burgerprogramma Geluidsfragmenten Raadszaal interesante linksReacties

 

15 december 2006

 

22 december 2006

 

23 december 2006

 

23 december 2006

 

Documentnummer

VE

Verslag van

zendmast Cobbenhagenlaan 206 tot en met 400

Vergaderdatum

22 december 2006

Opgesteld door

Liesbeth Trip

op

22 december 2006

Aanwezig

KPN: de heer R. Timmermans, mevr. D. Otten
Gemeente: ambtelijk niveau: de heer M. Wilke, de heer L. Pols, mevr. L. Trip

Afwezig

Kopie aan

 

De heer Wilke schetst de situatie: op een woongebouw in de wijk de Reit aan de Cobbenhagenlaan is een vergunningsvrije mast geplaatst. Omwonenden en raadsleden tonen zich bijzonder ongerust over de plaatsing van de mast. Over deze vergunningsvrije mast heeft dinsdag 19 december in de raad een interpellatiedebat plaatsgevonden.

De raad heeft unaniem de volgende motie aangenomen: 'De raad draagt het college op er zorg voor te dragen dat de twee, in weerwil van gemaakte afspraken, in de Reit geplaatste masten worden verwijderd, waarbij wel binnen de wettelijke kaders gehandeld dient te worden.'

Daarnaast heeft 1 november jl een gesprek met MoNet plaatsgevonden over het Plaatsingsplan, waarbij is afgesproken dat wanneer een zendmast op een woongebouw wordt geplaatst de operators de gemeente hiervan op de hoogte stellen. Dit heeft KPN bij de mast in de Reit niet gedaan.

Ook is in het convenant tussen operators, VNG en de rijksoverheid opgenomen dat bij plaatsing van zendmasten op woongebouwen operators deze locatie aannemelijk moeten maken bij de gemeente. Ook dat is niet gebeurd. KPN heeft een andere zienswijze hierop, die later wordt toegelicht.

KPN geeft aan dat formeel juridisch het gebouw aan de Cobbenhagenlaan (nrs. 206 - 400) geen woongebouw is. KPN hoeft richting gemeente de plaatsing van deze zendmast dan ook niet aannemelijk te maken. Een woongebouw (opgenomen in het convenant) is 'een gebouw waarvan ten minste één woning, niet zijnde een dienstwoning, deel uit maakt ter zake van welke woning een natuurlijke persoon een huurovereenkomst heeft'. In dit geval gaat het om een Vereniging van Eigenaren.

Omdat KPN de procedures zorgvuldig wil doorlopen en een betrouwbare partner wil zijn heeft zij wel een instemmingsprocedure doorlopen. Van het totaal aantal van 90 bewoners hebben 12 bewoners tegen plaatsing gestemd. Dit betekent dat de voorgenomen plaatsing doorgang kan hebben.

KPN heeft inmiddels in een brief haar excuses aangeboden dat zij de gemeente niet gemeld heeft dat een zendmast geplaatst zou worden op het gebouw aan de Cobbenhagenlaan.

Daarnaast heeft KPN op 20 december aan wethouder Hamming een brief doen toekomen met een onderbouwing voor de plaatsing van een antenne-installatie op de Prof. Cobbenhagenlaan 206 - 400. en de uitkomst van de instemmingsprocedure. In deze vergadering wordt de brief uitgedeeld. KPN geeft nogmaals aan dat zij deze stukken formeel juridisch niet hoeft te overleggen aan de gemeente, echter zij wil een betrouwbare partner zijn.

De gemeente zal de brief tot zich nemen en zal daaruit een conclusie trekken. Deze conclusie kan zijn dat de gemeente verdere juridische stappen zal nemen.

KPN stelt voor om een gesprek te arrangeren tussen KPN, gemeente en een bemiddelende partij, te weten de centrale overheid. Dit om tot een voor alle partijen acceptabele oplossing te komen. De gemeente neemt dit in overweging, maar betwijfeld of dit het juiste moment is.

De gemeente vraagt of KPN bereid is de UMTS antenne vooralsnog niet in gebruik te gaan nemen. KPN antwoordt dat er geen reden is om de UMTS antenne niet in gebruik te nemen. Bovendien moet KPN per 1 januari 2007 voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de beschikbaarheid en kwaliteit van haar netwerk zoals die zijn gesteld in de aan haar geveilde licentie van de overheid om de UMTS frequentie te mogen gebruiken.


 


22 mei 2008

klik hier voor een vergroting

 


5 september 2008

 


Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016