25 februari 2009

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg


Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                          25 februari 2009

Vreeman krijgt als voorzitter van het Zuidelijk Toneel elk jaar maar liefst 475.000 euro subsidie van de gemeente Tilburg.

Het Zuidelijk Toneel vestigt zich met ingang van januari 2010 in Tilburg.
Degene die het meeste subsidie bood was koopman en B&W deelt graag subsidie uit met de PvdA ( Portemonnee Van De Ander). De begroting staat bol van gigantische bedragen door het aanhoudende en onverzadigbare subsidieterreur vanuit de kunst en cultuursector.
We zitten nog midden in het financieel drama van het Adje-theater van 10 miljoen euro en de gemeente wil nu al weer het gezelschap “Zuidelijk Toneel” jaarlijks gaan subsidiëren met maar liefst een bedrag van 475.000 euro.
De Raad moet deze waanzinnige subsidie gelukkig nog goedkeuren, die gelijk staat aan een investeringsbedrag van 12 miljoen euro op basis van een rente van 4%.
De Lijst Smolders is nooit een voorstander geweest van bestuurders die zeer veel nevenfuncties er op nahouden. Het zou beter zijn als Burgemeester Vreeman zoveel mogelijk aandacht besteedt aan zijn hoofdfunctie, namelijk de veiligheid in Tilburg waarborgen.
Wij vinden dat elke schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen en al zeker bij een Burgemeester.
Nu is Vreeman zowel Burgemeester van Tilburg als voorzitter van het Zuidelijk toneel en dat geeft geen goed gevoel omdat de Lijst Smolders politici allang niet meer gelooft op hun woord. Een jaarlijkse subsidie van 475.000 euro is absurd! Had maar zoveel moeite gedaan voor al die bedrijven die inmiddels Tilburg hebben verlaten en ook Fontys Sporthogeschool.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen:

1) Is er geen enkel verband tussen de voorgenomen subsidieverstrekking en de functie
    van Burgemeester Vreeman als voorzitter van het Zuidelijk Toneel?
2) Zou B&W in het vervolg niet per opbod gigantische subsidies willen geven aan
    gezelschappen dan wel aan stichtingen?
3) Zou u als B&W in het vervolg gezelschappen/stichtingen willen afwijzen waar uzelf
    voorzitter van bent en die gigantische subsidies eisen?
4) Zou de Burgemeester eens kunnen uitleggen waarom hij voorzitter zou moeten zijn
    van het Zuidelijk Toneel?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 


26 februari 2009

 


28 februari 2009

 


4 maart 20094 maart 2009

 


5 maart 2008

 


5 maart 2008

 

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Open brief

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg                   4 maart 2009

Betr. Voorzitterschap Burgemeester Vreeman van Zuidelijk Toneel

Positie Burgemeester Vreeman onhoudbaar na astronomische subsidie aan eigen toneelclub van jaarlijks 475.000 euro!

LST vindt dat de positie van Burgemeester Vreeman onhoudbaar is omdat hij van de gemeente Tilburg jaarlijks het astronomische bedrag van 475.000 euro wil ontvangen als voorzitter van het Zuidelijk Toneel.

De maat is echt vol en wij willen dan ook dat u als College van B&W de notitie intrekt waarin is besloten dat de toneelclub van Vreeman jaarlijks 475.000 euro subsidie gaat krijgen!

Deze geldsmijterij in tijden dat mensen hun banen verliezen, de voedselbanken het werk niet meer aankunnen, de economische- en kredietcrisis net voelbaar beginnen te worden waardoor ook nog eens veel mensen dreigen uit huis gezet te worden en gaat u zo maar door…………
Hoe durft u dit soort voorstellen te doen, het moet haast wel hoogmoedswaanzin zijn!

Mocht u als B&W toch de arrogantie hebben om dit voorstel niet in te trekken dan zal de LST een initiatiefvoorstel indienen dat de Tilburgse bevolking via een referendum gaan bepalen of Vreeman wel burgemeester mag blijven. Dat zal dan gaan gebeuren bij de verkiezingen van maart 2010 als zijn ambtstermijn afloopt en hij zelf al heeft aangegeven wel door te willen.
De LST vindt dat de Tilburgse bevolking dat maar moeten bepalen.
Het zou wel heel vreemd zijn als de VVD, PvdA en de SP zo’n referendum niet zou willen, omdat ze onlangs nog hebben aangegeven het instrument “referendum” een uitstekend middel te vinden en dat ook hebben ingezet bij de besluitvorming over de komst van ‘n “Mega- Mall”

Hartelijke groet,

Hans Smolders, Arjen Roos, Harrie de Swart, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert


 


5 maart 2009

 


5 maart 2009

 

Audio en video - positie Vreeman onhoudbaar
Brabant 10 nieuws - LST wil referendum Vreeman - 5 maart '09

 


7 maart 2009


12 maart 2009

 


12 maart 2009

 


24 maart 2009

 


26 maart 2009

 


26 maart 2009

 


26 maart 2009

 


28 maart 2009

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg


Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                26 maart 2009

Burgemeester Vreeman en Wethouder Horn naar Tunesië !!!

