verkiezingsprogramma    Geluidsfragmenten Raadszaal    interesante links

 Voorwoord

De LST is geen traditionele politieke partij maar ontstaan als Burgerverzet.
Wij bestaan dus niet uit politici maar uit bezorgde en betrokken burgers die ondertussen heel veel bestuurlijke ervaring hebben opgedaan. Van meet af aan hebben wij een duidelijk doel, namelijk de Tilburgse politiek weer betrouwbaar en bekwaam laten functioneren.
Geldverkwisting en wanbeleid moeten een halt worden toegeroepen. 
Eigenbelang en partijbelang moeten plaats maken voor het belang van de inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel.

Lijst Smolders is in 2006 begonnen aan een hele moeilijke en ondankbare opgave, maar wel met een hele duidelijke visie. 
Eerst inhoudelijk blootleggen wat er allemaal fout gaat en wat goed gaat steunen.        
Een samenvatting van de periode 2006-2010 vindt u op onze website:  http://www.lijstsmolders.nl/totaaloverzicht/index.htm
 
Lijst Smolders Tilburg is sinds 2018 de grootste partij in de Tilburgse gemeenteraad.
Dat is voor een lokale partij in een grote stad heel bijzonder.
Toch werd de LST op ondemocratische en onfatsoenlijke wijze buitengesloten in het college van B&W. Dit gebeurde terwijl men zei dat er goed was samengewerkt met de LST en dat ook de persoonlijke verhoudingen goed waren! De partijen die het al heel lang voor het zeggen hebben in Tilburg wilde een paar maanden na de verkiezingen ineens wel graag samenwerken met de LST, immers de baantjes waren ondertussen weer onder deze gevestigde partijen verdeeld.
Een samenvatting van de periode 2018-2022 vindt u op onze website: http://www.lijstsmolders.nl/totaaloverzicht/index2.htm   

De LST heeft inmiddels 12 jaar doortastend, inhoudelijk en fatsoenlijk oppositie gevoerd.
Vriend en vijand zijn het daar nu achteraf ook over eens. 
Deze gedwongen rol in de oppositie zijn we nu meer dan zat omdat wij geldverkwisting en wanbeleid vanuit de oppositie niet kunnen stoppen of voorkomen. Dat is alleen mogelijk als we in het college van B&W komen. De LST wil met gezond verstand problemen snel en effectief oplossen. We zien het nu nog te vaak misgaan, maar dat wil niet zeggen dat de LST het kind met het badwater gaat weggooien.
In de afgelopen periode hebben we opnieuw bewezen een constructieve en betrouwbare partij te zijn. We moeten kennelijk nog groter worden zodat na 16 maart de gevestigde partijen de LST niet meer kunnen buitensluiten in het college van B&W. 


 
DOE MEE en STEM LST
TERUG NAAR DE MENSELIJKE MAAT

Meer kwaliteit in plaats van streven naar kwantiteit.
 

 

 

Enkele punten uit het
Burgerprogramma


   
De LST wil één wethouder die zijn volledige aandacht gaat geven aan alle wijken in Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel. Deze wijkwethouder voor alle wijken kan o.a. fungeren als
Eerste Hulp bij Bestuurlijke Ongelukken (EHBO). Dus korte lijntjes en zichtbaar zijn.          
   
Er wordt op 1 km2 in het centrum van Tilburg voor honderden miljoenen euro’s in stenen geïnvesteerd en jaarlijks vele tientallen miljoenen aan subsidies gegeven.           
De LST wil dat in alle wijken meer wordt geïnvesteerd in o.a. veiligheid en onderhoud.
   
Burgers bij inspraak serieus nemen en hen niet alleen met voldongen feiten confronteren.
Inspraak mag geen schijninspraak zijn waardoor inspraakavonden schijnvertoningen worden. 
   
Wijk- en dorpsraden moeten meer eigen budget krijgen om daarmee de leefbaarheid en de sociale cohesie in hun wijken en dorpen te waarborgen en te vergroten.  
   
Peperdure zogenaamde kunst in de openbare ruimte, daar hebben de burgers genoeg van.
   
Het mag nooit meer gebeuren dat zogenaamde kunst zoals “de Maawmuur” voor monumentale en historische panden wordt geplaatst zoals bij het Paleis Raadhuis en de Heikese Kerk.
Dat is een minachting voor ons cultureel historisch erfgoed.
   
We moeten stoppen met een Draaiend Huis dat aan reparaties en onderhoud jaarlijks enorme bedragen aan belastinggeld kost, soms wel rond de 60.000 euro per jaar.
   
Het mag nooit meer gebeuren dat peperdure zogenaamde kunst geplaatst wordt zoals o.a.
“De Love Boat” in de Piushaven (die nooit heeft gefunctioneerd en inmiddels op de schroothoop ligt) . 
   
Aan de beeldkwaliteit van gebouwen moet snel hogere eisen worden gesteld. Nu is deze vaak fantasieloos en kleurloos waardoor je te veel troosteloze blokkendozen krijgt.
   
Bij bouwprojecten moeten belangen van projectontwikkelaars onderschikt zijn aan de ruimtelijke- en beeldkwaliteit.
   
Voor de leefbaarheid van onze stad zijn er grenzen aan bebouwing.       
VOL=VOL en daarom dus niet inleveren op ruimtelijkheid en groen.
De LST gaat ook hier voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.  
   
