En zo gaat de Tilburgse politiek om met Raadslid
Dielissen die al 20 jaar onderdeel is van de
politieke vriendenkliek op het stadhuis!

Huis planschade voorzijde
Het pand van Raadslid Dielissen waar zij al 2x planschade voor heeft ontvangen?

 


25 augustus 2007

 

 

officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LSTAan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                   24 augustus 2007

 

18000 euro PLANSCHADE VOOR TILBURGS RAADSLID.

Natuurlijk heeft een raadslid dezelfde rechten als een burger, maar als raadslid moet je ten alle tijden elke schijn van bevoordeling zien te voorkomen!! We hebben dat onlangs nog kunnen zien bij het onterecht uitkeren van wachtgelden!!
Het rapport van SAOZ stelt dat het betreffende nadeel voor Raadslid Mevr. Dielissen te kwalificeren is als “betrekkelijk licht”. Bij zulks betrekkelijk licht nadeel moet je als raadslid zeer terughoudend zijn vindt de Lijst Smolders, maar goed die keus is aan Mevr. Dielissen.
Het rapport van SAOZ stelt ook dat Mevr. Dielissen maar recht heeft op de helft van het bedrag omdat op de peildatum haar toenmalige echtgenoot voor de helft eigenaar was en
het rapport van SAOZ geeft daarbij expliciet aan, dat haar advies op dit punt geheel in stand kan blijven.
Raadsleden zijn er allereerst voor de burgers!!
Wij van Lijst Smolders vinden dat Raadslid Mevr. Dielissen allereerst voor de honderden andere Tilburgers met planschade op had moeten komen en dan ook met dezelfde voortvarendheid zoals zij dat nu voor haarzelf ook heeft gedaan.

Een en ander noopt ons tot het stellen de onderstaande vragen.

1) Waarom krijgt Mevr. Dielissen een toch aanzienlijk bedrag van 18000 euro? ( Terwijl het adviesbureau SAOZ uitdrukkelijk te kennen geeft dat haar advies geheel in stand kan blijven, 9000 euro dus, maar ook nog eens concludeert dat het betreffende nadeel te kwalificeren is als "BETREKKELIJK LICHT")
2) Om elke schijn te voorkomen, is het dan niet beter als raadsleden bij zulks eigenbelang terughoudend zijn?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

 


3 september 2007

 

 


6 september 2007

 


officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LSTAan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                    31 augustus 2007

 

In 1999 ook al 45000 gulden planschade voor Raadslid Dielissen!!

Vorige week werd bekend dat fractievoorzitter van de TVP, Mevr. Dielissen, 18000 euro plus wettelijke rente planschade kreeg toegewezen van het College van B&W van Tilburg. Dit terwijl SAOZ uitdrukkelijk te kennen had gegeven dat Mevr. Dielissen recht heeft op 9000 euro voor een “BETREKKELIJK LICHT NADEEL”. Mevr. Dielissen stelt in de Tilburgse Koerier van 30 augustus j.l. dat SAOZ haar scheiding over het hoofd heeft gezien. Ik heb SAOZ gebeld en degene die haar dossier behandelde, de heer Bruggeman, stelde dat juist het tegenovergestelde waar was. De juridische afdeling van SAOZ heeft daar juist extra aandacht aan besteed, temeer omdat Mevr. Dielissen op dat punt niet te overtuigen was. Blijkbaar heeft het College van B&W het extraatje van 9000 euro Mevr. Dielissen gewoon gegund.
We praten dan over hetzelfde College dat vond dat raadsleden ook wachtgelden/uitkeringen konden krijgen, ondanks dat ze daar volgens de wet geen recht op hadden. We weten hoe dat is afgelopen!!
Tijdens het telefoongesprek met SAOZ kreeg ik ook te horen van de heer Bruggeman dat ze nog steeds vierkant achter hun advies staan en wel om juridische reden. Het college is natuurlijk vrij om mevr. Dielissen meer te geven, maar ze heeft formeel maar recht op 9000 euro was zijn antwoord. Nu blijft de vraag of men had nagegaan of Mevr. Dielissen al eerder planschade had gehad en of het juridisch zo maar kon om twee maal planschade te krijgen voor hetzelfde object. Moreel gezien en zeker als raadslid die ook nog eens direct dan wel indirect invloed kan uitoefenen op bestemmingsplannen is uiterste terughoudendheid zeer gewenst.
Wat schets gisteren mijn verbazing, dat Mevr. Dielissen al eerder planschade heeft ontvangen voor hetzelfde pand.
Nogmaals als raadslid moet je terughoudendheid aan de dag leggen en al zeker als je zelf invloed kunt uitoefenen op bestemmingsplannen waar planschade’s uiteindelijk uit voortkomen.
Mevr. Dielissen is sinds april 1999 actief in de Tilburgse raad en daarvoor was ze raadslid in Berkel-Enschot.
Op 23 december 1996 is in opdracht van Mevr. Dielissen ook al eerder een verzoek om vergoeding van planschade ingediend dat betrekking heeft op een oud besluit van B&W van Berkel-Enschot van 10 Oktober 1989. Vervolgens is op 8 juli 1998 het verzoek zelfs nog eens uitgebreid. Op 21 juni 1999, dus 10 jaar later met Mevr. Dielissen als raadslid voor de VVD, wordt door het College van B&W Tilburg een bedrag toegekend van 45000 gulden plus wettelijke rente. Dit gebeurt zelfs ondanks dat de raad al op 12 april 1999 een nieuw bestemmingsplan “De Akker Berkel-Enschot” vaststelt, zodat er eigenlijk nooit planschade kan ontstaan voor Mevr. Dielissen. Zoals al eerder in gestelde art. 47 vragen door de LST heeft Mevr. Dielissen op 17 mei 2006 weer doodleuk opnieuw een verzoek tot planschade ingediend en op 14 augustus 2007, tegen het advies van SAOZ in, 18000 euro plus rente toegewezen gekregen van het College van B&W,.
1) 45000 Gulden plus rente per 21 juni 1999 op een besluit van 10 oktober 1989.
2) 18000 Euro plus rente per 14 augustus 2007 op een besluit van april 1999

