Raadsvergadering 31 maart 2008
1e en 2e termijn LST over autoloze zondag
Raadsvergadering 10 november 2008
Fragment autoloze zondag tijdens raadsvergadering
Raadsvergadering 3 november 2008
Fragment autoloze zondag tijdens begroting 2009

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                             16 september 2008

Verkeersregelaars lopen gevaar bij “autoloze zondag”

Er is weer een nieuw milieu feestje op komst “autoloze zondag” wat in werkelijkheid niets anders is dan ‘n politiek propagandafeestje, verbloemd met een peperduur zweverige milieusausje van maar liefst 200.000euro. PURE GELDVERKWISTING!!
Alsof een autoloze zondag binnen de ringbanen in Tilburg een bijdrage zou leveren aan het milieuvraagstuk of bewustwording daarvan.
Op 21 september is het dan zover en de ingrediënten geldverspilling en dagdromen zijn weer in overvloed aanwezig.

Voor de verkeersregelaars kan de autoloze zondag wel eens minder leuk gaan worden.
Deze verkeersregelaars zullen de frustraties van de Tilburgers over zich heen krijgen, als zij aan de Ringbanen het in- en uitkomend verkeer een halt moeten gaan toeroepen.
Ook binnen de ringbanen zullen de verkeersregelaars de handen vol hebben aan geïrriteerde burgers die geen enkel begrip kunnen opbrengen voor deze onzin en pure geldverkwisting

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vraag :

1) Hoe gaat u voorkomen dat de verkeersregelaars gevaar lopen op 21 september?
2) Bent u zich ervan bewust dat er op 21 september ook mensen moeten werken, er verjaardagen gevierd worden en er ook andere feesten en bijeenkomsten van normale burgers zullen plaatsvinden zonder een zweverige milieusausje en zonder partijpolitieke propaganda?
3) Zo, ja hoe gaat u deze belastingbetalers niet frustreren en ze de toegang geven tot de wegen zodat zij op hun plaats van bestemming kunnen komen?
4) Bent u het met de Lijst Smolders eens dat verkeersregelaars geen gevaar mogen lopen voor partijpolitieke propaganda verbloemd met een peperduur zweverige milieusausje?
5) Bent u het met de Lijst Smolders eens dat u 200.000 euro belastinggeld niet mag inzetten voor partijpolitieke propaganda verbloemd met een peperduur zweverige milieusausje.Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 


18 september 2008

 


18 september 2008

 

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST

AMENDEMENT

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 27 oktober 2008 ter bespreking van het raadsvoorstel inzake nota Mall Tilburg.

Constaterende dat:

• Het college met het raadsvoorstel inzake nota Mall een besluit wil nemen.
• Er in het besluit 14 punten zijn opgenomen.

Overwegende dat :

• Flankerend beleid noodzakelijk is.
• De binnenstad zo beperkt mogelijk onbereikbaar moet zijn voor autoverkeer.
• Door de vele evenementen de binnenstad toch al regelmatig moeilijk te bereiken is.
• Door de aanleg van de Cityring de binnenstad al jaren moeilijk te bereiken is.

Besluit :

Een extra punt toe te voegen aan het ontwerp-raadsbesluit dat als volgt luidt;

Dat de autoloze zondag in de huidige vorm afgeschaft wordt en vervangen wordt door een
aantal autoloze straten en pleinen door de gehele gemeente Tilburg die door de burgers zelf aangevraagd dienen te worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert

 

 


4 november 2008

 


14 juni 2009

 

Motie

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Motie
Autoloze Zondag

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 9,12 en 13 november 2009 voor de behandeling van de begroting van 2010

Constaterende dat:

• De autoloze zondag van September 2009 wederom een grote fiasco is geweest en de animo om
  evenementen c.q activiteiten op commando te organiseren ook minimaal is.

 

Overwegende dat:

• De gemeente voor forse bezuinigen staat en een autoloze zondag erg hoge kosten met zich mee brengt
• Er al in de vorige eeuw pleinen en straten afgezet konden worden in overleg met de gemeente voor
  activiteiten en via verrijk je wijk er zelfs budget is om e.e.a ook nog eens feestelijk aan te kleden,
  zelfs met een barbecue of een buurtfeest.

Draagt het College op om de autoloze zondag af te schaffen.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert


 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016