Onze ouderen die dit land met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd verdienen veiligheid, zorg, respect, aandacht en waar nodig financiële steun.  
   
Armoede en verborgen armoede met daaraan verwante andere problemen zullen de komende jaren alleen maar groter worden. De papieren werkelijkheid van beleidmakers is totaal anders dan de praktijk achter de voordeur of op straat. Er zal voor een effectieve en praktijkgerichte aanpak gekozen moeten worden. Nu spant men te vaak het paard achter de wagen waardoor problemen niet opgelost worden of zelfs erger worden, terwijl management met zijn papieren werkelijkheid zegt dat alles goed gaat.  
   

Er moet een inhaalslag komen met de realisatie van betaalbare seniorenwoningen met daarbij diverse faciliteiten voor onze ouderen. 

   
Onze jongeren zijn opgezadeld met grote studieschulden.
De huidige politieke partijen PvdA, GL, VVD en D66 zijn hiervoor verantwoordelijk.
Ze zeggen op te komen voor de jongeren maar juist het tegendeel is waar.
   

Onze jongeren moeten worden geholpen met het verkrijgen van betaalbare starterswoningen.
Juist hier moet de gemeente haar sociale gezicht tonen.

   
De Tilburgse bevolking, ongeacht kleur en afkomst, voorrang bij het toewijzen van een woning. 
   
Asielzoekers onderhand eens veilig en fatsoenlijk opvangen in hun eigen regio.
   
Koester, stimuleer en versterk vooral het menselijk kapitaal met initiatieven van onderop want Tilburg bestaat niet alleen uit beton en stenen.
   
Het groenonderhoud en het schoonhouden van de wijken moet veel en veel beter.
   
Op vele gebieden is schaalvergroting op termijn funest gebleken.                
Wij zullen daarom elke vorm van schaalvergroting kritisch blijven bekijken.
Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel moeten mooie en herkenbare dorpen blijven.         
De LST gaat ook hier voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.
   
De veiligheid in Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel is voor de LST erg belangrijk. Gedogen is voor de LST uit den boze. Handhaven, orde, integriteit en fatsoen zijn voor LST de leidraad. Om de veiligheid te waarborgen gaan we de grenzen van de wet opzoeken.
Iedereen moet zich weer veilig gaan voelen in zijn leefomgeving.  
   
Structureel meer politie op straat is een verkiezingsbelofte die al heel lang door de gevestigde politiek niet wordt nagekomen. De LST wil daarom aan de slag met speciaal geselecteerde multifunctionele Toezichthouders die daadkrachtig en sociaal vaardig zijn. Zij zullen permanent in de wijken waken over de veiligheid, handhavend optreden bij allerlei zaken, jongeren aanspreken, verloedering tegengaan en een goede sociale band opbouwen met bewoners en de jongeren in hun wijk. 
   
Hondenbelasting afschaffen, heel veel andere gemeenten deden het al.
   
Tilburg heeft op Stappegoor een piepklein buitenzwembad.
De LST vindt daarom dat er meer zwemgelegenheden moeten komen.
Ook in onze dorpen moeten zwembaden open blijven zoals o.a. zwembad Groene Wellen.
   
Het Pieter Vreedeplein moet voor fietsers onderhand eens worden afgesloten op dezelfde tijden zoals die gelden voor de Heuvelstraat.
   
In de binnenstad moeten in alle gemeentelijke parkeergarages de eerste 60 minuten parkeren gratis worden. Een goede bereikbaarheid van het centrum is essentieel. 
   
Bewaakte fietsenstallingen bij alle wijkwinkelcentra.
   
De gemeente moet er voor alle ondernemers zijn (van groot tot zzp-er) en niet alleen voor ondernemers die de weg op het stadhuis goed kennen. Vanuit het stadhuis moet er meer bedrijfsmatig gewerkt en gedacht worden, waarbij “leren van” en “luisteren naar” ondernemers essentieel is.
Startende ondernemers moeten extra faciliteiten krijgen.
De gemeente moet bij eigen investeringen er alles aan doen om Tilburgse bedrijven in te schakelen.   
   
Het dorpse karakter van Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel bewaken.  
Onze dorpen moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.
Hou ook rekening met een forse stijging van het aantal ouderen in onze dorpen.
Het is belangrijk om goed “te luisteren naar” en “te leren van” de dorpsraden.  
   
Aan de slag met meer en betere voorzieningen in de Reeshof. Deze bewoners betalen een groot deel van de Tilburgse belastingen en krijgen er te weinig voor terug. 
   
De Reeshof moet snel een cultureel centrum krijgen voor een echt samenhangend hart in de wijk.
Hier moet men dan terecht kunnen voor o.a. feesten en partijen, repetitieruimte, ondernemersbijeenkomsten, kunst en cultuur, enz.
Alleen een klein wijkcentrum voldoet niet voor een wijk met meer dan 45.000 inwoners.
   

Wijkevoort is het zoveelste voorbeeld waar bewoners niet serieus zijn genomen.  De bewoners zijn zelfs een rechtsgeldig referendum ontnomen door het huidige college van B&W bestaande uit D66, VVD, CDA en GL. Bewoners zijn voor de gek gehouden!
Het oorspronkelijke plan Wijkevoort ging over 30ha met hoogwaardige industrie en wat komt er uiteindelijk: maar liefst 80 ha met enorme blokkendozen waar met dozen wordt geschoven. Burgerparticipatie is veel te vaak een regelrechte aanfluiting.