In het College van B&W is onlangs besloten dat Burgemeester Vreeman en de nieuwe Wethouder Ton Horn naar Carthago gaan in Tunesië. De nieuwe PvdA wethouder Ton Horn die zich nog geheel moet inwerken en binnen 1 jaar al weer weg is zou normaal gesproken hier absoluut geen tijd voor kunnen hebben. Ongelofelijk allemaal.
De LST vraagt zich af of burgemeester Vreeman zijn tijd ook niet beter kan besteden dan zich bezig te houden met reizen, immers hij is net terug van een 10-daagse reis in Zuid-Afrika.
Het zou goed zijn als Vreeman eens echt aan het werk gaat en zich niet alleen bezig houdt met snoepreisjes, zijn vele nevenfuncties, Adje-theaters, gigantische subsidie voor zijn eigen Toneelclub enz.
De opdracht destijds bij zijn aantreden was dat hij zich voornamelijk zou inzetten om de veiligheid in Tilburg op orde te krijgen.
Verder zou Vreeman eens meer energie/voorbereiding moeten steken in het voorzitten van de gemeenteraadsvergaderingen!

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vraag :

1) Heeft Burgemeester Vreeman zoveel tijd over dat hij buiten zijn vele bijbaantjes ook nog
    een 10 daagse reis naar Zuid-Afrika kan maken?
2) Wat is het belang voor de gemeente Tilburg dat Burgemeester Vreeman 10 dagen naar
    Zuid-Afrika is geweest?
3) Heeft Burgemeester Vreeman zoveel tijd over dat hij buiten zijn vele bijbaantjes, steeds
    maar weer op reis gaat zoals nu weer naar Tunesië en maakt de nieuwe PvdA wethouder
    Ton Horn nu al niet de verkeerde keuzes terwijl hij zich nog volledig in moet werken en
    binnen een jaar al weer weg is?
4) Wat is het belang voor de gemeente Tilburg dat Burgemeester Vreeman en de nieuwe
    PvdA wethouder Ton Horn naar Tunesië gaan?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 


9 april 2009

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg


Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                    8 april 2009

Nevenfuncties zoals voorzitter Zuidelijk Toneel zijn onaanvaardbaar en de nevenfuncties die wel kunnen behoren gewoon bij het ambt als Burgemeester van de gemeente Tilburg!

Burgemeester Vreeman als Voorzitter van het Zuidelijk Toneel is er één die absoluut niet kan.
Het kost de gemeente Tilburg nu ook nog eens jaarlijks 475.000 euro aan subsidie en pas nadat dit geregeld is legt Burgemeester Vreeman zijn voorzitterschap neer!!
Vreeman zou zich niet met de besprekingen hebben bemoeid, degenen die dat als waarheid aannemen zullen ook nog wel in Sinterklaas geloven. De echte onderhandelingen bij dit soort zaken gebeuren ook niet in de officiële vergaderingen maar achter de schermen, of wellicht bij Vreeman thuis? Vreeman is zo niet? Dan is het goed om stil te staan bij het onterecht uitkeren van wachtgelden en het misbruik maken van de “vertrouwelijkheid” door Vreeman.
Het zou goed zijn als u de vele nevenfuncties van Vreeman nog eens kritisch tegen het licht houdt. Nevenfuncties horen bij de functie van ‘n Burgemeester, maar moeten wel meerwaarde hebben voor de gemeente Tilburg. Burgemeester Vreeman heeft vele nevenfuncties waar hij ook nog eens dik voor betaald wordt. Burgemeester ben je niet van 8 tot 5 uur daarom moeten nevenfuncties ook gewoon gezien worden als dagelijkse werkzaamheden die horen bij het ambt als Burgemeester. Hij krijgt niet voor niets meer dan 10.000 euro salaris per maand.
Als nevenfuncties in het belang van de gemeente Tilburg zijn dan kan dat ook gewoon plaatsvinden tijdens de werkzaamheden als Burgemeester van de gemeente Tilburg.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen :

1) Zijn de huidige bezoldigde en niet bezoldigde nevenfuncties van Burgemeester
    Vreeman in het belang van de gemeente Tilburg?
2) Burgemeester van Tilburg ben je niet van 8 tot 5 uur, daarom is het normaal dat
    de nevenfuncties die in het belang zijn van de gemeente Tilburg gewoon gezien
    worden als werkzaamheden die horen bij het ambt als Burgemeester van de
    gemeente Tilburg.
3) Is Burgemeester Vreeman bereid om zijn inkomsten uit de bezoldigde/betaalde
    nevenfuncties af te dragen aan de gemeente Tilburg?
4) Wat zijn de bedragen die Burgemeester Vreeman nu privé ontvangt aan de
    bezoldigde/betaalde nevenfuncties?
5) Bent u bereid om alle nevenfuncties nog eens kritisch tegen het licht te houden of
    deze wel in het belang van de gemeente Tilburg zijn?

