Het Indië Monument Tilburg

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                                   27 mei 2007

 

Herdenking Indiëmonument te min voor College van B&W!!

Overal ter wereld zijn ze te vinden, Dubai, Marokko, China, Tanzania enz. en dan bedoel ik het college van B&W van Tilburg. Sinds de Lijst Smolders in de raad aanwezig is weten de Tilburgers dat voortaan ook maar al te goed. Dat is geen lekken maar gewoon de informatie verstrekken waar de Tilburgers recht op hebben! Het College wordt in de wandelgangen ook al het College van Buitenlandse Zaken (CBZ) genoemd!

Uw aanwezigheid over de gehele aardbol staat in schril contrast met de afwezigheid bij de herdenking van 60 Tilburgse oorlogsslachtoffers in het voormalig Nederlands Oost-Indië die nooit zijn teruggekeerd en hun geliefde en dierbaren in ondragelijk verdriet en pijn hebben moeten achterlaten. Deze dierbaren, hun nageslacht en de kameraden heeft u met door uw afwezigheid op 'n verschrikkelijke wijze geschoffeerd! Blijkbaar was dat teveel gevraagd en zelfs een bloemetje kon er niet af! In de volle Heuvelse kerk en later tijdens de plechtigheid bij het monument werd in zeer kritische bewoordingen de afwezigheid van het Tilburgse College van Burgemeester en Wethouders veroordeeld en dat was geheel terecht naar de mening van de Lijst Smolders. De herdenking heeft dan ook grote indruk gemaakt op onze fractieleider. De afwezigheid van 'n afgevaardigde van het College was echt gênant en staat in schril contrast met een zeer grote en gewichtige aanwezigheid vanuit het Ministerie van Defensie!

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen,

  1. Waarom heeft u besloten om niet meer aanwezig te zijn bij deze herdenking terwijl u wel bereid bent helemaal in Midden-Amerika boompjes te gaan planten in Matagalpa en ook tijd heeft voor vele andere dure en tijdrovende (snoep)reisjes?
  2. Bent u zich ervan bewust dat deze plechtigheid heel erg leeft onder een bepaald deel van de Tilburgers? (en dat deel is groter dan u denkt)
  3. Zo ja, waarom neemt u dan niet de moeite om daar aanwezig te zijn, of had op zijn minst een bloemetje gestuurd?
  4. Wie van uw College, gaat het laatste jaar voor de verkiezingen wel naar deze plechtigheid?


Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart


 


30 mei 2007

 


31 mei 2007

 


2 juni 2008

 


2 juni 2007

 

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LSTMotie

 

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 29 oktober, 5 en 6 november 2007 voor de behandeling van de begroting van 2008

Constaterende dat:

  • U als college niet aanwezig was bij de jaarlijkse herdenking bij het Indië-Monument alsmede bij de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Tilburg op het kerkhof "Vredehof"
  • Het zeer gênant was dat er bij beide herdenkingen zelfs geen bloemstuk van de gemeente is neergelegd
  • De organisatie het zeer op prijs stelt als er iemand van het College dan wel van de Raad aanwezig is

 

Overwegende dat:

  • Deze oorlogsslachtoffers meer respect verdienen.
  • De familie en het nageslacht, verdere dierbaren en kameraden van de oorlogsslachtoffers meer respect verdienen
  • De organisatie's van deze herdenkingen meer respect verdienen.

 

Draagt het College op om 400 euro vrij te maken voor het leggen van een bloemenkrans bij beide herdenkingen
( dekking vanuit de Algemene Reserve )

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick v/d Wijgert

 

 


7 november 2007

 


27 februari 2009

 


9 mei 2014

 

officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Tilburg, 8 mei 2014

Betreft: vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

Geacht College,

Iedere dag worden we via de media eraan herinnerd dat vrijheid niet vanzelfsprekend is op deze wereld.
Omdat wij in een land leven waar velen vrijheid als een vanzelfsprekendheid ervaren, dreigen we het als iets normaals te gaan zien.
Echter we moeten blijven bedenken en herdenken, dat ook onze vrijheid zwaar bevochten is en dat we vrijwel iedere dag eraan moeten werken om deze vrijheid in stand te blijven houden.
Het is dan ook voor de LST-fractie en veel inwoners van onze stad, onvoorstelbaar dat het huidige college geen enkel initiatief heeft ondernomen en/of getoond, om op 5 mei aan deze vrijheid aandacht te schenken c.q. te faciliteren in onze stad.
Vrijheid herdenken om de vijf jaar is voor velen onvoldoende.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

1.Is het college van B&W bereid om haar verantwoordelijkheid te nemen en de zwaarbevochte vrijheid niet zomaar geruisloos op 5 mei voorbij te laten gaan?

2.Bent u bereid om initiatieven te ondersteunen waardoor in Tilburg, Berkel-Enschot, en Udenhout de viering van onze vrijheid op 5 mei waardig kan worden beleefd?

3. Mocht er vanuit buurten initiatieven worden aangevraagd omtrent de viering van de bevrijding op 5mei, bent u dan bereid om daar medewerking aan te verlenen?

De LST fractie;
Hans Smolders, Peter v/d Hoven, Angelique v Huffel, Wil v/d Bogaard, Cees v Dijk


 Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016