   
Goedwillende allochtonen en autochtonen moeten zich niet meer tegen elkaar uit laten spelen door de politiek. Wij moeten beseffen dat de politiek tot alles in staat is om haar macht te behouden met de aloude verdeel- en heerstechniek. Ook de media moet hierin waakzamer en zorgvuldiger zijn.
   
Op scholen dient men meer in te zetten op normbesef en hufterig gedrag mag niet meer getolereerd worden. Het gaat op school niet alleen om kennis maar ook om de vorming van onze jeugd. 
   
Achterstallig onderhoud aan wegen, trottoirs en fietspaden moet altijd met spoed worden weggewerkt.
   

Het huidige college van B&W wil de rijbanen op de Ringbaan West halveren en dat moet uit alle macht worden voorkomen.

   
Het jaar in jaar uit aangaan van gigantische schulden is onhoudbaar en de Tilburgers gaan daar de rekening voor gepresenteerd krijgen, dus dit moet stoppen.
   
De huidige VVD heeft samen met alle linkse partijen een voorstel van 200 miljoen euro aangenomen om onrealistische en onbetaalbare plannen van het klimaatakkoord uit te voeren met o.a. biomassa, zonnepanelen plaatsen in weilanden en huizen van het gas afhalen. Dat moet echt stoppen!
   
Door onrealistische en onbetaalbare klimaatmaatregelen is de energierekening onbetaalbaar geworden. Op deze manier moet Tilburg hier niet meer aan meewerken!
   
Van kleine initiatieven die door burgers worden gedragen (zoals o.a. kittenopvang, volkstuinen, visverenigingen en allerlei andere verenigingen) mag het sociale belang niet worden onderschat. Hiervoor moet meer medewerking en budget komen.
   
De economische en sociale waarde van o.a. Willem II en Tilburg Trappers mag niet worden onderschat.
   
De amateursport dient meer aandacht en budget te krijgen.
   
De LST zet in op een leefbare, bruisende en ondernemende stad die zich ontwikkelt naar de menselijke maat waarbij haar eigen kracht niet mag worden onderschat.     
Men moet ook verder bouwen op bestaande kwaliteiten. Wij moeten zeker open staan voor vernieuwing maar wel in een realistisch tempo, financieel haalbaar en met respect voor het bestaande.
   
De LST wil nu in het College van B&W komen want pas dan kunnen wij het wanbeleid en de geldverkwisting voorkomen en oplossen in plaats van het weer vanuit de oppositie pijnlijk te moeten blootleggen in de gemeenteraad. 
   
Lijst Smolders Tilburg kan de komende vier jaar enkel en alleen met uw steun het verschil gaan maken. Met dank aan de kiezers die vorige keer wél zijn gaan stemmen is de LST nu de grootste partij.
De LST hoopt bij deze verkiezingen echter wel dat van de 90.000 stemgerechtigden die uit onvrede niet meer zijn gaan stemmen een flink aantal dat nu wél gaan doen. Anders gaat er nooit iets veranderen.
   
Al heel lang hebben steeds dezelfde partijen het in Tilburg voor het zeggen gehad, namelijk de PvdA, VVD, CDA, SP, GL en D66. Daarom verdient Lijst Smolders één keer een eerlijke kans in het college van B&W omdat we het meer dan zat zijn om telkens vanuit de oppositie het wanbeleid en de geldverkwisting bloot te leggen. Natuurlijk gebeuren er ook goede dingen en die steunt de LST dan ook ruimhartig! De LST wil ook niet het kind met het badwater weggooien!
   
De gevestigde politieke partijen en hun politici moeten weer gaan beseffen wie ze eigenlijk moeten dienen, niet zichzelf of hun netwerkjes maar de burgers die hen hebben gekozen en via belastingen ook alles betalen. 
   

 

Openbaar Bestuur
Bestuurlijke integriteit zou tot de kernwaarden van de politiek moeten horen.
Om het draagvlak van de politiek in de samenleving niet nog kleiner te laten worden is het van groot belang dat de politiek integer gedrag vertoont. Sterker nog, de politiek moet er zelfs voor zorgen dat ze de schijn niet tegen heeft.
De LST heeft altijd keihard ingezet op integriteit en dat werd ons niet in dank afgenomen, maar wel door vele kiezers beloond.
In het verleden heeft de LST o.a. het onterecht uitkeren van wachtgelden en het misbruik van vertrouwelijkheid blootgelegd en gestopt.
De LST is bijvoorbeeld de enige partij geweest die bij het Midi Theater heeft laten zien dat zij het belang van de belastingbetaler dient en integriteit hoog in het vaandel heeft staan. Het gevolg was dat enkele wethouders en toenmalige burgemeester Vreeman moesten vertrekken. Het Midi-dossier blijft tot op de dag van vandaag vraagtekens oproepen omdat er bij de verkoop niet integer is gehandeld. De belastingbetaler moet uiteindelijk opdraaien voor een verlies van 12 miljoen euro. Dit is één van de vele voorbeelden waardoor het vertrouwen in het openbaar bestuur tot een dieptepunt is gedaald. Het is daarom begrijpelijk dat 90.000 Tilburgers niet meer gaan stemmen. Toch is het belangrijk dat een deel van deze Tilburgers nu wél weer een keer gaan stemmen om zo keihard af te rekenen met de politieke partijen waar ze (terecht) helemaal geen vertrouwen meer in hebben. Zelfs veel Tilburgers die wel plichtsgetrouw blijven stemmen, hebben ondertussen nauwelijks of geen vertrouwen meer in de gevestigde politiek.