 

 •      Lid Raad van Commissarissen Arbo Unie
  (7 dagdelen, B) €€€€
 •      Lid Raad van Advies Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)
  (5 dagdelen, B) €€€€
 •      Voorzitter Bestuur Stichting Contractspelers Fonds KNVB (CFK)
  (4 dagdelen, B) €€€€
 •      Voorzitter Bestuur Zuidelijk Toneel / Hollandia
  (4 dagdelen, NB)
 •      Bestuurslid 'Kunst en Zaken'
  (5 dagdelen, NB)
 •      Lid Hoofdbestuur Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
  (aantal avonden, NB)
 •      Lid Klankbordgroep Klimaatbestendig Nederland
  (4 dagdelen, NB)
 •      Lid Raad voor Verkeer en Waterstaat,
  (6 dagdelen, bezoldigd) €€€€
 •      Commissaris Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)
  (4 dagdelen, B) €€€€
 •      Voorzitter Brabant Medical School
  (4 dagdelen, B) €€€€
 •      Lid Raad van Advies van OTTO Work Force
  (4 avonden, B) €€€€
 •      Lector 'Management van veranderingsprocessen in het publieke
       domein', Bestuursacademie Zuid Nederland
  (4 uur per jaar, NB)

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 


8 april 2009

 


16 april 2009

 

Audio en video - positie Vreeman onhoudbaar
Brabant 10 nieuws - LST wil referendum Vreeman - 16 april '09
Brabant 10 nieuws - LST wil referendum Vreeman - 21 april '09

 

Logo LST INITIATIEFVOORSTEL Logo LST

Referendum over Burgemeester Vreeman!                Tilburg, 27 maart 2009

 

Als de partijen PvdA, VVD en SP de burgers en het instrument "referendum" écht serieus nemen, dan zullen ze zeker instemmen met dit initiatiefvoorstel van de Lijst Smolders.
In heel Europa is er een gekozen Burgemeester behalve in Nederland.
De Lijst Smolders is realistisch en weet dat een gekozen burgemeester NOG niet haalbaar is.
Er zijn al wel pogingen mislukt, maar daar kon men dan ook alleen maar kiezen uit een PvdA burgemeester of een PvdA burgemeester.
Ondanks het feit dat de mogelijkheid tot het houden van 'n formeel Burgemeestersreferendum door een wijziging van de gemeentewet sinds eind vorig jaar niet meer mogelijk is, vindt de LST het echter wel zeer belangrijk dat de Tilburgers zich kunnen uitspreken of zij na 6 jaar nog wel verder willen met de zittende Burgemeester Vreeman.
Op grond van de geldende richtlijnen moet de raad voor 1 februari 2010 een aanbeveling doen omtrent de herbenoeming van de Burgemeester. De LST vindt dat er desondanks een referendum gehouden moet worden over de herbenoeming van de Burgemeester.
Dat referendum kan tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 gehouden worden. Met die uitslag in de hand kan dan ook de nieuwe gemeenteraad zich uitspreken over de herbenoeming. Een dergelijke uitspraak zullen de Commissaris van de Koningin en de Minister niet kunnen negeren bij het te nemen besluit omtrent de herbenoeming. Op deze manier wordt voorkomen dat deze herbenoeming weer enkel en alleen "geheim" in de achterkamers geregeld wordt vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen!

Het is goed om even stil te staan bij het feit dat onlangs de PvdA, VVD en SP op oneigenlijke gronden de besluitvorming over de Mall via een referendum laten plaatsvinden.
Tegen alle eerder gemaakte afspraken in werd er toen tijdens het besluitvormingsproces een referendum uit de hoge hoed getoverd, dat enkel en alleen als reddingsboei moest gaan dienen voor zowel de Mall als voor het College. Al met al een schaamteloze vertoning waarbij men ook nog durfde te beweren juist de burgers serieus nemen. Men zei ook dat alle drie de partijen afzonderlijk van elkaar in één dag op hetzelfde idee waren gekomen van dat referendum.

De LST vindt ook dat Burgemeester Vreeman niet herkozen moet willen worden vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen door de oude gemeenteraad in de achterkamers. Het zou een goede zaak zijn als inwoners v/d gemeente Tilburg zich kunnen uitspreken of zij na 6 jaar nog wel verder willen met deze Burgemeester, waarna dan vervolgens de nieuwe gemeenteraad met de uitslag van het referendum in de hand een besluit moeten nemen.

 

VOORSTEL
De Lijst Smolders stelt voor om een referendum te houden over de vraag of de burgers van de gemeente Tilburg door willen gaan met de heer Vreeman als Burgemeester en dat samen te laten vallen met de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010, alsmede om het presidium opdracht te geven om daartoe een uitgewerkt voorstel aan de raad voor te leggen.

 

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert, Harrie de Swart

 

 

Raadsvergadering 20 april 2009
Initiatiefvoorstel  LST weggestemd

 


21 april 2009

 


23 april 2009

 

 

Audio en Video - Zuidelijk Toneel
Brabant 10 - Zuidelijk Toneel presenteert plannen - 12 mei 2009

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016