet al te serieus. Immers: u geeft hem al bij voorbaat 50.000 euro per jaar als tegemoetkoming in zijn exploitatiekosten.

Nu een week later ligt er hier een eindvoorstel dat wat knip en plakwerk heeft ondergaan door o.a. het gevoelige woordje Reeshof weg te laten en elders wat kleingeld vandaan te halen.
Na de stevige kritiek vorige week van bijna alle fractie’s over de absurde bedragen met grote risico’s ben ik nu een week later wel benieuwd naar de mening van deze fractie’s en op welke basis zij nu wel zouden kunnen instemmen met dit eindvoorstel.

De heer v.d Tillaart van het CDA moet toch weten dat als iemand binnen zijn bank zulks een financieringsvoorstel ter ondertekening aan zijn baas zou voorleggen hij dan per direct gepromoveerd zou worden tot beheerder van het fietsenhok, het niveau van de PVDA zullen we maar zeggen.
Wat het College met steun van de PVDA en het CDA ons hier voorlegt kan en mag nooit het bestuurlijk niveau zijn van de 6e stad van het land en het is echt erg dat dit College dat zelf niet of nauwelijks doorheeft. Daardoor is het als mens ook best wel een beetje aandoenlijk.

Dit college en met name de PVDA en het CDA zouden zich diep moeten schamen om deze absurde geldverspilling goed te keuren. In de politiek moet je afwegen en weloverwogen keuze’s maken. Hier gaat het echter niet om keuze’s maar om pure waanzin!!

Het is te hopen dat elke PVDA-kiezer en elke CDA-kiezer deze geldverkwisting van ruim 7,5 miljoen euro niet zal vergeten en een paar weken voor de verkiezingen van 2010 zich wederom niet voor de gek laat houden.

Ruim 7,5 miljoen euro gemeenschapsgeld op deze wijze misbruiken, dat zijn bizarre praktijken waar de Lijst Smolders onpasselijk van wordt en ook grote afstand van neemt, zoals wij dat ook al eerder hebben gedaan bij allerlei andere PVDA Hobby’s.

Antwoorden op een betoog zijn hier niet vanzelfsprekend dus zullen wij als aanvulling ook concrete vragen stellen.

1) Als er hier vandaag een meerderheid zou komen, wat de LST zich overigens niet voor kan stellen, wat is dan de datum dat vaststaat dat de verbouwing door de gemeente Tilburg betaalt zal gaan worden.
2) U heeft het steeds over een strategische aankoop van het pand aan de Heuvel, maar de gemeente zou wel 1000 panden kunnen noemen in Tilburg die ze in haar onroerend goed portefeuille zou willen hebben. Bij de aankoop van dit pand aan de Heuvel, ligt daar een visie en een strategie aan ten grondslag zodat u ook bijvoorbeeld de aangrenzende panden aan de Heuvel wilt gaan aankopen om dat bij het Veemarkt kwartier te trekken? Waarom is en was daar dan nog geen WVG op van toepassing?
3) Was niet juist het uitgangspunt v/h college dat podiumkunsten in de Spoorzone zouden komen?
4) Vanwaar deze paniek, haast en grote financiële risico’s terwijl met een beetje visie u allang actie had kunnen ondernemen m.b.t. de herbestemming van de Midi?
5) Bent u zich ervan bewust dat er ook gewoon live uitzendingen verzorgt kunnen worden met een mobiele straalzender of wilt u het Hilversum van het Zuiden gaan worden?


Tot zover mijn 1e termijn voorzitter

 

 


11 december 2007

 


28 december 2007

Klik hier voor de vergroting

 

14 december 2007

 


13 december 2007

 

Betoog LST commisievergadering Adje theater 3 december 2007

1e termijn
2e termijn


1e termijn in de commissie economie van 3 december over het Adje-Theater

 

Dat Adje in Tilburg laagdrempelig theater wil gaan maken is leuk.
Dat dit ruim 7,7 miljoen euro aan gemeenschapsgeld gaat kosten is absurd!
En alsof het al niet gek genoeg is wilt u Adje daarna nog verder in het zadel gaan helpen.
Moeten we dit nu echt serieus nemen of is dit één grote grap?
Wethouder Backx verwoordde het in het Brabants Dagblad treffend met de woorden; "Onnozelheid is aanstekelijk ". Als onnozelheid inderdaad aanstekelijk is dan kan het niet anders als dat Tilburger Adje al jaren zijn inspiratie haalt uit dit College!!

Dat het een grap moet zijn blijkt wel uit het feit dat alleen de gemeente Tilburg ruim 7,7 miljoen investeert in dit project en verder helemaal niemand met een substantieel bedrag.
Je hoeft aan dit voorstel ook geen 5 minuten te rekenen om de conclusie te trekken dat dit een financiële fiasco is en blijft.
En dan te bedenken dat er een gigantische lijst van betrokkenen is met zelfs een heus Comite van aanbeveling! Zolang het met de PVDA gaat, vinden ze het allemaal prima!!
PVDA staat voor:::: Portemonnee Van De Ander
De PVDA strooit jaarlijks al meer dan 20 miljoen euro uit over onze stad aan kunst en cultuur, dus zeg nou niet dat er weinig gebeurd in Tilburg alsjeblieft.

Dan de aankoop v/h pand ; Ligt daar een visie en strategie aan ten grondslag?? Het is natuurlijk al te gemakkelijk om te zeggen dat het past in het Veemarktkwartier. Kunt u nu vandaag aan deze commissie stukken overleggen waaruit blijkt dat u met een bepaalde visie en strategie bepaalde panden gaat aankopen aan de Heuvel, waaronder dit pand?
Gaat u bijvoorbeeld elk pand aan de Heuvel opkopen als dat vrij komt? Of aan de Tivolistraat? Toon me de stukken vandaag!!

Dat het snel zou moeten daar krijg ik helemaal jeuk van!! Bij zulke domme plannen van ruim 7,7 miljoen euro kun je inderdaad ook maar beter overhaast en onnozel te werk gaan.
Bij de procedures wilt u aan van alles gaan afwijken, zoals de aanbestedingsprocedures, de reguliere procedure bij voorstel nieuw beleid, enz.
Bij bepaalde initiatieven zou ik me dat nog kunnen indenken, zeker als ze van essentieel belang zijn voor de stad! Denk dus nog maar eens goed na waar het hier vandaag over gaat!
U als College zou u diep moeten schamen, want het is in en in triest.
Ruim 7,7 miljoen gemeenschapsgeld op deze wijze misbruiken dat zijn bizarre Politieke keuze's waar de Lijst Smolders grote afstand van neemt zoals wij dat ook al eerder hebben gedaan bij bijvoorbeeld het draaiend huis op de Hasseltrotonde en allerlei andere PVDA Hobby's.

 4 december 2007

 

Audio  en Video reactie op toezegging 7,5 miljoen voor Adje
 
Omroep Brabant 11 december 2007
Rtl Boulevard 14 december 2007
Radio 5 correspondent uit Tilburg over Adje theater
Midi verkoopt bioscoopstoelen 29 december 2007

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016