 

Veiligheid
Voor de LST is veiligheid een absolute prioriteit. “Gedogen” is voor de LST uit den boze. Handhaven, orde, integriteit, respect en fatsoen moeten de leidraad zijn. Het gezag zal weer gerespecteerd en desnoods afgedwongen moeten gaan worden. Om de veiligheid te waarborgen gaan we de grenzen van de wet opzoeken als het gaat om personen die een bedreiging vormen voor de veiligheid in Tilburg.
Tekort aan mankracht en “geen prioriteit” bij politie mogen niet langer een excuus zijn.
Men zal effectiever moeten gaan werken en gaan saneren binnen de managementterreur waardoor er weer meer agenten de straat op kunnen. De wijkagent moet snel weer een vertrouwd beeld worden in onze straten en waar nodig komen er meerdere agenten per wijk. In tijden van nood kunnen particuliere beveiligers worden ingeschakeld. Zolang we geen of te weinig blauw op straat zien, wil de LST met speciaal geselecteerde multifunctionele toezichthouders permanent in de wijken aanwezig zijn. Deze toezichthouders zullen dan waken over uw veiligheid, handhavend optreden en een goede sociale band opbouwen met jongeren en de rest van de bewoners van hun wijk. Er moet ook een stevig ontmoedigingsbeleid komen voor drugsdealers en gebruikers. Tegelijkertijd moet er meer aandacht zijn voor kleine criminaliteit die vaak de basis legt voor zwaardere misdrijven later. De politie dient meer rekening te houden met de slachtoffers en tegelijkertijd de daders keihard aanpakken. Voor hufterig gedrag geldt “zero tolerance”.

Het gedoogbeleid m.b.t. softdrugs is nu een dusdanige puinhoop dat je softdrugs (wiet/cannabis) moet gaan legaliseren en reguleren. Vervolgens moet het gebruik, de productie en handel in chemische en andere harddrugs keihard aangepakt worden. Het gebruik van deze drugs is onder jongeren een groot probleem geworden.

 

Ouderen
Er moet voor senioren en ouderen een doelgroepenbeleid komen omdat iemand van 50 jaar tegen andere zaken aanloopt dan iemand die ouder is dan 75 jaar. De LST wil samen met senioren, ouderen en betrokken organisaties uit Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel samenwerken waarbij “leren van elkaar” en “luisteren naar elkaar” essentieel is. Onze ouderen die dit land met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd, verdienen respect en aandacht. Ze moeten veilig en zorgeloos oud kunnen worden.
Het is te gek voor woorden dat senioren langer moeten doorwerken na hun 65e levensjaar. Bij de pensioendiscussie is een vuil politiek spel aan de gang. Hierbij worden jong en oud tegen elkaar opgezet met als drogreden dat de ouderen een bedreiging zijn voor de pensioenen van de jongeren.
Ouderen hoeven helemaal niet gekort te worden en jongeren kunnen gewoon een goed pensioen krijgen als de onbetrouwbare en incompetente politiek eens zou stoppen met de enorme geldverkwisting en het desastreuze (en peperdure) wanbeleid uit Brussel.
Onze ouderen verrichten een groot deel van het vrijwilligerswerk in onze stad. Zonder hen zouden grote sociale en maatschappelijke problemen ontstaan in onze Tilburgse samenleving. Als we deze vrijwilligers niet de aandacht, de rust en het respect geven dat zij verdienen, zullen ze afhaken. Ouderen moeten op vele manieren betrokken blijven want hun ervaring en kennis zijn van onschatbare waarde. Onze ouderen zullen we meer moeten ontzien omdat zij het moordend tempo van veranderingen vaak niet meer bij kunnen benen. Ook al zijn er computercursussen voor ouderen, toch blijft digitalisering voor een deel van onze ouderen een nachtmerrie en daar moet zeker de komende 20 jaar nog rekening mee gehouden worden. De dienstverlening aan de burger dient daarom ook altijd op een (begrijpelijke) manier te geschieden waardoor deze voor iedere burger vindbaar en beschikbaar is.


