31 mei 2007

 

======================================================================

Voordat ik aan de aangifte begon heb ik allereerst een feitencomplex opgemaakt waarop de uiteindelijke aangifte is gebaseerd. Zie hieronder het feitencomplex zoals ik begonnen ben.

==========================================================

 
 
DE FEITEN
 
1) In 2005 was Hans Smolders maatschappelijk betrokken bij de Tilburgse Ouderenpartij. Rond april-mei 2005 kreeg hij daar te horen dat de vertrekkende raadsleden in maart 2006 twee jaar wachtgeld zouden krijgen. Hij meldde toen dat je als 65-jarige geen wachtgeld krijgt en dat is vastgelegd in de rijksregeling
( bijlage 1 ). Daarna zijn Dhr. Schriek ( TOP ) en Marlies Scheepens ( CDA ) in een kramp geschoten en zijn meteen bij de hoofdgriffier Dhr. Vrenken gaan lobbyen. Blijkbaar kwam daardoor nu ook aan het licht dat er al sinds 1994 onterecht wachtgeld was uitgekeerd. Toen hebben deze 3 personen nog voor de zomer 2005 in de achterkamers een vertrouwelijk gesprek gehad met Burgemeester Vreeman en is aan hen beloofd dat ze toch een uitkering zouden krijgen ondanks de wetenschap dat het geheel tegen de wet in was! Betrokken raadsleden werd ook op het hart gedrukt dat een eventuele publieke discussie van invloed kan zijn op de uiteindelijk te nemen beslissing. Dus met andere woorden als je je mond niet kunt houden gaat het feest niet door. ( Dit alles werd pas echt duidelijk toen ik de vertrouwelijke stukken van 30 maart 2006 in handen kreeg, zie bijlage 5a pag3 ). Ondertussen praatte Dhr. Schriek toch zijn mond voorbij na de zomer van 2005 en vertelde tegen Smolders dat Vreeman hen toch een uitkering had beloofd. Smolders heeft toen duidelijk aangegeven aan Dhr. Schriek en Mevr. Scheepens dat hij dat nooit zou tolereren. Uiteindelijk is Smolders medio september 2005 gestopt bij de Tilburgse Ouderenpartij en heeft toen Lijst Smolders Tilburg opgericht.
   
2) Vervolgens is Smolders herhaaldelijk vanaf midden 2005 heel duidelijk geweest tegen de betrokkenen dat hij hun handelswijze niet acceptabel vond en nu hij wist dat ze toch wachtgeld zouden krijgen geheel tegen de rijksregeling in, hij dat ook naar buiten zou brengen. Smolders adviseerde en hoopte dat ze van de onterechte uitkering af zouden zien.
   
3) De ambtenaren voelde nattigheid en hebben toen op 23 januari 2006 ( zie bijlage 2 ) een nieuw Raadsvoorstel aan de commissie Modern Bestuur gestuurd m.b.t. de Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden en namen daarin een nieuw artikel op namelijk 8f, welke luidt als volgt; De uitkering eindigt in elk geval met de ingang van de maand volgend op die waarop de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt. Vervolgens is daar een eindvoorstel uitgekomen ( zie bijlage 3a ), waarbij tegen het advies van de ambtenaren in toch het artikel 8f geschrapt werd en daarna op 13 februari ook nog raadsbreed werd aangenomen
( zie bijlage 3b ), dus 3 weken voor hun afscheid van 15 maart 2006.
   
4) Smolders is aangetreden in de gemeenteraad op 16 maart 2006 en heeft gelijk op 22 maart
( zie bijlage 4a, bijlage 4b en bijlage 4c ) schriftelijke vragen gesteld m.b.t. tot het onterecht willen uitkeren van wachtgeld/uitkering en toen brak er uiteraard paniek uit! Echter Smolders wilde extra snel actie ondernemen omdat de eerste uitkering van wachtgeld/uitkering al zeer snel zou worden uitbetaald met alle gevolgen van dien.
   
5) Smolders waarschuwt wederom tot treurnis toe en bij het naderen van de uitkeringsdatum ziet Smolders geen andere uitweg dan een paar kleine details van de vertrouwelijke stukken aan de publieke opinie bekend te maken en doet dat niet stiekem maar komt daar gewoon eerlijk voor uit.
   
6) Vervolgens wordt Smolders door zowat de gehele politiek verketterd en men vindt het een schande dat hij het wachtgeld/uitkering ter discussie stelt. Smolders kreeg toen van de meerderheid in de raad een motie van afkeuring, terwijl hij juist frauduleus handelen aan de kaak wou stellen zoals een raadslid dat behoort te doen.
   
7) Er werd toen snel, 30 maart 2006, een vertrouwelijke stuk ( zie bijlage 5a ) gemaakt door de hoofdgriffier Dhr. Vrenken om e.a in kaart te brengen. Daarna is er advies gevraagd aan de Universiteit van Tilburg op 3 april 2006 ( zie bijlage 5b ) Tussentijds heeft men voorlopig de beslissing opgeschort in een collegebesluit van 11 april 2006 ( zie bijlage 6 ) Ook is er een brief naar de Minister van BZK Dhr. Remkes gegaan op 21 april 2006 ( zie bijlage 7 ). Het antwoord van Minister Remkes op 17 mei 2006 ( zie bijlage 8 ) liet niets aan duidelijkheid te wensen over en pas daarna legde het college zich neer in een collegebesluit op 11 juli om niet tot uitbetaling van wachtgeld/uitkering over te gaan ( zie bijlage 9a + bijlage 9b ).
   