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen,

 1. Was u ten tijde van uw beslissing om Mevr. Dielissen 18000 euro plus rente toe te kennen (tegen advies van SOAZ in) op de hoogte van de eerder ontvangen planschade?
 2. Zo nee, had u anders dan het betrokken raadslid ontraden om voor de tweede keer planschade in te dienen en al zeker bij zulks “licht nadeel”?
 3. Zo ja, waarom bent u dan zelfs nog tegen het advies van SAOZ in gegaan?
 4. Bent u nagegaan of van belangenverstrengeling van Raadslid Dielissen sprake is?
 5. Al zou het een verantwoordelijkheid zijn van betrokkenen, bent u dan toch met de LST van mening dat bovenstaande moet worden voorkomen, zeker bij zulks “LICHT NADEEL”?
 6. Is bovenstaande goed uit te leggen aan de burgers?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

 


22 september 2007

 

officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LSTAan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                              21 september 2007

 

B&W lapt wederom regels aan hun laars voor raadslid!

 

Heel kwalijk is het als B&W het advies van SAOZ in de wind slaat (wat zeer uitzonderlijk is) en Raadslid Dielissen twee maal zoveel planschade uitkeert als waar zij recht op heeft. Onlangs heb ik Mr. Bruggeman van SAOZ aan de lijn gehad en zij blijven bij hun standpunt. Regels gelden voor burgers en dat geldt dus ook voor B&W en zij kan dan ook niet beslissen dat de echtscheidingspapieren rechtvaardigen dat er twee maal zoveel wordt uitgekeerd als waar Raadslid Dielissen recht op heeft.

Cruciaal hierbij is dat haar toenmalige echtgenoot de heer F.P.G. van Helvoirt blijkbaar geen planschade in de toekomst voorziet en dus moreel gezien geen behoefte heeft om planschade in te dienen, anders had hij Raadslid Dielissen wel gemachtigd om ook namens hem planschade in te dienen. Ik heb vandaag en ook al eerder van de heer van Helvoirt vernomen dat hij in 2006 geen planschade heeft ingediend of daar ooit iemand voor heeft gemachtigd! Zie verder ook de bijlage waarin SAOZ heel duidelijk is!!!

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen,

1. Kunt u ons een verklaring overleggen waarin SAOZ terugkomt op haar beslissing uit haar rapport, dat Raadslid Dielissen nu toch ineens wel recht heeft op twee maal zoveel planschade en dus terugkomt op haar eerder genomen besluit?
2. Zo nee, bent u het dan met de Lijst Smolders eens dat u zich gewoon aan het rapport van SAOZ moet houden, dat geen grond ziet om twee keer zoveel planschade aan raadslid Dielissen uit te keren op basis van de echtscheidingspapieren, maar er juist op wijst dat er gewoon volgens de regels gehandeld dient te worden?
3. Moet u als machtig orgaan zich ook niet gewoon formeel aan de regels houden zoals SAOZ die aangeeft en al zeker bij collega politici?
4. Is er door raadslid Dielissen aan u een schriftelijke verklaring overlegd waarin de heer F.P.G. van Helvoirt haar machtigt om namens hem de claim op planschade in te dienen?

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

Antwoord op officiële vragen

Gemeente Tilburg   

 

Vragen

Bijlagen/nummer

/

Dienst/afdeling/sector

 

Aanleiding

 

ANTWOORDEN VAN HET COLLEGE :

 

 1. Neen. SAOZ brengt advies uit maar neemt geen beslissingen. Wij beslissen en handelen daarmee conform de door de raad vastgestelde regeling (procedureregeling planschadevergoeding 2005).
 2. Nee. Zoals reeds aangegeven in eerdere beantwoording van vragen over dit onderwerp, hebben wij op goede gronden besloten om het totale bedrag van de door SAOZ berekende planschade aan de aanvraagster toe te kennen.
 3. Zie het antwoord op vraag 1
 4. Wij verwijzen naar de eerdere beantwoording van vragen over dit zelfde onderwerp.