Onderwijs
De Rooi Pannen in TilburgHet onderwijs moet een stevige basis vormen voor onze maatschappij. Scholen moeten samenwerken met o.a. sport- en andere verenigingen waardoor de participatie van onze jongeren toeneemt.
De breed uitgezette campagne onder jongeren met als doel om hen in Tilburg te laten studeren moet beter en nog krachtiger worden voortgezet.
Het is van het grootste belang om jongeren aan Tilburg te binden, ook na hun studie. Er is meer aandacht nodig voor het binden van onderwijs- en kennisinstellingen aan onze stad. Het vertrek van de Fontys Sport-Hogeschool en Sociale Studies uit Tilburg had absoluut voorkomen kunnen worden.
Met name op basis- en middelbare scholen zal men meer moeten inzetten op normbesef en zal hufterig gedrag niet meer getolereerd worden. Het gezag van de onderwijzer en de conciërge zal weer gerespecteerd en (indien nodig) afgedwongen moeten worden, dit gezag heeft men immers zelf laten ondermijnen en om de jeugd daar nu achteraf de schuld van te geven is dus wel heel makkelijk. Het gaat op school niet alleen om kennis maar ook om de vorming van onze jongeren. Een groot gedeelte van de leraren heeft in de voorbije jaren haar gezag zelf ondermijnd. Het gevoerde beleid van “gedogen” en het “pappen en nathouden” is slecht geweest voor de vorming van onze jeugd en heeft het respect zwaar aangetast.Jongeren
De gevestigde politieke partijen hebben al weer een hele tijd geleden de studiebeurs afgeschaft waardoor onze jeugd werd opgezadeld met een nog hogere studieschuld. Hoe kunnen deze jongeren nog ooit een huis kopen?
Partijen als D66, VVD, GL en de PvdA zeggen steeds voor de belangen van (studerende) jongeren op te komen, maar het tegendeel is waar. Het zou verstandig zijn als jongeren niet meer geloven in verkiezingspraatjes vol met loze en misleidende beloftes. De laatste weken voor de gemeenteraadsverkiezingen volgen jongeren op tv of via social media vaak debatten waarin uitsluitend landelijke politici te zien of te horen zijn. Jongeren moeten zich ook kunnen verdiepen in Tilburgse partijen zoals de Lijst Smolders Tilburg. De LST is al heel lang veruit de grootste politieke partij in Tilburg en zit in de “haarvaten” van alle buurten en wijken in de hele stad. Tilburg is een studentenstad en de LST wil dat jongeren zich veilig en prettig voelen. De jeugd moet maximaal gestimuleerd worden om meer te gaan sporten want de computer wint het rijkelijk van het ouderwetse sportveld en dat is een zeer ongezond.
Lijst Smolders wil een herbezinning op het reguliere jongerenwerk in alle wijken. Ondanks de (op papier) goede bedoelingen van allerlei instellingen en instanties, is en blijft het belangrijk om de jeugd beter en meer te betrekken.
Het gevoerde (zwaar gesubsidieerde) en peperdure beleid heeft niet geleid tot een merkbare verbetering van normen, waarden, lichamelijk en geestelijk welbevinden. Integendeel: er waren bijvoorbeeld nog nooit zoveel jongeren met psychische klachten.
Het huidige jeugdzorgstelsel is te ingewikkeld en het rommelt. Kinderen en gezinnen voelen zich nauwelijks gehoord en gezien. De achterliggende problematiek, die vaak bestaat uit meerdere problemen, is te weinig in beeld. Gezinnen vertellen op verschillende plekken hun verhaal. Er is niet één gezicht, één professional die bij de gezinnen komt en een vertrouwd aanspreekpunt is. Er is iemand nodig die van begin tot het eind een relatie opbouwt met deze gezinnen, waardoor er vertrouwen ontstaat en dat diegene het totaalplaatje ziet. Pas dan kan er aan een goede oplossing gewerkt worden.
Er worden nu echt kansen gemist.

 

Participatie
Betaald werk is een van de beste vormen van participatie.
Betaalde banen mogen niet vervangen worden door onbetaalde banen met inzet van uitkeringsgerechtigden. Activeer werkelozen en uitkeringsgerechtigden, maar behandel ze niet als tweederangsburgers. Het deelnemen van iedere burger aan onze Tilburgse samenleving is van essentieel belang voor de leefbaarheid in onze stad. Iedere inwoner van Tilburg, man of vrouw, van welke afkomst dan ook, moet daar een eigen verantwoordelijkheid in gaan nemen.
Ga bijvoorbeeld in een schoolbestuur zitten, word actief bij een sportclub, organiseer iets in je buurt, ga de politiek in of word actief in een wijkraad of dorpsraad. Zo zijn er vele voorbeelden van vrijwilligerswerk waarmee je een bijdrage kunt leveren om er samen iets van te maken. Nederlands spreken is van groot belang en eenieder die dat nog niet kan moet zich zo snel mogelijk de taal eigen maken.
Een passieve houding is respectloos, maakt je ook kansloos op de arbeidsmarkt en staat een betere toekomst in de weg.
Welwillende autochtone en allochtone Tilburgers moeten zich door de politiek niet meer tegen elkaar laten uitspelen en ook de media moet hierbij veel meer (en beter) haar verantwoordelijkheid nemen. De aloude “verdeel- en heerstechniek” van de politieke elite en het establishment moet stoppen.
Onze ouderen, die dit land hebben opgebouwd met bloed, zweet en tranen trappen daar ook niet meer in omdat zij ondertussen weten hoe onbetrouwbaar de politiek, de overheid en zogenaamde “onafhankelijke” maatschappelijke organisaties kunnen zijn.
Het is hoog tijd dat een deel van de nieuwe Nederlanders echt gaat participeren in de Nederlandse samenleving. Zij kunnen een voorbeeld nemen aan hun landgenoten die wel hun weg hebben gevonden door zich aan te passen aan onze samenleving. Als je participeert en je aan de wet houdt, kun je gerust trots zijn en blijven op je Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Antilliaanse, Chinese of andere afkomst en cultuur.