8) Tijdens deze gehele periode ben ik onfatsoenlijk en arrogant behandeld door een heel groot gedeelte van de Tilburgse politiek waarvan ik geluidsfragmenten heb
( klik hier voor de geluidsfragmenten )
   
9) Verder nog een aantal artikelen van kranten en tijdschriften die uiteindelijk het uitkeren van het wachtgeld/uitkering hebben tegengehouden. ( zie krantenartikelen ) Ook een tv-uitzending;
(klik op de foto om het fragment te kijken)

 
Omroep Brabant Nieuws 10 april 2006

 

DE AANGIFTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De uiteindelijke aangifte is zo technisch en uitgebreid dat ik enkele passages van de ongeveer 70 blz. hieronder laat zien.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Aangifte betreffende : Onrechtmatige uitkering van wachtgelden en pogingen daartoe, dan wel
    medeplichtigheid daaraan.
   
Incident : Bedrog en listige kunstgrepen, ex art. 326 Sr, e.v. en / of WED e.v.
 


DEFINITIES EN WETTELIJK REFERENTIEKADER

Wachtgeld wordt gedefinieerd als een tijdelijke uitkering om aan werknemers, werkzaam binnen de (semi) overheid of onderwijs, een uitkering te verlenen gedurende de periode dat deze op zoek zijn naar nieuw werk;

Geheim wordt gedefinieerd als de status die aan een document of zaak gegeven kan worden, dat niet in de openbaarheid mag komen in het kader van een bepaald hoger belang; kan vallen onder het strafrecht;

Vertrouwelijk wordt gedefinieerd als de (tijdelijke) status gegeven aan een zaak of document, dat aan een beperkte groep of belanghebbende mag worden geopenbaard. Valt niet onder het strafrecht.
De aanduiding "vertrouwelijk" kan in strijd zijn met de Wet Openbaarheid Bestuur. (WOB)


HET VAN TOEPASSING ZIJNDE STRAFRECHTERLIJK REFERENTIEKADER

Art. 47 Sr, e.v.    -    Art. 51 Sr e.v.    -    Art. 326 Sr e.v.
Art. 416 Sr e.v. en art. 417bis Sr e.v.    -    Art. 1, derde en vierde lid, WED, e.v.


TOELICHTING EN COMMENTAAR

Ten onrechte is de notitie van 30 maart 2006 als vertrouwelijk aangemerkt, daar de inhoud en strekking van deze nota alles te maken hebben met behoorlijk bestuur (WOB) en de daarmee samenhangende financiële consequenties, in zake het al of niet terecht toekennen van uitkeringen aan personen die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt. (Productie 5a)

College van Burgemeester en Wethouders kunnen zich nimmer beroepen op onwetendheid van wetten en regelgeving, daar zij geacht moeten worden de wet te kennen, althans behoren zij de wet te kennen.

Een gemeentelijke wet en / of verordening is altijd onderworpen aan algemene wetten en regels door het Rijk vastgesteld. Immers een gemeente is in hiërarchie (van wetten en regels) altijd ondergeschikt in rangorde aan door het Rijk vastgestelde wetten en voorschriften.

Ten onrechte wordt in de nota van 30 maart 2006 gesteld, dat het al of niet in werking treden van een door de Overheid vastgestelde regelgeving, kan worden beïnvloed door een publieke discussie op gemeentelijk niveau.

Uit het opgemelde feitencomplex blijkt dat het College van Burgemeester en Wethouders, willens en wetens de regels van de van toepassing zijnde wetten en voorschriften hebben willen overtreden, via listige kunstgrepen om toch tot uitkering over te (kunnen) gaan.

Ondanks de wetenschap in juni 2005 dat er al meer dan 10 jaar onterecht wachtgelden/uitkeringen zijn uitgekeerd aan ex-raadsleden van boven de 65 jaar, wat geheel in strijd was met de rijksregeling, heeft het College van Burgemeester en Wethouders daarna toch weer pogingen ondernomen, in vertrouwelijke afspraken , om willens en wetens weer geheel buiten de rijksregeling om wachtgelden / uitkeringen te willen verstrekken aan de raadsleden die op 15 maart 2006 zouden gaan aftreden en de leeftijd van 65 jaar al hadden bereikt.
(Productie 5a herhaald, p.2 en p.3, punt4)

In dit verband wordt met nadruk opgemerkt dat opgemelde handelwijze ook in strijd is met de Wet op de Economische delicten;(WED)


VERZOEK

•  De LST verzoekt het Openbaar Ministerie dan wel de Hoofdofficier van Justitie dan wel de Rijksrecherche een grondig onderzoek in te stellen, ten einde de juistheid van de feiten en omstandigheden vast te stellen, ter zake het opgemelde feitencomplex betreffende de handelwijze van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Tilburg;

•  De LST verzoekt u te bevorderen, dat de van toepassing zijnde rechtsmaatregelen worden genomen, tegen de verantwoordelijke personen binnen de Gemeente Tilburg, waaronder Burgemeester Ruud Vreeman en Wethouders, Gemeentesecretaris Noud Derks en verder betrokken raadsleden, ex-wethouders en ex-raadsleden.

•  De LST verzoekt maatregelen te nemen om verdere schade door opgemelde handelwijze te voorkomen en daarmee het vertrouwen in de integriteit van het Openbaar Bestuur te herstellen;

 

 

  Fragmenten uit raadsvergaderingen m.b.t wachtgeld oud raadsleden
 
- Gemeenteraadsvergadering - wachtgeld fraude - 25 april 2006
- Commissie modern bestuur - wachtgeld oud raadsleden - 8 mei 2006
- Gemeenteraadsvergadering - wachtgeld - 18 september 2006
- Begroting 2006 - Onterecht wachtgeld oud raadsleden - 6 nov 2006
- Spoeddebat n.a.v arrestatie raadslid Smolders - 16 mei 2007

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016