 

Tilburg, 16 oktober 2007

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,
de secretaris,                                      de burgemeester,

 

 

 


2 november 2007

 

 

officiële vragen art. 47 aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LSTAan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                              31 oktober 2007

 

B&W geeft geen duidelijkheid over planschade raadslid!

U weigert op de eerder gestelde vraag 4 (21 september 2007) een antwoord te geven.

U verwijst onterecht wel naar een gerechtelijke beschikking in het kader van een echtelijke boedelverdeling. Deze heeft helemaal niets met deze planschade te maken.
Het wordt anders als Raadslid Dielissen een schriftelijke verklaring aan u kan overleggen waarin de heer van Helvoirt haar machtigt om ook namens hem de claim in te dienen!!
Wij vinden het een kwalijke zaak dat u weigert om een antwoord te geven op een duidelijke eerder gestelde vraag en tegelijkertijd een zo duidelijk advies van SAOZ in de wind slaat!!
Cruciaal is dus dat de toenmalige echtgenoot de heer F.P.G. van Helvoirt blijkbaar geen 2 maal planschade voor hetzelfde pand wil ontvangen en dus moreel gezien geen behoefte heeft om voor de 2 e maal planschade in te dienen.
Ik heb vorige maand al telefonisch vernomen van de heer van Helvoirt dat hij nooit raadslid Dielissen gemachtigd heeft en dat ook niet van plan is!
Wij zullen u nogmaals de eerder gestelde vraag 4 van 21 september j.l. stellen en hopen daar zeer snel antwoord op te krijgen.
Zie verder ook de bijlage , waarin SAOZ heel duidelijk is!!!

Een en ander noopt ons tot het stellen van de eerder gestelde cruciale vraag,

 1. Is er door raadslid Dielissen aan u een schriftelijke verklaring overlegd waarin de heer F.P.G. van Helvoirt haar machtigt om namens hem de claim op planschade in te dienen?

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

Besluit SAOZ

 

Zo gaat de Tilburgse politiek om met haar burgers!


25 juni 2006

 


Raadslid Dielissen eerder ook al onfatsoenlijk
bij debat over afschaffen wachtgeld!!

 

Persbericht

Lectori salutem de Redactie,
Persbericht 28 september 2008
Thema-avond "Trots op ... Tilburg"


In de reeks thema-avonden, die TOP Exclusief periodiek organiseert, is het nu de beurt aan het thema 'Ondernemer en Politiek'.  Op maandag 6 oktober a.s. zal mevrouw Rita Verdonk haar opwachting maken in het Willem II Stadion te Tilburg. Naast Rita Verdonk (Trots op Nederland) zal ook Loes Dielissen, fractievoorzitter van de Tilburgse Volkspartij (TVP) aanwezig zijn.

Ondernemers die willen weten hoe Trots ze op Tilburg mogen zijn, kunnen dat op deze avond de dames persoonlijk vragen. Actuele thema's zoals de shopping mall en de kredietcrisis zullen zeker aan bod komen. 'Passiegoeroe' en 'Brabants enige debatprof' Richard Engelfriet leidt deze avond het debat. Tevens zal op deze avond de samenwerking tussen Rita Verdonk en Loes Dielissen beklonken worden. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 zal Loes lokaal de belangen van Trots op Nederland behartigen.

Ondernemers en bestuurders van organisaties en instellingen, worden hierbij nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen. Het debat begint om 19:30 uur en de kosten van deelname (incl. een hapje en een drankje) bedragen ? 15,00 (excl. BTW) per persoon, te voldoen middels toegestuurde factuur na aanmelding. Ook bestaat de mogelijkheid om vooraf persoonlijk kennis te maken met Rita Verdonk en Loes Dielissen tijdens het netwerkdiner.

 

 

 

 


29 september 2008

 


4 oktober 2008

 


Gaat raadslid Dielissen wel/niet
de kar trekken voor TON?

 


6 mei 2010

Klik hier voor een vergroting

 


5 mei 2010

       Reactie Raad op het moddergooien en ruzie maken van Dielissen.


 


8 mei 2010

 


20 januari 2011

 


15 september 2011

 


29 september 2011

 


22 oktober 2011

 


5 november 2011

 


4 september 2012

 


8 september 2012

 


7 december 2012

 

TVP slaat plank mis en vervolgens komt de Lijst Smolders met de oplossing

 

 


20 maart 2015

 


30 april 2015

Klik hier voor een vergroting

 


2 mei 2015

 


7 mei 2015

 


26 juni 2015

 


27 juni 2015

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016