 

Werkgelegenheid / Economie
De gemeente moet nog krachtiger en effectiever zijn bij het faciliteren, het promoten en het scheppen van voorwaarden die leiden tot een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers.
In vergelijking met andere grote steden heeft Tilburg minder arbeidsplaatsen, daarom moeten we streven naar meer vaste banen.
Gemeente en bedrijfsleven dienen gezamenlijk een toekomstbeeld te ontwikkelen met een lange termijnvisie op de economische ontwikkeling van onze stad, gekoppeld aan een afsprakenkader.
Wij hebben in Tilburg veel goede ondernemers waar we trots op kunnen zijn, dat geldt voor zowel grote als kleine bedrijven en onze ZZP-ers. Onze jeugdige ondernemers moeten we steunen en begeleiden, zij zijn immers belangrijk voor onze toekomst en moeten voor Tilburg behouden blijven. De Tilburgse ondernemer en het ondernemerschap moeten in alle opzichten gestimuleerd en gefaciliteerd worden. De gemeente moet er alles aan doen om opdrachten vooral aan Tilburgse bedrijven te geven.

De LST zal waakzaam zijn en indien nodig de plannenmakers op het stadhuis tijdig bijsturen. Men moet er zich nog meer van bewust gaan worden wat de enorme gevolgen voor Tilburgse ondernemers kunnen zijn van gemeentelijke besluiten, evenementen en infrastructurele werken.
De gemeente Tilburg moet meer bedrijfsmatig denken, waarbij “leren van” en “luisteren naar” ondernemers essentieel is. Men moet buiten de bestaande patronen durven denken, dus niet blijven vasthouden aan wat er allemaal niet mag maar de grenzen van wat wel verantwoord mogelijk is, opzoeken en dit in samenspraak met de betreffende ondernemers doen. Bij winkelcentra moet het parkeren zoveel mogelijk gratis blijven, in ieder geval voor de eerste 60-90 minuten. Voor een goed leef- en werkklimaat is aandacht nodig voor de kwaliteit van de openbare ruimte in de winkelgebieden en op onze industrieterreinen. Men dient verloedering en overlast in een vroeg stadium aan te pakken.

 

Kunst en cultuur
Bij zeer veel Tilburgers is het draagvlak voor kunst en al zeker voor kunst in de openbare ruimte minimaal en desondanks worden we de laatste jaren steeds weer geconfronteerd met peperdure “zogenaamde” kunst. Zo kocht het college van B&W een Draaiend Huis (dat vaak stil staat), D’n Ophef (een “brug”
die constant onderhoud nodig heeft), een soort duikplank, twee schommels langs het kanaal (De Pagode), een inmiddels verdwenen Love Boat, etc. etc. Deze “kunst” wordt zogenaamd op “verzoek” van onze burgers aangekocht, maar in werkelijkheid wordt e.e.a. door een hele kleine selecte groep belanghebbenden bepaald. De LST wil dit soort wanbeleid en geldverkwisting een halt toe roepen. Als je de Tilburgse cultuurvoorzieningen in beeld brengt dan wordt meteen duidelijk dat naar deze sector heel veel belastinggeld stroomt zonder een effectieve en efficiënte controle daarop maar ook met amper enige vernieuwing.
De LST is voorstander van vernieuwing en het stimuleren van aanstormend talent. Broedplaatsen voor kunst en cultuur moeten er voornamelijk voor startende gezelschappen en startende creatieve ondernemers zijn. Daarnaast dient de amateurkunst meer aandacht te krijgen. Door gevestigde en zwaar gesubsidieerde partijen wat in te laten leveren, kunnen we anderen de kans geven. Daarom moet er kritisch gekeken worden naar de grote gevestigde cultuurinstellingen in onze stad (ondergebracht in de zgn. Cultuuralliantie).
De Nieuwe Vorst en het Zuidelijk Toneel zijn voorbeelden die heel veel gemeenschapsgeld kosten en weinig toevoegen. LST ziet graag een echt “volkstheater” in plaats van een subsidie slurpende (elitaire) culturele instelling.
Kunst en cultuur zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving maar ze dienen zeker niet kunstmatig en langdurig aan het subsidie-infuus gelegd te worden.
We moeten terughoudend zijn bij allerlei initiatieven die nooit zonder overheidssteun zouden kunnen functioneren. Vandaar dat we de samenwerking met het bedrijfsleven (of andere partners) moeten aanmoedigen.
Cultuur is niet louter iets voor de binnenstad (en voor de zogenaamde cultuurkwartieren in het centrum) maar hoort ook in al onze andere wijken. Cultuurbeleid moet ook een verbinding maken tussen het verleden en heden. Zo moet ook de aankoop, restauratie en onderhoud van ons cultureel erfgoed mogelijk blijven.

 

Huisvesting / Leefomgeving
Er moet een woonbeleid zijn dat rekening houdt met wensen en verwachtingen van de wijkbewoners.
Mensen moeten zich thuis voelen in hun eigen wijk.
Het huidige College van B&W zegt de burgers bij inspraak serieus te nemen maar in werkelijkheid worden de burgers vaak voor voldongen feiten gesteld. Inspraak mag geen schijninspraak zijn waardoor inspraakavonden schijnvertoningen worden. De communicatie met en naar de burgers schiet vaak tekort en moet veel beter.
Opvang van drugsverslaafden moet niet in de wijken maar bij voorkeur in een “zorgboerderij” aan de rand van de stad, waardoor het in de wijken rustig blijft en de verslaafde in alle rust de juiste aandacht en ritme krijgt in zijn/haar leven.
De verdichting van de stad moet een halt worden toegeroepen. De gemeente moet zorgen voor goed onderhoud van wegen, trottoirs, groenvoorzieningen en voor een schone leefomgeving. Het achterstallig onderhoud moet snel worden weggewerkt.De effecten van de vergrijzing op het Tilburgse huisvestingsbeleid zijn groot en daar is nog niet voldoende op ingespeeld, de grote grijze golf moet nog komen. Daarom moet er een inhaalslag komen van betaalbare seniorenwoningen.
De prijs van woningen wordt in hoge mate bepaald door de grondprijzen die door de gemeente worden vastgesteld. Onze jongeren moeten nog meer geholpen worden bij het verkrijgen van een betaalbare starterswoning en hier moet de gemeente haar sociale gezicht tonen.
De Spoorzone biedt unieke kansen voor de combinatie wonen, werk en onderwijs. Bij bouwprojecten moeten belangen van de projectontwikkelaar onderschikt zijn aan de ruimtelijke kwaliteit. Op het Pieter Vreedeplein kan er echt geen grote woontoren meer bij. Ook hier had B&W moeten kiezen voor kwaliteit i.p.v. kwantiteit.


