LIJST SMOLDERS TILBURG

 

Amendement

 

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 10 december 2007

Constaterende dat:

 • De lijst Smolders o.a. onderstaande heeft ingebracht in de commissie Modern Bestuur van 19 november j.l.

Het bestaande RvO vraagt bij art.5, het Presidium, om de taken en bevoegdheden van het presidium te concretiseren.
Dat hebben ze daar toen niet voor niets neergezet.
Wij horen steeds maar weer dat wij als gehele raad de baas zijn, dus wij bepalen wat die taken en bevoegdheden zijn van het Presidium en niet de Burgemeester, het OM en alleen de Fractievoorzitters.
Dat moeten we ons als raad hier vandaag ook nog maar eens goed realiseren. Trouwens dat het in het presidium wel eens fout kan gaan is niet raar want dat is gewoon menselijk.
Het is wel raar dat we hier vandaag praten over een nieuw RvO en dus ook over het presidium en ik u niet "vertrouwelijk" mag informeren over wat er in het verleden feitelijk is gebeurd. De Lijst Smolders vindt dat juist belangrijk omdat dan iedereen in deze commissie daar rekening mee had kunnen houden in dit nieuw op te stellen RvO.
Uiterst vreemd want in het nieuwe RvO zou het moeten gaan om te leren van het verleden.
Daarom dan toch even de feiten.
Van de 443 gemeente's is Tilburg de enigste gemeente die een extra service krijgt van het OM, zoals ze dat zelf zo mooi zeggen. Juist dan moet je goed opletten is mij altijd geleerd.
Het is ook geen juist beeld dat wij als fractievoorzitters met het OM en de Burgemeester hele geheime zaken behandelen in dat presidium. Laat ik duidelijk zijn, de meeste info die wij krijgen van het OM zouden wij sowieso als raadsleden ook gewoon door de informatieplicht van B&W moeten krijgen.
Het is ook niet voor niets dat er Trias Politica bestaat en 442 gemeente's het anders doen?
Toch heb ik er geen enkele moeite mee dat het OM aanschuift, dat zijn gewoon goede mensen, en laat ik ook meteen het beeld weghalen dat ik en Burgemeester Vreeman een hekel aan elkaar zouden hebben, dat is absoluut niet waar. Maar als er zoals in het verleden problemen zijn in het presidium, moeten we ook niet als struisvogels de kop in het zand steken. Dan kan het niet zo zijn dat iedereen in de kramp schiet en we er op een fatsoenlijke manier niet meer uitkomen. Laten we trouwens ook duidelijk zijn dat de kans dat het presidium er zelf niet uitkomt uiterst klein is.
Daarom stelt de LST voor om art.4H aan het nieuwe RvO toe te voegen , welke luidt als volgt:
In het presidium besproken "vertrouwelijke" stukken kunnen "vertrouwelijk" worden voorgelegd aan "de Raad" als tenminste 3 fractievoorzitters daar om vragen.

Dit zal in de praktijk weinig voorkomen en mocht blijken dat er misbruik van wordt gemaakt kun je nog altijd besluiten om dit artikel bij meerderheid te schrappen.
Daarom zou het ook heel erg vreemd zijn als de servicegerichtheid van het OM zo bekrompen zou zijn om op voorhand te zeggen dat ze wegblijven als 4H zou worden toegevoegd aan het nieuwe RvO.
Als Art. 4H al ooit zou worden gebruikt blijft gewoon alles vertrouwelijk. Juist dan laat je ook zien dat het presidium geen achterkamer is, met Burgemeester, Fractieleiders en OM, maar dat juist ook "de raad" als geheel erbij betrokken wordt indien dat nodig is.

Tegelijkertijd laat je door art. 4H ook zien dat het geschonken vertrouwen van "De Raad" aan de fractievoorzitters en het presidium ook terecht is. Als er dan een keer problemen zijn in het presidium zou juist "De Raad" een frisse rol kunnen spelen bij het oplossen van die problemen.

Besluit; om art. 4. lid 11 aan het nieuwe RvO toe te voegen, welke luidt als volgt:
In het presidium besproken "vertrouwelijke" stukken kunnen "vertrouwelijk" worden voorgelegd aan "de Raad" als tenminste 3 fractievoorzitters daar om vragen.

 

en gaat over tot de orde van de dag.


Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert

 

 

 

 


INITIATIEFVOORSTEL

 

INLEIDING                                                                               Tilburg, 22 augustus 2007
-------------

De Lijst Smolders Tilburg heeft het afgelopen jaar als nieuwkomer pijnlijk blootgelegd dat de werkwijze van het presidium m.b.t. "geheimhouding" niet op orde is. Maar ook de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Presidium zijn niet geconcretiseerd in een statuut, terwijl dit wel wordt geëist in artikel 5 lid 7 van het Reglement van Orde.
In de gemeente Tilburg moet de politiek de wettelijke regels gaan naleven t.a.v. de werkwijze in het vertrouwelijk deel van het presidium. Tot op de dag van vandaag worden in het presidium de "vertrouwelijke" stukken zelfs nooit bekrachtigd in de vergadering, zodat de "vertrouwelijkheid" dan ook automatisch vervalt, zie artikel 25 lid 3 van de gemeentewet. Maar ook krijgen teveel stukken onterecht de status "vertrouwelijk", waaruit blijkt dat er niet op art.10 van de WOB wordt getoetst, daarover wordt in het presidium ook nooit gesproken.
De VVD heeft daarom al in 2006 een duidelijk signaal afgegeven door uit het vertrouwelijk deel van het presidium te stappen.
In Tilburg zouden de stukken ook moeten worden voorzien van de tekst "geheim" in plaats van de tekst "vertrouwelijk", zoals in vele andere gemeentes al wel gebeurd.
De SP heeft het afgelopen jaar herhaaldelijk pogingen ondernomen om de onwerkbare situatie, waardoor normaal communiceren nauwelijks mogelijk bleek, proberen te voorkomen voor de toekomst. Ze wilde dat samen met de VVD en de LST bereiken door zaken die van belang zijn duidelijk vast te leggen, zodat o.a. de opgebouwde kennis ook niet erodeert, omdat Burgemeesters, Wethouders en Raadsleden immers komen en gaan. Door pure machtspolitiek willen de coalitiepartijen niets aan de bestaande situatie veranderen, omdat het volgens hen altijd goed is gegaan zonder Smolders en het nu teveel eer zou zijn voor Smolders. Dit mag nooit een argument zijn om bepaalde tekortkomingen binnen je eigen apparaat niet aan te pakken. Twee van de bovengenoemde partijen hebben al een noodsignaal afgegeven door uit het presidium te stappen en de SP wil nu dat er serieus werk wordt gemaakt van de onderstaande voorstellen, omdat ook zij anders uit het vertrouwelijk overleg zal stappen.

 

VOORSTEL

--------------------------------

1) Wij stellen voor dat artikel 8f weer terugkomt in de verordening geldelijke voorzieningen voor raadsleden. "De uitkering eindigt in elk geval met ingang van de maand volgend op die waarop de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt".
2) Wij stellen voor dat er een protocol komt m.b.t. hoe om te gaan met "geheimhouding"
3) Wij stellen voor dat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Presidium worden geconcretiseerd in een statuut, zoals dat ook in artikel 5 van het Reglement van Orde onder punt 7 wordt geëist, maar dit echter tot op de dag van vandaag nog niet is gebeurd.
Dit statuut zal dan ook ter vaststelling aan de raad moeten worden aangeboden.


LST Hans Smolders        -        SP Johan v/d Hout       -        VVD Joost Moller

 

 

 

 

Van bovenstaand Initiatiefvoorstel is voorstel;

   1. Aangenomen
   2. Aangenomen maar het woord protocol moest gewijzigd worden in informatiemap
   3. Is 3 maanden uitgesteld om te behandelen in een nieuw op te stellen Reglement van Orde.
             In die vergadering 3 maanden later, op 10 december 2007, was het weer pure
             machtspolitiek en zie hieronder uiteindelijk het gevolg daarvan.
 

 


Geen geheim overleg meer in Tilburg

ANP, 21 januari 2008

Tilburg, 21 jan. De fractievoorzitters in de Tilburgse gemeenteraad worden voortaan niet meer in een vertrouwelijk overleg bijgepraat over de openbare orde en veiligheid in de stad. Dat hebben de fractievoorzitters besloten, zo liet een woordvoerster van de raad weten.

In het vertrouwelijke gedeelte van het presidium bespraken de leiders tot dusver kwesties van openbare orde met de burgemeester, de districtschef van de politie en de gebiedsofficier van Justitie.

Onder de oppositie bestond grote ontevredenheid over die praktijk. Zo werd geregeld informatie 'gelekt' en vond een aantal fracties het geheime gedeelte een vorm van achterkamertjespolitiek. Lijst Smolders Tilburg (LST), D66, SP en VVD besloten om die redenen eerder al niet meer mee te doen aan het vertrouwelijke overleg.

LST-Fractievoorzitter Hans Smolders, die lang heeft gepleit voor afschaffing van het overleg, reageerde verheugd op het besluit. ,,Ik heb een gat in de lucht gesprongen. Het was een groot politiek spel. Als volksvertegenwoordiger moet je ook de openbare orde openlijk kunnen controleren'', aldus Smolders.