De authentieke gebouwen van de N.S. in het Spoorzonegebied moeten behouden blijven maar wel op commerciële basis zodat de exploitatie ook weer geen bakken met subsidie (belastinggeld) gaat kosten.
De Lijst Smolders koestert de vele beschermde stads- en dorpsgezichten in onze gemeente. Ook de linten en Frankische driehoeken die bewaard zijn gebleven, verdienen volgens de LST speciale aandacht. Bij volkshuisvesting is in het verleden te weinig ingezet op beeldkwaliteit, dus moeten we in de toekomst vooral meer gaan inzetten op kwaliteit dan op kwantiteit. Lelijke fantasieloze en kleurloze blokkendozen maken een stad niet gezelliger en zijn vaak ook niet nodig.
Tilburg moet zuinig zijn op haar monumenten en ongeschonden wijken. Mensen die zich hiervoor inzetten worden door de gemeente soms van het kastje naar de muur gestuurd, jaren aan het lijntje gehouden en soms tegengewerkt.
Onze stad heeft relatief weinig monumentale bouwwerken, dus de bestaande dienen te worden gekoesterd of een passende bestemming te krijgen. In Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel moeten we zuinig omgaan met ons groen. Het openbaar groen dus koesteren, goed onderhouden en waar mogelijk uitbreiden.

 

Vervoer
De LST vindt dat er in heel Tilburg nog teveel verkeersonveilige straten zijn.
De binnenstad moet voor automobilisten goed bereikbaar zijn met daarbij voldoende parkeergelegenheid. Op korte termijn zal er een gebrek aan parkeerplekken zijn. Het parkeren levert problemen op voor met name oudere bewoners door de huidige ingewikkelde digitale (betaal)systemen.
De LST vindt betaalbaar en goed functionerend openbaar vervoer belangrijk.
We moeten naar fijnmazige vervoersmogelijkheden. Er mogen geen bushaltes ontbreken nabij verpleeghuizen en alle gebouwen waar gehandicapten en ouderen verblijven of frequent samenkomen. Het openbaar vervoer in onze dorpen moet beter worden geregeld zodat er betere aansluitingen komen.
We willen een structurele en effectieve aanpak van het achterstallig onderhoud aan wegen, trottoirs en fietspaden. Bij belangrijke en drukke doorgangswegen in en rond onze stad moet de tijdsduur van wegwerkzaamheden verkort worden door meer inzet van personeel en moet langer doorgewerkt worden.

 

Zorg / Welzijn

De gemeente Tilburg heeft een zorgplicht.
Daarom niet zomaar korten op bijvoorbeeld hulp aan huis vanuit de WMO.
Thuiszorg, verslavingszorg, jeugdzorg en andere zorg zullen op maat geleverd moeten worden. Een fijnmazig netwerk (verspreid over de stad) moet mensen informatie geven en doorverwijzen naar de geschikte instantie, instelling of persoon.
Degene die hulp nodig heeft moet op één locatie snel duidelijkheid krijgen van wat wel en niet mogelijk is.
Er zal echt voor een andere creatieve en directe aanpak gekozen moeten worden. Initiatieven van burgers die bijdragen om het dagelijks leven te verbeteren moeten gehonoreerd en nog meer ondersteund worden.

Voor mantelzorgers en vrijwilligers moet er ondersteuning zijn op alle gebied omdat zij een onmisbare schakel in de zorg zijn. De LST vindt dat mantelzorgers en vrijwilligers gekoesterd moeten worden en respect verdienen.
We stimuleren het uitkeren van een jaarlijkse belastingvrije vergoeding van 1.700 euro (vrijwilligersvergoeding).
Er moet nog meer aandacht zijn voor opleiding, bijscholing en begeleiding van vrijwilligers en mantelzorgers.
Dit zal uiteindelijk geheel ten goede komen aan de sociale samenhang van onze Tilburgse samenleving. In het belang van onze ouderen(zorg) moet de communicatie tussen verpleeghuizen, bejaardenhuizen en ziekenhuizen optimaal zijn.

Het dierenwelzijn gaat de LST aan het hart en er valt nog heel wat te verbeteren. Met een vrij nieuw dierenasiel zijn alle problemen niet zomaar opgelost. De Oliemeulen heeft veel expertise en is daarom van waarde voor de eerste opvang van vaak exotische dieren die door hun bazen in de steek zijn gelaten. Particuliere initiatieven zoals o.a. de Kittenmand dienen te worden gesteund.

 

Sociale zekerheid / bestaanszekerheid
De gemeente dient zorg te dragen voor makkelijk vindbare, leesbare en begrijpelijke informatie over rechten en plichten.
De LST heeft er inmiddels voor gezorgd dat er binnen Werk en Inkomen (de Sociale Dienst) een loket is ingericht waar burgers met vragen over hun uitkering of inkomen terecht kunnen.
Dit alles om onaangename verrassingen te voorkomen
(bv. het moeten terugbetalen van toeslagen).

Fraude (bij uitkeringen, subsidies, sociale zorg, etc.) moet worden aangepakt, hierdoor blijft de hulp betaalbaar en kunnen we de mensen die werkelijk op sociale hulp zijn aangewezen blijven helpen. Vertrouwen is mooi, maar controle blijft nodig.
Iemand die werkt kan ook met armoede te maken krijgen en al zeker als het gaat om alleenstaande moeders of vaders (denk aan het terugbetalen van toeslagen of korting op een uitkering). Hiervoor moet extra ondersteuning komen.
Armoede en aanverwante andere problemen zullen de komende jaren toenemen. Armoedebestrijding is nu nog steeds achter de feiten aanlopen met een oerwoud aan goedbedoelde hulpverlenende instanties die vaak de problemen in stand houden of alleen maar groter maken. Het is dweilen met de kraan open, met vaak als gevolg dat men de put probeert te dempen als het kalf al verdronken is.

De LST is er een voorstander van om alle organisaties onder de loep te nemen en te kijken of er krachten gebundeld kunnen worden. Dit alles om het voor de burger overzichtelijk en beter vindbaar te maken. Bovendien wordt het verspillen van subsidiegeld zo efficiënt en effectief aangepakt. De komende jaren zullen er naar verwachting meer burgers in financiële problemen komen en daarom zal de (schuld)hulpverlening optimaal moeten functioneren. De rol van schuldhulpverlening moet steeds kritisch bekeken worden en desnoods moeten burgers op een andere wijze geholpen worden om te voorkomen dat zij dieper in de schulden raken. De LST wil een bestaanszekerheidsbeleid op maat. We ondersteunen burgerinitiatieven die bijdragen aan de deelname van burgers aan onze samenleving.

We willen de grenzen van de (Participatie) wet opzoeken om zo mensen eerder “aan het werk” te krijgen, binnen een systeem waar werken altijd loont. De LST wil dicht bij de mensen staan en daarom dienen allerlei vormen van samenwerking bij voorkeur wijkgericht te zijn.
Organisaties die subsidie ontvangen moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan integratie en participatie.

 

Sport
Voor de gezondheid is het goed. Sport draagt ook bij aan de sociale cohesie, integratie en een positief imago van onze stad. Het is goed als men gestimuleerd en geactiveerd wordt om te gaan sporten. Goede betaalbare sportaccommidaties moeten in voldoende mate aanwezig zijn voor jong en oud, vitaal of gehandicapt. Het is te gek voor woorden dat een stad met 220.000 inwoners het moet doen met een piepklein openluchtzwembad op Stappegoor. In de Reeshof is er behoefte aan een groot openluchtzwembad me flinke speelweides eromheen.

De amateursporten, waar we er heel veel van hebben, moeten meer aandacht en financïele ruimte krijgen.
Alle sportclubs en verenigingen in Tilburg verdienen meer aandacht. Zij hebben een rijke historie op sportgebied met o.a. voetbal, ijshockey, veldhockey, volleybal, judo, wielrennen en dat moeten we koesteren en hun economische en sociale waarde mag zeker niet worden onderschat.

 

Milieu
Goede analyses van werkelijke bedreigingen voor het milieu en het stellen van prioriteiten zijn eerste vereisten. Geen maatregelen nemen die minimaal of geen effect opleveren en heel veel geld kosten, want dat is pure symboolpolitiek en het paard achter de wagen spannen. Het is onbegrijpelijk dat de politieke partijen die nu zeggen voor het milieu op te komen in het verleden er weinig aan hebben gedaan.

Ook bij politieke partijen in Den Haag is milieuhypocrisie en de dubbele moraal op vele terreinen zichtbaar en zij durven zichzelf ook nog groen en sociaal te noemen. Bij de vestiging van nieuwe bedrijven moet er gelet worden op de gevolgen voor het milieu en zal aantasting van het leefklimaat van onze burgers voorkomen moeten worden. Stedelijke vervuiling moet aangepakt worden door het plaatsen van meer en ruimere afvalbakken. Voorlichtingscampagnes, ook op school, moeten zorgen voor meer normbesef, fatsoen en eigen verantwoordelijkheid.

 

 

De LST gaat voor kwaliteit in plaats van kwantiteit;
TERUG NAAR DE MENSELIJKE MAAT!

 

Lijst Smolders Tilburg

 
www.lijstsmolders.nl

                                                                                               

                                                                                        
Samenvatting website 2014-2022:  http://www.lijstsmolders.nl/totaaloverzicht/index2.htm
 
Samenvatting website 2006-2010:   
http://www.lijstsmolders.nl/totaaloverzicht/index.htm
 

 

YouTube  2014-2021: 
https://www.youtube.com/user/smolderstilburg/videos  
 
Video (wmv) 2006-2014: 
http://www.lijstsmolders.nl/televisie.html  


Gemeenteraadsverkiezingen 2022
LST Campagneposter LST Verkiezingskrant    
Campagneposter LST Flyer 2022    
 

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2022