In september vorig jaar werd de politicus veroordeeld tot een boete van 750 euro omdat hij vertrouwelijke informatie naar buiten had gebracht. Tegen die straf zijn zowel hijzelf als het Openbaar Ministerie in beroep gegaan.

In ,,situaties die leiden tot grote onrustgevoelens'' kunnen sommige onderwerpen incidenteel toch nog in het geheim worden besproken. De fractievoorzitters beslissen dan zelf of ze aan de vergadering willen deelnemen.

 

 


24 januari 2008

 


22 januari 2008

 

Teletekst 22 januari 2008

 

 
22 januari 2008

 

 


PERSBERICHT:

Geheim Fractievoorzittersoverleg Tilburg opgeheven

21 januari 2008

P E R S B E R I C H T

Geheim fractievoorzittersoverleg Tilburg opgeheven

Tilburg, 21 januari 2008

In augustus 2006 besloot de VVD Tilburg niet langer deel te nemen aan het geheime overleg tussen de fractievoorzitters en de Officier van Justitie. De reden hiervoor was dat de VVD vond dat 90% van wat daar besproken werd gewoon in een openbare vergadering kon worden besproken. Daardoor was de VVD niet in staat om het falende veiligheidsbeleid in Tilburg aan de kaak te stellen. In diverse onderzoeken (o.a. Elsevier en AD) bleek Tilburg steevast één van de meest onveilige, zo niet de onveiligste stad van Nederland te zijn. Tilburg heeft onderzocht dat de Tilburgers veiligheid de meest belangrijke gemeentelijke taak vinden. Voor de VVD is het onacceptabel dat een dusdanig belangrijk onderwerp in de achterkamertjes wordt besproken.

In april 2007 bracht Hans Smolders, uit protest over de onterecht opgelegde vertrouwelijkheid, informatie uit dit overleg naar buiten en werd vervolgens gearresteerd. Hem werd daardoor niet langer toegestaan aan het vertrouwelijk overleg deel te nemen en wilde dit ook zelf niet meer. Recent stapte ook de SP en D66 uit het vertrouwelijk deel van het overleg.

Vanavond heeft het fractievoorzittersoverleg besloten om het vertrouwelijk overleg helemaal op te heffen. In gevallen dat het écht nodig is om de raad vertrouwelijk te informeren zal de burgemeester dit alsnog doen. De VVD vind dit prima omdat het dan ook duidelijk zal zijn dat het ook écht om vertrouwelijke informatie moet gaan.

Joost Möller

Fractievoorzitter VVD Tilburg

 

 Geen geheim overleg meer in Tilburg

ANP, 21 januari 2008

TILBURG - De fractievoorzitters in de Tilburgse gemeenteraad worden voortaan niet meer in een vertrouwelijk overleg bijgepraat over de openbare orde en veiligheid in de stad. Dat hebben de fractievoorzitters maandagavond besloten, zo liet een woordvoerster van de raad weten.

In het vertrouwelijke gedeelte van het presidium bespraken de leiders tot dusver kwesties van openbare orde met de burgemeester, de districtschef van de politie en de gebiedsofficier van Justitie.

Onder de oppositie bestond daarover grote ontevredenheid. Zo werd geregeld informatie ‘gelekt’ en vond een aantal fracties het geheime gedeelte een vorm van achterkamertjespolitiek. Lijst Smolders Tilburg (LST), D66, SP en VVD besloten om die redenen eerder al niet meer mee te doen aan het overleg.

LST-Fractievoorzitter Hans Smolders, die lang heeft gepleit voor afschaffing van het overleg, reageerde verheugd op het besluit. ‘Ik heb een gat in de lucht gesprongen. Het was een groot politiek spel. Als volksvertegenwoordiger moet je ook de openbare orde openlijk kunnen controleren’, aldus Smolders.

In september vorig jaar werd de politicus veroordeeld tot een boete van 750 euro omdat hij vertrouwelijke informatie naar buiten had gebracht. Tegen die straf zijn zowel hijzelf als het Openbaar Ministerie in beroep gegaan.

In ‘situaties die leiden tot grote onrustgevoelens’ kunnen sommige onderwerpen incidenteel toch nog in het geheim worden besproken. De fractievoorzitters beslissen dan zelf of ze willen meepraten.

Fractievoorzitter Auke Blaauwbroek van coalitiepartij PvdA noemt het schrappen van het overleg ‘droevig en jammer’. ‘In sommige gevallen moet je nu eenmaal terughoudend zijn met informatie. Dit was een goed instrument voor de raad om controle op het beleid uit te oefenen, maar nu er vier partijen uitgestapt zijn heeft het geen legitimiteit meer. Anders wordt het echt achterkamertjespolitiek.’